Hotărârea nr. 177/2008

privind aprobarea exercitării dreptului de preemţiune al judeţului Braşov, cu privire la achiziţionarea apartamentului nr.7, de la parterul imobilului situat în municipiul Braşov, P-ţa Sfatului nr.25

ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV


Bd. Eroilor, nr. 5

2200, Brașov, jud.BrașovfU -Net JS Tel.: 068-410777

Fax: 068-475576


E-mail:office@judbrasov.roCod F-16

HOTĂRÂREA NR.177

din data de 16.12.2008

privind aprobarea exercitării dreptului de preemțiune al județului Brașov, cu privire la achiziționarea apartamentului nr.7, de la parterul imobilului situat în municipiul Brașov, P-ța Sfatului nr.25

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 16.12.2008;

Analizând referatul nr.6495/29.10.2008 întocmit de către Direcția Investiții Urbanism Amenajarea Teritoriului, prin care se propune modificarea listei de investiții din bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pe anul 2008 pentru Muzeul “Casa Mureșenilor” Brașov, prin diminuarea cu suma de 263.700 lei, la poz.”Consolidare clădire str. Piața Sfatului” și “Amenajare Terasă” și alocarea sumei la o poziție nou introdusă, respectiv Achiziție apartament 7 parter P-ța Sfatului nr.25 și cheltuieli aferente achiziției”;

Ținând cont de Nota de fundamentare a Muzeului “Casa Mureșenilor” Brașov prin care este justificată oportunitatea achiziționării apartamentului nr.7, de la parterul imobilului situat în municipiul Brașov, P-ța Sfatului nr.25, precum și de adresa Direcției pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural Național Brașov prin care se precizează neexercitarea dreptului de preemțiune al statului român pentru imobilul situat în municipiul Brașov, Piața Sfatului nr.25;

Având în vedere dispozițiile art.4 din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, art.19 alin.l și alin.2 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale și ale art.123 din Legea nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.- Se aprobă exercitarea dreptului de preemțiune al județului Brașov, cu privire Ia achiziționarea apartamentului nr.7, de la parterul imobilului situat în municipiul Brașov, P-ța Sfatului nr.25.

Art.2. - Se aprobă modificarea listei de investiții, din bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pe anul 2008 pentru Muzeul “Casa Mureșenilor” Brașov, prin diminuarea cu suma de 263.700 lei, respectiv 199.700 lei de la poz.”Consolidare clădire str. Piața Sfatului” și 64.000 lei de la poz.“Amenajare Terasă” și alocarea sumei la o poziție nou introdusă, respectiv Achiziție apartament 7 parter P-ța Sfatului nr.25 și cheltuieli aferente achiziției”.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a direcția Investiții Urbanism Amenajarea Teritoriului și Direcția


PREȘEDI Aristotel CătfceWcu


Contrasemnează, SECRETAR

Mariana Tihărău