Hotărârea nr. 18/2008

privind aprobarea constituirii comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării de utilitate publică, a terenului situat în municipiul Braşov, str. Dragoş Vodă, fn, în suprafaţă de 598,572 mp

Cod F-16


ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliu! Județean


E-mail:office@judbrasov.ro


HOTĂRÂREA NR.18

din data de 4.02.2008

privind aprobarea constituirii comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării de utilitate publică, a terenului situat în municipiul Brașov, str. Dragoș Vodă, fn, în suprafață de 598.572 mp

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 4.02.2008

Analizând referatul nr.388/15.01.2008 întocmit de către Direcția Investiții Urbanism Amenajarea Teritoriului, prin care se propune aprobarea constituirii comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării de utilitate publică, a terenului situat în municipiul Brașov, str. Dragoș Vodă, fn, identificat în CF nr.24159 Brașov, sub număr top. (10217/2/2 - 10217/3/2)/87 și având suprafața de 598,572 mp;

Ținând cont de faptul că acest teren este situat în zona în care se va derula programul de investiții al municipiului Brașov, având ca obiectiv realizarea unui .,Bloc de locuințe pentru tineri - prin Programul ANL”;

Având în vedere dispozițiile art. 7 și 9 din Legea nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică și art.4 și 6 din HG nr. 583/1994 de aprobare a Regulamentului privind procedura de lucru a comisiilor pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilității publice pentru lucrări de interes național sau de interes local;

în temeiul art. 103 alin.(2) și art. 109 din Legea administrației publice locale nr.215/2001

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă constituirea comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării de utilitate publică a terenului situat în municipiul Brașov, str. Dragoș Vodă, fn, identificat în CF nr.24159 Brașov, sub număr top. (10217/2/2 -10217/3/2)/87 și având suprafața de 598.572 mp.

Comisia pentru efectuarea cercetării prealabile va avea următoarea componență:

Președinte

Butaru Vasile

vicepreședinte Consiliul Județean Brașov

Membri

Sârbu Mihai

arhitectul șef al județului Brașov

Voinea Radu

șef Serviciu Autorizații Avize din cadrul Consiliului Județean Brașov

Gabor Adrian

viceprimar municipiul Brașov

Gabriel Andronache Marilena Manolache


viceprimar municipiul Brașov arhitect șef al municipiului Brașov

Art.2. - Secretariatul Comisiei constituită la art.l va fi asigurat de reprezentanți ai Direcției Investiții. Urbanism și Amenajarea Teritoriului, din cadrul Consiliului Județean Brașov, desemnați în acest sens.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Investiții Urbanism Amenajarea Teritoriului.


Contrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău

A