Hotărârea nr. 195/2008

privind aprobarea restructurării Complexului de Servicii Timiş

ROMANIA


JUDEȚUL BRAȘOVCod F-16


HOTĂRÂREA NR.195

din data de 16.12.2008

privind aprobarea restructurării Complexului de Servicii Timiș

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 16.12.2008;

Analizând propunerea domnului consilier județean Coman Claudiu privind aprobarea restructurării Complexului de Servicii Timiș prin închiderea Centrului CIA Timișul de Sus, precum și adresa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov prin care solicită aprobarea depunerii unui proiect în vederea obținerii de fonduri nerambursabile prin Programul de Incluziune Socială;

Având în vedere dispozițiile art.91 alin.l lit.d și alin.5 lit.a pct.2 din Legea nr.215/2001 republicată cu modificările și completările ulterioare, I-IGR nr.l 175/2005 privind aprobarea Strategiei naționale pentru protecția, integrarea și incluziunea socială a persoanelor cu handicap în perioada 2006-2013, FICJ nr.74/2008 privind aprobarea Proiectului Strategiei Județului Brașov în domeniul Protecției Copilului pentru perioada 2008 - 2013, ale Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, ale Legii nr.40/2007 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, destinat finanțării Proiectului privind incluziunea socială, semnat la București la 4 iulie 2006, precum și Hotărârea nr.24/26.11.2008 a Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.- Se aprobă restructurarea Complexului de Servicii Timiș prin închiderea Centrului CIA Timișul de Sus.

Art.2. - Se aprobă înființarea unui centru de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică (C.R.R.N.), cu o capacitate maximă de 50 persoane și a două locuințe protejate cu o capacitate de 6 beneficiari / locuință.

Art.3. - Județul Brașov va participa la cofinanțarea proiectului cu echivalentul în lei a sumei de 150.000 euro, respectiv 592.050 lei.

Art.4- Județul Brașov va asigura costurile de funcționare a serviciilor rezidențiale și alternative ce rezultă în urma restructurării Complexului de Servicii Timiș prin închiderea Centrului CIA Timișul de Sus. pentru o perioadă de minim 15 ani de la darea în funcțiune a acestora.

Art.5, - Se împuternicește directorul general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov să semneze contractul.

Art.6. - Se aprobă încheierea de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov de parteneriate cu furnizori publici sau privați în vederea implementării proiectului și dezvoltării serviciilor sociale propuse în proiect.

Art.7. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.

PREȘEDINTE Aristotel CăncescContrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău