Hotărârea nr. 185/2008

privind aprobarea plăţii sumei de 15.840 lei, reprezentând contravaloarea abonamentelor de parcare de tip universal pentru autoturismele proprietate a consilierilor judeţeni

ROMANIA

Bd. Eroilor, nr. 5

JUDEȚUL BRAȘOV^iXT"'

’                                   Fax: 068-475576

E-mail:office@judbrasov.ro

Consilhd Județean


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.185

din data 16.12.2008

- privind aprobarea plății sumei de 15.840 lei, reprezentând contravaloarea abonamentelor de parcare de tip universal pentru autoturismele proprietate a consilierilor județeni

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 16.12.2008

Analizând propunerea din plenul Consiliului Județean Brașov a domnului consilier județean Maxim Adrian, privind achiziționarea unor abonamente de parcare tip universal, pentru autoturismele proprietate a consilierilor județeni, valabile în anul 2009;

Având în vedere dispozițiile art. 91 alin.l lit.(b) și alin.3 lit.”a” din Legea nr.215/2001, republicată cu modificările si completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă plata sumei de 15.840 lei, din bugetul Consiliului Județean Brașov aprobat pe anul 2008, Cap.51.02 - Autorități Publice și acțiuni externe, reprezentând contravaloarea abonamentelor de parcare de tip universal, pentru autoturismele proprietate a consilierilor județeni, valabile în anul 2009.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Investiții Urbanism și Amenajarea Teritoriului și Direcția Economică.Contrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău