Hotărârea nr. 178/2008

privind contractarea de către Judeţul Braşov a unui împrumut de 18 miloane de euro pentru obiectivul de investiţii „Aeroport Internaţional Braşov - Ghimbav” precum şi aprobarea documentaţiei tehnico- economice şi a indicatorilor tehnico -economici ai obiectivului de investiţii „Aeroport Intenaţional Braşov - Ghimbav”

ROMANȚA


JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 178

din data de 16.12.2008

- privind contractării de către Județul Brașov a unui împrumut de 18 miloane de euro pentru obiectivul de investiții „Aeroport Internațional Brașov - Ghimbav” precum și aprobarea documentației tehnico- economice și a indicatorilor tehnico -economici ai obiectivului de investiții „Aeroport Intenațional Brașov - Ghimbav”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 16.12.2008

Analizând referatul întocmit de către Direcția Investiții Urbanism și Amenajarea Teritoriului prin care se propune aprobarea contractării de către Județul Brașov a unui împrumut de 18 miloane de euro pentru obiectivul de investiții „Aeroport Internațional Brașov - Ghimbav” precum și aprobarea documentației tehnico- economice și a indicatorilor tehnico- economici ai obiectivului de investiții „Aeroport Intenațional Brașov - Ghimbav”;

Având în vedere prevederile art.61 alin.2 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale pecum și art. 91 alin.l și alin.3 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare

în temeiul art.97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă contractarea de către Județul Brașov a unui împrumut de 18 miloane de euro, pentru obiectivul de investiții „Aeroport Internațional Brașov - Ghimbav”, a plății din bugetul local a serviciului anual al datoriei publice aferente împrumutului, pe perioada de derulare precum și a plății oricăror impozite și taxe aferente realizării investiției.

Art,2.- Se aprobă documentația și indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Aeroport Internațional Brașov - Ghimbav”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art3. Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Investiții Urbanism și Amenajarea Teritoriului și Direcția Economică.Contrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău