Hotărârea nr. 187/2008

privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Colegiul Naţional „Unirea” Braşov şi finanţarea cu suma de 8.000 lei pentru editarea volumului „O poveste pentru......mine”, carte de promovare a relaţiilor comunitare între toate entităţile culturale etnice din judeţ

ROMANIA


JUDEȚUL BRAȘOV


Consiliul Județean


DU, LIUIIUI , I II . U

2200, Brașov, jud.Brașov

Tel.: 068-410777

Fax: 068-475576

E-mail:oflice@jiidbrasov.roCod F-16


HOTĂRÂREA NR. 187

din data de 16.12.2008

- privind aprobarea cooperării Județului Brașov cu Colegiul Național „Unirea” Brașov și finanțarea cu suma de 8.000 lei pentru editarea volumului „O poveste pentru......mine”, carte de promovare a relațiilor comunitare între toate entitățile

culturale etnice din județ

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 16.12.2008,

Analizând propunerea domnului consilier județean Aranyoși Ștefan prin care se propune aprobarea cooperării Județului Brașov cu Colegiul Național „Unirea”Brașov și finanțarea cu suma de 8.000 lei pentru editarea volumului „O poveste pentru......mine”,

carte de promovare a relațiilor comunitare între toate entitățile culturale etnice din județ, precum și adresa colegiului mai sus menționat, înregistrată sub nr. 10551/06.11.2008;

Având în vedere dispozițiile art. 91 alin. (1), lit. „e” și alin. (6), lit. „a” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă cooperarea Județului Brașov cu Colegiul Național „Unirea” Brașov și finanțarea cu suma de 8.000 lei din bugetul județului Brașov, aprobat pe anul 2008 - Cap.67.02 - „Cultură, recreere și religie”, pentru editarea volumului „O poveste pentru......mine”, carte de promovare a relațiilor comunitare între toate entitățile

culturale etnice din județ.

Art.2. Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Administrație Publică Locală și Direcția Economică.

PREȘEDINTE,


AristoteiOancescu