Hotărârea nr. 23/2008

privind aprobarea finanţării cu suma de 20.000 lei din bugetul de venituri şi cheltuieli al al Judeţului Braşov pe anul 2008 în vederea organizării evenimentelor prilejuite de împlinirea a 40 de ani de la înfiinţarea Centrului Militar Zonal Braşov, precum şi a acţiunilor desfăşurate de Oficiul de Mobilizare a Economiei şi Pregătirea Teritoriului Pentru Apărare

ROMANIA


JUDEȚUL BRAȘOVCod F-16


Consiliul Județean


220

Tel.

Fax: 068-475576

E-mail:office@judbrasov.ro


HOTĂRÂREA NR. 23

din data de 4.02.2008

privind aprobarea finanțării cu suma de 20.000 lei din bugetul de venituri și cheltuieli al al Județului Brașov pe anul 2008 în vederea organizării evenimentelor prilejuite de împlinirea a 40 de ani de la înființarea Centrului Militar Zonal Brașov, precum și a acțiunilor desfășurate de Oficiul de Mobilizare a Economiei și Pregătirea Teritoriului Pentru Apărare

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 4 februarie 2008;

Analizând referatul nr.748/25.01.2008 întocmit de către Direcția Coordonare, Integrare Europeană prin care se propune cooperarea Județului Brașov cu S.C. Consilprest S.R.L. și finanțarea cu suma de 20.000 lei în vederea organizării evenimentelor prilejuite de împlinirea a 40 de ani de la înființarea Centrului Militar Zonal Brașov, precum și a acțiunilor desfășurate de Oficiul de Mobilizare a Economiei și Pregătirea Teritoriului Pentru Apărare;

Având în vedere prevederile art. 91, alin.(l) lit.”e” și alin.(6) lit.”a” și alin. (5) lit.”a” pct.4 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, precum și dispozițiile art. 19, alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată:

HOTĂRĂȘTE.

Art.l. - Se aprobă finanțarea cu suma de 20.000 lei din bugetul de venituri și cheltuieli al al Județului Brașov pe anul 2008 și cooperarea Județului Brașov cu S.C. Consilprest S.R.L. în vederea organizării evenimentelor prilejuite de împlinirea a 40 de ani de la înființarea Centrului Militar Zonal Brașov, precum și a acțiunilor desfășurate de Oficiul de Mobilizare a Economiei și Pregătirea Teritoriului Pentru Apărare.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean prin Direcția Coordonare, Integrare Europeană și Direcția Economică asigură adpCerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE Aristotel Cănces


Contrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău