Hotărârea nr. 20/2008

privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport al elevilor spre şcoală şi spre localitatea de domiciliu, pentru anul 2008, de către instituţiile de învăţământ special aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Braşov

ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul JudețeanCod F-16

HOTĂRÂREA NR.20

din data de 4.02.2008

- privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport al elevilor spre școală și spre localitatea de domiciliu, pentru anul 2008. de către instituțiile de învățământ special aflate sub autoritatea Consiliului Județean Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 4 februarie 2008;

Analizând referatul nr. 818/28.01.2008 întocmit de Direcția Economică prin care se propune aprobarea decontării cheltuielilor de transport al elevilor spre școală și spre localitatea de domiciliu, pentru anul 2008, de către instituțiile de învățământ special aflate sub autoritatea Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile art.48, alin.(l), lit.’T' din Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, ale dispozițiilor din Anexa nr.4 a H.G. nr.1251/2005 privind unele măsuri de îmbunătățire a activității de învățare, instruire, compensare, recuperare și protecție specială a copiilor, elevilor, tinerilor cu cerințe educative speciale, ale Ordinului nr.4925/2005 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, precum și ale art. 91. alin.(l). lit.”d" și alin.(5), lit.”a”. pct.2 din Legea nr.215/2001. republicată:

în temeiul art.97 și art. 103 alin.(3) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată :

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă decontarea cheltuielilor de transport al elevilor spre școală și spre localitatea de domiciliu, pe anul 2008. cheltuieli estimate conform anexei nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, de către următoarele unități de învățământ special, aflate sub autoritatea Consiliului Județean Brașov:

  • - Colegiul Tehnic „Aurel Vijoli” - Școala Specială Făgăraș

  • - Școala Specială Brașov

  • - Școala Specială Victoria

  • - Școala de Arte și Meserii Codlea

  • - Școala Specială Brădet Săcele

Art.2. - Se aprobă transportul elevilor cu deficiențe, spre școală și spre localitatea de domiciliu, în cazul Școlii de Arte și Meserii Codlea. cu microbuzul unității de învățământ special.

Art 3. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică.             ./

PREȘEIM

NJE,

Aristotel Căiici

JSCII

k :

Contrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău

PREȘEDIN'

Aristotel Că^i


TE,

i /

CESCU


Estimarea cheltuielilor de transport al elevilor spre școală și spre localitatea de domiciliu pe anul 2008


RON

Nr.

Crt.

Unitatea

Suma

1.

Școala Specială Brașov

27.000

2.

Colegiul Tehnic ,.Aurel Vi] oii" - Școala Specială Făgăraș

18.000

3.

Școala Specială Victoria

9.000

4.

Școala Specială Brădet-Săcele

10.710

5.

Școala de Arte și Meserii Codlea

43.416

TOTAL

108.126

DIRECȚIA ECONOMICĂ,

Dir. Exec. Aurelia Popescu