Hotărârea nr. 196/2008

privind aprobarea prelungirii contractelor de închiriere, încheiate de unităţile sanitare publice de interes judeţean, pentru spaţiile aparţinând domeniului public al judeţului, precum şi a contractelor de concesiune încheiate de judeţul Braşov pentru spaţiile din domeniul public din cadrul Policlinicilor Stomatologice Diaconu Coresi şi Cometei, până la data de 31 martie 2009

ROMÂNIA


JUDEȚUL BRAȘOV


Consiliul Județean


Bd. Eroilor, nr. 52200, Brașov, jud. Brașov


Tel.: 068-410777

Fax: 068-475576Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 196

din data de 16.12.2008

- privind aprobarea prelungirii contractelor de închiriere, încheiate de unitățile sanitare publice de interes județean, pentru spațiile aparținând domeniului public al județului, precum și a contractelor de concesiune încheiate de județul Brașov pentru spațiile din d omeniul p ublic din cadrul Policlinicilor Stomatologice Diaconu Coresi și Cometei, până la data de 31 martie 2009

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară din data de 16.12.2008;

Analizând propunerea domnului consilier județean Grapă Sebastian cu privire la aprobarea prelungirii contractelor de închiriere, încheiate de unitățile sanitare publice de interes județean, pentru spațiile aparținând domeniului public al județului, precum și a contractelor de concesiune încheiate de județul Brașov pentru spațiile din domeniul public din cadrul Policlinicilor Stomatologice Diaconu Coresi și Cometei, până la data de 31 martie 2009;

Având în vedere dispozițiile art.l din O.G. nr.70/2002 privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean și local, aprobată prin Legea nr. 99/2004, ale H.G.R. nr. 867/2002 privind trecerea unor imobile din domeniul privat al statului și din administrarea Ministerului Sănătății și Familiei în domeniul public al județelor și în administrarea consiliilor județene respective, precum și H.G.R. nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al județului Brașov, coroborate cu art. 91 alin. (1), lit. „c” și alin.(4), lit. „a” și art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l, - Se aprobă prelungirea până la data de 31 martie 2009 a contractelor de închiriere încheiate de unitățile sanitare publice de interes județean pentru spațiile aparținând domeniului public al județului, precum și a contractelor de concesiune încheiate de județul Brașov pentru spațiile din domeniul public din cadrul Policlinicilor Stomatologice Diaconu Coresi și Cometei.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Administrație Publică Locală și Direcția Economică.

PREȘED Aristotel C;


Con trasem n ează, SECRETAR, Mariana Tihărău