Hotărârea nr. 186/2008

privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Asociaţia Nevăzătorilor din România – Filiala Braşov şi finanţarea cu suma de 18.000 lei pentru organizarea unor manifestări social – culturale şi sportive a persoanelor cu deficienţe de vedere din judeţ

Cod F-16


ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliu] Județean

Bd. Eroilor, nr. 5

2200, Brașov, jud.Brașov

Tel.: 068-410777

Fax: 068-475576

E-mail:office@judbrasov.roHOTĂRÂREA NR. 186

din data de 16.12.2008

- privind aprobarea cooperării Județului Brașov cu Asociația Nevăzătorilor din România - Filiala Brașov și finanțarea cu suma de 18.000 lei pentru organizarea unor manifestări social - culturale și sportive a persoanelor cu deficiențe de vedere din județ

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 16.12.2008,

Analizând propunerea domnului consilier județean Aranyoși Ștefan prin care se propune aprobarea cooperării Județului Brașov cu Asociația Nevăzătorilor din România - Filiala Brașov și finanțarea cu suma de 18.000 lei pentru organizarea unor manifestări social - culturale și sportive a persoanelor cu deficiențe de vedere din județ, precum și adresa asociației mai sus menționate, înregistrată sub nr. 9098/29.09.2008;

Având în vedere dispozițiile art. 21 alin. (2), lit. „b” din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap coroborat cu art. 91 alin. (1), lit. „e” și alin. (6), lit. „a” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă cooperarea Județului Brașov cu Asociația Nevăzătorilor din România - Filiala Brașov și finanțarea cu suma de 18.000 lei din bugetul județului Brașov, aprobat pe anul 2008 - Cap.67.02 - „Cultură, recreere și religie”, pentru organizarea unor manifestări social - culturale și sportive a persoanelor cu deficiențe de vedere din județ.

Art.2. Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Administrație Publică Locală și Direcția Economică.Contrasemnează, SECRETAR, Mariana Tihărău