Hotărârea nr. 194/2008

privind completarea Strategiei Judeţului Braşov în domeniul Protecţiei Copilului pentru perioada 2008-2013, aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr. 74/31.05.2008

ROMÂNIA


JUDEȚUL BRAȘOV
Consiliul Județean


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 194

din data de 16.12.2008

- privind completarea Strategiei Județene de Asistență Socială Brașov pentru perioada 2006 - 2010, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 430/12.12.2008

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 16.12.2008;

Analizând propunerea domnului consilier județean Coman Claudiu cu privire la completarea Strategiei Județene de Asistență Socială Brașov pentru perioada 2006 - 2010, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 430/12.12.2008, precum și Nota de Fundamentare întocmită de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului privind Planul Județean de Servicii pentru perioada 2008 - 2012 și Planul Județean de Închidere/Restructurare a instituțiilor rezidențiale pentru persoanele adulte cu handicap, pentru perioada 2008-2012;

Ținând cont de Strategia națională privind protecția, integrarea și incluziunea socială a persoanelor cu handicap, în perioada 2006-2013, aprobată prin HG nr. 1175/2005;

Luând în considerare dispozițiile art. 8, alin.(3) lit.”d” din Anexa la H.G. nr. 1434/2004 privind atribuțiile si Regulamentul-cadru de organizare și funcționare ale Direcției generale de asistență socială și protecția copilului, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 91, alin.(l), lit.”d”și alin. (5) lit.”a”, pct. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Artl. - Se aprobă completarea Strategiei Județene de Asistență Socială Brașov pentru perioada 2006 - 2010, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 430/12.12.2008, cu Planul Județean de Închidere/Restructurare a instituțiilor rezidențiale pentru persoanele cu handicap pentru perioada 2008 - 2012 și Planul Județean de Servicii pentru perioada 2008 - 2012 conform anexelor nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Cu aceeași dată Hotărârile Consiliului Județean Brașov nr. 75/31.05.2008 privind aprobarea Planului Județean de Închidere/Restructurare a instituțiilor rezidențiale pentru persoanele cu handicap pentru perioada 2008 - 2012 și nr. 76/31.05.2008 privind aprobarea Planului Județean de Servicii pentru perioada 2008 - 2012 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului se înlocuiesc cu noile planuri, conform anexelor nr. 1 și 2 la prezenta hotărâre.

Art.3. — Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.


Contrasemnează, SECRETAR, Mariana Tihărău


APROBAT Consiliul Județean Brașov


PREȘEDINTA'

Aristotelteănje^scu


SECRETAR GENERAL Mariana TihărăuPlanul Județean de Servicii perit


u perioada


2008-2012


Instituția propusă pentru închidere

Serviciile propuse

Obiectiv

Justificare

Beneficiari

Tipul de intervenție

Termen de finalizare

> 1 Centru de recuperare si

> închiderea instituțiilor

■ Locațiile in care funcționează

■  110 persoane

cu certificat

Etapizată

decembrie

2012

Complexul

reabilitare

rezidențiale de

centrele din

de încadrare

■ prevenirea

de servicii

> 1 Centru de

mare capacitate

Complex sunt

in grad de

/sistarea

Timiș,

integrare prin terapie

pentru

revendicate

handicap

instituțional izari

format din:

ocupatională

persoanele cu

■ Imobilele nu pot fi

■ majoritatea au

i;

l.CIA Timișul de

 • > 1 Centru de îngrijire si asistenta

 • > 1 Centru de

handicap;

> Diversificarea și dezvoltarea

reamenajate conform standardelor,

rupt legătura cu familia naturală încă

■ dezvoltarea sistemului alternativ de

recuperare și

serviciilor

■ Locații izolate,

de la naștere.

asistenta si

reabilitare

alternative

acces dificil la viata

■ estimativ 33

protecție

Sus

neuropsihiatrică;

> 1 Centru de

comunitare pentru

socială, comunitate

■ Beneficiarii celor

de adulți, vor fi transferați

speciala;

■ înființarea de

2.CIA

criză

persoanele cu

două centre care

din alte județe

noi centre

Sf.Anton

 • > Centru de zi

 • > 4 locuințe protejate, situate în

handicap

Recuperare și integrare în

formează Complexul, au diferite tipuri si

în Brașov, întrucât au domiciliul în

mutarea beneficiarilor, închiderea

comunitate, a câte 6

comunitate a

grade de handicap,

județ,

centrului.

beneficiari fiecare,

persoanelor adulte

■ Activitățile din

aproximat

cu handicap.

complex/centre

- 25 de tineri

insuficiente, cu

cu handicap care

Etapa I:

caracter

au împlinit/

Restructurarea

predominanat

împlinesc 18 ani

Complexului -

medical;

aflati in centre

diminuarea

" Bază materială

pt.minori.

capacității prin

precară;

închiderea CIA

■ Personal de

Timiș

specialitate

Etapa a II a:

insuficient;

închiderea

fluctuație foarte

Complexului -

mare;

prin închiderea CIA Sf.Anton

- preluarea beneficiarilor in

serviciile sociale care se vor înființa


Birou Evaluare Monitorizare Asistență Socială Sef birou - Ioana Pomană

Nr. crt

Instituții rezidențiale existente

Servicii propuse

COMPLEX DE SERVICII TIMIȘ

Număr clădiri (pavilioane +anexe) : 4

Număr total de persoane asistate:115 din care 110 persoane cu handicap.

Format din :

1 .Centrul de îngrijire si asistenta Timișul de sus

Nr clădiri (pavilioane+anexe): 3

Anul construcției: 1940

Situatiajuridica a clădirilor: in litigiu - revendicata

Număr pavilioane cazare: 2

Capacitate pe pavilion cazare: 30/59

Nr total persoane asistate: 58

2.Centrul de îngrijire si asistenta Sf.ANTON Timișul de sus

Nr clădiri (pavilioane+anexe): 1

Anul construcției: 1940

Situația juridica a clădirilor:      in litigiu -terenul pe care este

construcția - revendicat

Număr pavilioane cazare: 1

Capacitate pe pavilion cazare: 57

Soluție propusa: Restructurare/Închidere instituție

ÎNCHIDERE


PREȘEDINTE Aristotel CăncescuSECRETAR GENERAL Mariana Tihârăuv

Planul judetea^ d^restructurare / închidere a instituțiilor rezidențiale pentru persoanele adulte cu handicap pentru perioada 2008-2012 -închiderea Complexului de servicii TimișNr total persoane asistate: 57


1 Persoane cu handicap (cu certificat)

Nr total: 110

Nr. persoane după rezultatul evaluării conform ROM CA'l': abilitate ridicata: 15


abilitate medie: 34


abilitate scăzută: 61


1 Persoane cu handicap (cu certificat)

Nr total persoane care vor fi preluate de serviciile propuse:. 110

 • A. Serviciu propus pentru persoane cu abilitate ridicata:

 • a) Locuința protejata (LP)

NrLP: 4

Capacitate/LP: 6

Nr persoane cu handicap preluate din centrul/complexul rezidențial in locuințe protejate: 15

 • b) Alt tip serviciu:

Nr total persoane cu handicap preluate din centrul/complexul rezidențial in serviciile propuse: 15

 • B. Serviciu propus pentru persoane cu abilitate medie:

 • a) - Centru de recuperare si reabilitare - CRR           X

- Centru de integrare prin terapie ocupationaia - CITO X

NrCRR/CITO: 1/1

Capacitate/ centru 50 /30

 • b) Alt tip serviciu:

Nr persoane cu handicap preluate din centrul/complexul rezidențial in fiecare serviciu propus: 20 /11

Nr total persoane cu handicap preluate din centrul /complexul rezidențial in serviciile propuse: 38

C . Serviciu propus pentru persoane cu abilitate scăzută:

a) Centru de îngrijire si asistenta - CIA

NrCIA: 1

Capacitate: 50

Nr persoane cu handicap preluate din centrul /complexul


rezidențial in fiect CIA: 14

b) - Centru de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica -1 Capacitate: I x 50

Nr persoane cu handicap preluate din centrul /complexul rezidențial: 47

Nr total persoane cu handicap preluate din centrul/complcxul rezidențial in serviciile propuse: 110

D. Alte tipuri de servicii necesare procesului de restructurare/inchidere (de tip rezidențial sau nerezidenlial) Denumire:Centru de criza (centru de tip respiro)-l Capacitate: lx 30

Denumire:Centru de zi

Capacitate: 1 x 25

Nr persoane cu handicap preluate in fiecare serviciu propus: Centru de zi -15 pers de pe lista de așteptare Centru de criza -10 pers de pe lista de așteptare

Nr total persoane cu handicap preluate in serviciile propuse.

25 pers de pe lista de așteptare

2. Persoane fara certificat de încadrare in grad handicap

Nr total: 3


2. Persoane fara certificat de incadrare in grad handicap

Servicii propuse:

 • - cămine pentru vârstnici : 1

 • - unitati medico-sociale : 1

 • - alte servicii : centru de urgență :1

Nr total persoane fara certificat preluate in serviciile propuse:3

Concluzii restructurare/inchidere instituție:

1 Tipul instituției după încheierea procesului de restructurare:

 • - Centru de îngrijire si asistenta

 • - Centru de recuperare si reabilitare

 • - Centru de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica □

 • - Centru de integrare prin terapie ocupationala

Nr persoane cu handicap asistate in instituție, după diminuarea capacitatii acesteia:

2. Tipul instituției după închiderea instituției pentru persoana cu handicap:

Concluzii plan restructurare/inchidere instituție:

 • ► Nr servicii de tip rezidențial nou înființate :

 • - Centru de îngrijire si asistenta: 1

 • - Centru de recuperare si reabilitare: 1

 • - Centru de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica: 1

 • - Centru de integrare prin terapie ocupationala: 1

 • - Locuința protejata: 4

 • ► Nr servicii de tip nerezidential nou înființate :

 • - Centru de zi :1

 • ► Nr alte tipuri de servicii nou infiintate:

 • - Centru de criza (centru de tip respiro)-l

Nr total persoane cu handicap asistate in serviciile nou infiintate:! 10

Necesar personal pe categorii (management, servicii sociale, servicii medicale, servicii auxiliare):

management - 12

servicii sociale - 26

servicii medicale - 84

servicii auxiliare - 54

Necesar formare personal pe categorii:

management -10

servicii sociale -26

servicii medicale -60

servicii auxiliare -

Concluzii plan restructurare/inchidere la nivel județean: ►Nr servicii de tip rezidențial nou infiintate :

 • - Centru de îngrijire si asistenta: 1 - capacitate 50

 • - Centru de recuperare si reabilitare: 1 - capacitate 50

 • - Centru de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica: 1

Capacitate 50

 • - Centru de integrare prin terapie ocupationala: 1-

Capacitate30

 • - Locuința protej    4- capacitate24

►Nr servicii de tip nerezidential nou înființate :

 • - Centre de zi :1 -capacitate 25

► Nr alte tipuri de servicii nou înființate:

 • - Centru de criza (centru de tip respiro)-l —capacitate 30 Persoane fara certificat dc incadrare in grad handicap Servicii propuse:

 • - cămine pentru vârstnici: 1 - capacitate 50

 • - unitati medico-sociale : 1 - capacitate 50

 • - centru de urgență :1- capacitate 50

Nr total persoane cu handicap asistate in serviciile nou infiintate : Capacitate total - 259 din care :

 • -  234 servicii de tip rezidențial si

 • -   25 in servicii de tip nerezidential

Director GeneralBiroul Evaluare Monitorizare Asistență Socială

Ioana Pomană

Planul județean de inchidere/restructtarare a instituțiilor rezidențiale pentru persoanele adulte cu handicap pentru perioada 2008 - 2012 -închiderea Complexului de servicii Timiș

1. Prioritățile:

 • a. crearea de servicii alternative;

 • b. transferul beneficiarilor;

 • c. inchiderea celor doua centre;

 • d. prevenirea instituționalizării.

La baza planului de servicii elaborat stau principiile modeme ale protecției speciale a persoanelor cu handicap:

 • > respectarea drepturilor și a demnității persoanelor cu handicap,

 • >  prevenirea și combaterea discriminării

 • >  egalizarea șanselor pentru persoanele cu handicap,

 • >  egalitatea de tratament

 • >  solidaritatea socială,

 • >  responsabilizarea comunității

 • >  subsidiaritatea,

 • >  "adaptarea" societății la persoana cu handicap,

 • >  interesul persoanei cu handicap

 • >  abordarea integrată,

 • > parteneriatul,

2. Obiectivele planului județean de închidere /restructurare a instituțiilor rezidențiale sunt:

 • > Inițierea și dezvoltarea de servicii alternative de asistență-protecție specială la instituționalizare, destinate persoanelor adulte cu handicap, de tipul recuperare și reabilitare, ateliere vocationale/terapii ocupationale, trai independent, locuințe de tip familial, centre de zi, cantine sociale etc.

 • > Prevenirea și stoparea instituționalizărilor prin crearea de servicii alternative viabile;

 • > Organizarea de cursuri / instruiri / formare pentru persoanele implicate in protecția si îngrijirea persoanelor adulte cu handicap.

 • > Dezvoltarea sistemului de servicii de suport familial destinate adultului cu handicap din familie precum si familiilor apartinatoare.

 • > Proiectare si implementare de campanii de sensibilizare a opiniei publice in general si a factorilor de decizie in special asupra problematicii drepturilor de care se bucura persoana cu handicap.

 • > Dezvoltarea sistemului de pregătire profesionala a persoanelor cu handicap cu finalizare in incadrarea in munca a acestora.

3. Inventarierea instituțiilor vechi

Instituțiile existente la data de 01 ianuarie 2008, în județul Brașov, ce au ca obiect de activitate protecția în regim rezidențial a persoanelor adulte cu handicap, sunt:

Servicii existente:

a)de tip rezidențial

> Complexul de servicii Timiș

- Centrul de îngrijire și Asistenta Timișul de Sus situat in localitatea Timișul de Sus, șos. Națională nr. 19, județul Brașov, unitate rezidențială de tip clasic pentru adulții cu handicap și/sau probleme sociale.

- Centrul de îngrijire și Asistenta Sf.Anton , situat in localitatea Timișul de Sus, șos. Națională nr. 38, județul Brașov, unitate rezidențială de tip clasic pentru tânărul cu handicap sever. în proporție de 99% beneficiarii au rupt legătura cu familia naturală-extinsă, încă de la naștere.

 • > Centrul de recuperare si reabilitare Canaan , situat in localitatea Sercaia, unitate rezidențială de tip clasic pentru tânărul cu handicap sever. în proporție de 99% beneficiarii au rupt legătura cu familia naturală- extinsă, încă de la naștere.

a)alte centre:

 • > Centrul de zi Casa Soarelui, situat in mun.Brasov, str.Apullum nr.3, unitare destinata persoanelor cu sindrom Down.

Doua dintre aceste centre ,respectiv Centrul de îngrijire și Asistenta Timișul de Sus si Centrul de îngrijire și Asistenta Sf.Anton, trebuie sa intre intr-un program de inchidere / restructurare .CIA Timișul de sus a fost propus spre inchidere incă din anul 2005 dar, din lipsa fondurilor nu a fost posibila infiintarea de noi centre, mutarea beneficiarilor si inchiderea centrului

 • 4. Evaluarea instituțiilor care vor intra in program de restructurare / închidere

Complexul de servicii Timiș, format din

 • > Centrul de îngrijire și asistenta Timișul de Sus

 • > Centrul de îngrijire si Asistenta Sf Anton

Centrul de îngrijire și asistenta Timișul de Sus

> Istoric: în anul 1979 a luat ființă ca și „Cămin Spital pentru Bolnavi Cronici Nerecuperabili” cu o capacitate de 225 de locuri, din care 150 de locuri pentru adulții cu deficiențe mintale și 75 de locuri pentru bolnavii cronici adulți. în anul 1990, se transferă de la Direcția Sanitară la Direcția de Muncă și Ocrotire Socială. în 1991 are loc separarea de Cămin Spital Barza Mică și se transferă la Inspectoratul de Stat pentru Persoane cu Handicap. Centrul are personalitate juridică și are o organizare proprie, fiind finanțat de la Consiliul Județean Brașov prin Consiliul Local Predeal, având dublă subordonare: Consiliul Local Predeal ca și ordonator principal de credite și Autoritatea Națională pentru Persoane cu Handicap, ca subordonare metodologică.

