Hotărârea nr. 181/2008

privind aprobarea reorganizării Centrului de zi pentru copii nevăzători “Raza de lumină”

ROMANIA


JUDEȚUL BRAȘOVCod F-16


HOTĂRÂREA NR.181

din data de 16.12.2008

privind aprobarea reorganizării Centrului de zi pentru copii nevăzători “Raza de lumină”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 16.12.2008;

Analizând adresa înregistrată sub nr.l 1703/9.12.2008, întocmită de către Asociația Catharsis Brașov Centru de Servicii Sociale, prin care se supune aprobării reorganizarea Centrului de zi pentru copii nevăzători “Raza de lumină”, precum și organigrama, statul de funcții și bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2009, pentru acest centru;

Având în vedere dispozițiile art.91 alin. 1 lit.a și alin.2 lit.c din Legea nr.215/2001 republicată cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 19 alin.l lit.b din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - începând cu data de 1.01.2009 se înființează ca persoană juridică sub autoritatea Consiliului Județean Brașov Centrul de zi pentru copii nevăzători “Raza de lumină”, prin scoaterea din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.

Art.2. - Se aprobă organigrama, statul de funcții și bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2009, pentru Centrul de zi pentru copii nevăzători “Raza de lumină”, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3.- Se aprobă asocierea Județului Brașov cu Asociația Catharsis Centru de Servicii Sociale în vederea asigurării managementului Centrului de zi “Raza de lumină”, urmând ca finanțarea să fie asigurată de către Consiliul Județean Brașov.

Art.4 - Predarea - primirea Centrului de zi “Raza de lumină” se va face de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov și Asociația Catharsis Centru de Servicii Sociale, în baza unui protocol.

Art.5. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.

PREȘED

Aristotel


eseu


Contrasemnează, SECRETAR Mariana Ti hă rău

ASOCIAȚIA CATHARSIS f

CENTRUL DE ZI PENTRU COriI NA VĂZĂTORI

ORGANIGRAMA

ASOCIAȚIA CATHARSIS

CENTRU DE ZI PENTRU COPII NEVAZATORI

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU PERIOADA 01.01.2009-31.12.2009 DETALIEREA CHELTUIELILOR PE ARTICOLE SI ALINIATE


Nr

Denumirea

Cod

Prevederi

Prevederi

Prevederi

Prevederi

I Prevederi

crt

indicatorilor

indic

anuale

trim I

trim II

trim III

trim IV

1

CHELTUIELI

B

434,754.20

109,476.05

106,526.05

107,726.05

111,026.05

2

CHELTUIELI CURENTE

O1

434,754.20

109,476.05

106,526.05

107,726.05

111,026.05

3

TITLUL I CHELT DE PERSONAL

10

391,724.20

97,931.05

97,931.05

97,931.05

97,931.05

4

CHELTUIELI SALARIALE

10.01

305,200.00

76,300.00

76,300.00

76,300.00

76,300.00

5

SALARII DE BAZA

10.01.01

189,600.00

47,400.00

47,400.00

47,400.00

47,400.00

6

SALARII DE MERIT

10.01.02

6,000.00

1,500.00

1,500.00

1,500.00

1,500.00

7

SPOR DE VECHIME

10.01.04

18,000.00

4,500.00

4,500.00

4,500.00

4,500.00

8

SPOR PENTRU CONDIȚII DE MUNCA

10.01.05

78,000.00

19,500.00

19,500.00

19,500.00

19,500.00

9

FOND PREMII

10.01.08

12,000.00

3,000.00

3,000.00

3,000.00

3,000.00

10

ALTE DREPTURI SALARIALE IN BANI

10.01.30

1,600.00

400.00

400.00

400.00

400.00

11

CONTRIBUȚII

10.03

86,524.20

21,631.05

21,631.05

21,631.05

21,631.05

12

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI SOCIALE

10.03.01

59,514.00

14,878.50

14,878.50

14,878.50

14,878.50

13

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI SANATATE

10.03.02

16,786.00

4,196.50

4,196.50

4,196.50

4,196.50

14

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI ȘOMAJ

10.03.03

3,052.00

763.00

763.00

763.00

763.00

15

CONTRIB DE ASIGURĂRI PT ACCID SI BOLI

10.03.04

1,526.00

381.50

381.50

381.50

381.50

16

CONTRIB DE CONCEDII SI INDEMNIZAȚII

10.03.05

2,594.20

648.55

648.55

648.55

648.55

17

CONTRIB LA FONDUL DE GARANTARE

10.03.06

763.00

190.75

190.75

190.75

190.75

18

COMISION ITM

10.03.07

2,289.00

572.25

572.25

572.25

572.25

19

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

42,230.00

11,345.00

8,395.00

9,595.00

12,895.00

20

BUNURI SI SERVICII

20.01

35,250.00

9,650.00

6,650.00

7,850.00

11,100.00

21

FURNITURI DE BIROU

20.01.01

1,300.00

300.00

300.00

300.00

400.00

22

MATERIALE PENTRU CURĂȚENIE

20.01.02

1,050.00

250.00

250.00

250.00

300.00

23

ÎNCĂLZIT, ILUMINAT, APA, FORȚA MOTRICA

20.01.03

24,000.00

7,000.00

4,000.00

5,000.00

8,000.00

24

POSTA, TELECOM,RADIO, TV, INTERNET

20.01.08

1,400.00

300.00

300.00

400.00

400.00

25

MAT SI PREST DE SERV CU CARACT FUNCTION

20.01.09

6,100.00

1,500.00

1,500.00

1,500.00

1.600.00

26

ALTE BUNURI SI SERV PT INTRET-FUNCTIONARE

20.01.30

1,400.00

300.00

300.00

400.00

400.00

27

HRANA

20.03

6,800.00

1,650.00

1,700.00

1,700.00

1,750.00

28

HRANA PT COPII

20.03.01

6,800.00

1,650.00

1,700.00

1,700.00

1,750.00

Nr crt

Denumirea indicatorilor

Cod indic

I Prevederi anuale

Prevederi trim I

Prevederi trim II

Prevederi trim III

Prevederi I trim IV

29

MEDICAMENTE SI MATERIALE SANITARE

20.04

0

0

0

o

o

30

MEDICAMENTE

20.04.01

0

0

0

0

0

31

MATERIALE SANITARE

20.04.02

0

0

0

0

0

32

BUNURI DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR

20.05

80

20

20

20

20

33

ALTE OBIECTE DE INVENTAR

20.05.30

80

20

20

20

20

34

DEPLASĂRI, DETASARI

20.06

0

0

0

0

0

35

ALTE CHELTUIELI

20.30

100

25

25

25

25

36

ALTE CHELTUIELI CU BUNURI SI SERVICII

20.30.30

100

25

25

25

25

37

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

57

0

0

0

0

0

38

AJUTOARE SOCIALE

57.02

0

0

0

0

0

39

AJUTOARE SOCIALE IN NUMERAR

57.02.01

0

0

0

0

0

40

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

800

200

200

200

200

41

TITLUL X ACTIVE NEFINACIARE

71

800

200

200

200

200

42

ACTIVE FIXE (INCLUSIV REPARAȚII CAPITALE)

71.01

800

200

200

200

200

43

MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE

71.01.03

0

0

0

0

0

44

ALTE ACTIVE FIXE

71.01.30

0

0

0

0

0

PREȘEDINTE^ Azota Râpes^euc^,


INTOCnUlp:

EC VictoriaGeta SAS

Mii