> Beneficiarii: La data de 01 ianuarie 2008 beneficiarii sunt 92 de adulti din care 77 de persoane au certificat handicap , restul sunt cazuri sociale dar și cu probleme grave de sănătate. în mare parte (50%) sunt transferați de la Centrul de Plasament Barza Mică, la împlinirea vârstei de 18 ani.

Distribuția pe sex a adulților institutionalizati

Nr. adulți

Femei

50

Bărbați

42

Total

92

Diagnosticele acestora sunt: autism infantil organic, cecitate bilaterală, hidrocefalie congenitală, deficiență mentală severă, deficiență mentală medie, hiperkinetice pe fond sechelar, tulburări de comportament, audiomutitate, ECI, tetrapareză spastică, deficiență mentală ușoară, hidrocefalie internă, retard neuropsihomotor, epilepsie, imbecilitate, coxa varga bilateral, schizofrenie, oligofrenie, sindrom Longdon - Down, tetraplegie spastică etc.

Varsta adulților instituționalizați la data de 01 februarie 2005

Nr. barbat i

Nr. femei

20 -24 ani

4

2

25 - 29 ani

7

3

30-34 ani

3

4

35-39 ani

2

3

40-44 ani

2

2

45-49 ani

1

3

50-54 ani

5

2

55-59 ani

2

1

Peste 60 ani

17

30

Total

42

50

 • > Capacitate aprobata conform ordinului de înființare .101 locuri

 • > Capacitate efectivă: maxim 60 locuri

 • > Situația juridica a imobilului', imobilul este revendicat de Institutul Sf. Maria, procesul fiind mutat în cursul anului 2004, la Curtea de Apel București.

 • > Tipul de activități desfășurate'. în proporție de 98% medicale

Centrul de îngrijire si Asistenta Sf Anton - A fost infiintat in anul 2005 prin transformarea Centrului de plasament Barza Mica in centru pentru adulti

> Istoric : Centrul a luat ființă în anul 1979 ca „Sanatoriu Nevroze Copii”, devenind apoi „Unitate Cămin Spital Bolnavi Cronici Nerecuperabili” cu o capacitate de 150 de locuri, beneficiind de serviciile căminului atât copii cât și adulți. In anul 1990 cu sprijinul „Corpului Elvețian de Ajutor în caz de Catastrofe” căminul a fost renovat și s-a redus capacitatea la 70 de locuri. în anul 1991, beneficiarii căminului au devenit doar copiii cu handicap sever. Astfel, adulții au fost îndreptați spre actualul Centru de îngrijire și Asistență Timișul de Sus. în conformitate cu HG 261/2000, Consiliul Județean Brașov prin Direcția Generală pentru Protecția Copilului Brașov, în anul 2000, a preluat de la Inspectoratul de Stat pentru Persoane cu Handicap, Căminul Spital Barza Mică cu o capacitate de 70 de locuri și 69 de beneficiari. Prin proiectul „Phare Copiii Mai Intîi”, în anul 2002, DGPDC Brașov a câștigat proiectul „BV 368 - Case de tip familial pentru copilul cu deficiențe”, prin care 38 de copii cu vârsta între 6 și 17 ani se vor transfera pana la fmele lunii iulie 2005, în 4 case de tip familial maxim protejate, create în comunitățile locale. Centrul de îngrijire si Asistenta a preluat cei 28 de tineri instituționalizați, cu vârsta de peste 18 ani aflati in centrul de Plasament Barza Mică

> Beneficiarii: beneficiarii sunt 35 de tineri si adulti cu handicap grav , proveniti din fostul centru de plasament.

Distribuția pe sex a persoanelor institutionalizate

Nr. persoane

Fete

14

Băieți

21

Total

35

Diagnosticele acestora sunt: autism infantil organic, cecitate bilaterală, hidrocefalie congenitală, deficiență mentală severă, deficiență mentală medie, hiperkinetice pe fond sechelar, tulburări de comportament, audiomutitate, ECI, tetrapareză spastică, deficiență mentală ușoară, hidrocefalie internă, retard neuropsihomotor, epilepsie, imbecilitate, coxa varga bilateral, DM III, epi GM, tetraplegie spastică, tulburări de comportament, schizofrenie paranoidă, sindrom discordand paranoid, etilism cronic, sindrom Longdon -Down.Toți au certificat de încadrare in gradul de handicap grav , cu însoțitor.

> Capacitate adecvată noilor beneficiari adulți: maxim 35 locuri;

 • > Situația juridica a imobilului', terenul pe care este situat centrul este revendicat de către foștii proprietari.

 • > Tipul de activități desfășurate: cu preponderență medicale.

5. Analiza datelor

La nivelul județul Brașov ce numără 596.000 locuitori, la 01.01.2008, exista un număr de 10793 ,persoane cu handicap dintre care 2 808 sunt persoane cu handicap grav, pentru care nu există decât două servicii specializate de tip rezidențial, izolate de comunitățile locale, greu accesibile cu servicii și activități de recuperare inexistente, activitățile fiind preponderent medicale, cu bază materială modestă.

Restructurarea instituțională ce se intenționează a se realiza la nivel de țară, pe termen scurt este o etapă necesară, dar care la nivelul județului Brașov va trebui să aibă în vedere problematica deosebit de gravă a persoanelor defavorizate, a celor cu disabilități în contextul actual:

 • > 3 zone mari din județ (Făgăraș, Rupea, Apața - Intorsura Buzăului) declarate defavorizate, în care 80% din populație trăiește la limita subzistenței;

 • > 15% din populația activă a județului nu este prinsă în nici o formă de muncă;

 • > număr mare de persoane cu handicap;

 • > natalitate în scădere;

 • > zone în care mortalitatea este ridicată datorită îmbătrânirii populației;

 • > resurse financiare locale reduse, distribuite spre alte priorități -școli, grădinițe, unități medicale etc.;

 • > creșterea numerică a populației de etnie romă, care înregistrează un spor natural pozitiv, dar care din cauza condițiilor de viață inadecvate dau naștere unui număr mare de copii cu handicap (locomotor, neuropshic etc.);

 • > număr mare de copii în instituții peste 1.200 din care 600 sunt cu handicap;

 • > peste 2500 de copii sunt în familia naturală cu suport din partea instituției;

 • 6. Elaborarea planului județean de restructurare / închidere

în cazul celor două servicii sociale care formează Complexul de Servicii TIMIȘ, este necesară închiderea din următoarele considerente:

 • > sunt situate în localități izolate, cu acces puțin facil pentru beneficiarii direcți;

 • > locațiile actuale sunt revendicate;

 • > spațiile actuale (dată fiind situația juridică a imobilelor) improprii activităților specifice beneficiarilor;

 • > număr mare de beneficiari,

 • > număr mare de persoane cu handicap institutionalizate in centre din alte juderte din tara

 • > număr mare de tineri care inplinesc 18 ani, aflati in prezent in centre pentru minori si pentru care nu s-a putut realiza reintegrarea in familie

Complexul având o capacitate mare,închiderea se va face etapizat.

> Etapa I : Restructurarea Complexului- diminuarea capacității, prin închiderea CIA Timiș. Acest lucru va fi posibil prin înființarea următoarelor servicii sociale :

 • - un Centru de recuperare reabilitare neuropsihică

 • - două locuințe protejate

care vor prelua 62 de beneficiari din Complex.

> Etapa a II a : închiderea Complexului

Se va continua diminuarea capacității prin preluarea beneficiarilor de serviciile sociale specializate propuse a se înființa:

 • -  două locuințe protejate

 • -  un Centru de recuperare si reabilitare

 • -  un Centru de integrare prin terapie ocupatională

 • -  un Centru de îngrijire si asistenta Deasemenea se va preveni instituționalizarea prin înființarea următoarelor servicii sociale specializate:

 • -  un Centru de criză

 • -  un Centru de zi

în aceste situații DGASPC Brașov se va asigura ca beneficiarii să rămână în instituția veche până la crearea noilor servicii. Panaă la mutarea

benegficiarilor in noile centre, se vor asigura condiții civilizate de viață, cat mai apropiate de standardele acuale fără a se face mari investiții (doar lucrări de igienizare și întreținere acolo unde este cazul). Se vor derula activități specifice de diminuare a numărului beneficiarilor, în limita posibilităților prin integrarea în familia naturală, familie extinsă, substitutivă etc. Concomitent cu aceste activități se vor stopa intrările în cele două centre.


întocmit

Biroul Evaluare Monitorizare Asistență Socială Sef birou - Ioana Pomană