Hotărârea nr. 176/2008

stabilirea taxelor pentru certificatele, avizele şi autorizaţiile eliberate de către Consiliul Judeţean Braşov, a taxelor speciale precum şi a altor taxe şi tarife pentru anul 2009

ROMANIA


E-mail:oflice@judbrasov.ro


JUDEȚUL BRAȘOV

,J.‘i I ,:.î*.

HOTĂRÂREA NR. 176

din data de 16.12.2008

privind stabilirea taxelor pentru certificatele, avizele și autorizațiile eliberate de către Consiliul Județean Brașov, a taxelor speciale precum și a altor taxe și tarife pentru anul 2009

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară din data de 16 decembrie 2008;

Analizând referatul inițiat de Direcția Economică privind stabilirea taxelor pentru certificatele, avizele și autorizațiile eliberate de către Consiliul Județean Brașov, a taxelor speciale precum și a altor taxe și tarife pentru anul 2009;

Având în vedere dispozițiile art. 91 alin. (1) lit. „b” și alin. (3) lit. „c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată și actualizată și art. 287-288 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal;

A

In temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.- Se aprobă stabilirea taxelor pentru certificatele, avizele și autorizațiile eliberate de către Consiliul Județean Brașov, a taxelor speciale precum și a altor taxe și tarife pentru anul 2009, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică.

PREȘEDIbWE

Aristotel CăngescuContrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău

PREȘEDINTE,

Aristotel Cân/cescu

ANEXA 1

Taxe pentru certificate, autorizații și avize ce se eliberează de către Consiliul Județean Brașov

I. Taxă pentru eliberarea certificatului de urbanism.

In funcție de suprafața terenurilor pentru care se solicită certificatul:

 • 1. Pentru mediul urban.

-lei-

Suprafața

Taxă pentru 2009

a.) până la 150 m inclusiv

4,80

b.) între 151 - 250 m2 inclusiv

6,00

c.) între 251 - 500 m inclusiv

8,00

d.) între 501 - 750 m2 inclusiv

9,00

e.) între 751 - 1000 m2 inclusiv

12,00

f.) peste 1000 m2

12,00 + 0,01 lei/m2 pentru fiecare m2 care depășește 1.000 m2

2. Pentru mediul rural se percepe 50% din taxa prevăzută pentru mediul urban.

II. Taxă pentru eliberarea autorizației de construire.

1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcție, inclusiv a instalațiilor aferente acestora.

Pentru clădirile cu destinație de locuință sau anexă la locuință taxa pentru eliberarea autorizației de construire este egală cu 0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcții.

 • III. Taxă pentru eliberarea autorizației de foraje sau excavări necesară studiilor geotehnice, ridicărilor topografice, exploatărilor de carieră, balastierelor, sondelor de gaze și petrol precum și altor exploatări.

-lei-

--

Pentru fiecare m“de teren afectat de

'l axă pentru 2009

foraj sau de excavație

m

7,00

 • IV. Taxă pentru eliberarea autorizației de construire pentru: chioșcuri, tonete, cabine, spații de expunere situate pe căile și în spațiile publice, precum și pentru amplasarea corpurilor și a panourilor de afișai, a firmelor și a reclamelor.

-lei-

Pentru fiecare m de suprafață ocupată de construcție

Taxă pentru 2009

m2

7.00

 • V. Taxă pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism și amenajarea teritoriului, de către primari sau de structurile de specialitate din cadrul consiliului județean.

-lei-

Taxă pentru 2009

Pentru fiecare aviz

13,00

 • VI. Taxă pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, deținute de consiliile locale.

-lei-

Taxă pentru 2009

Pentru fiecare nT sau fracțiune de m'

27,00

VIL Taxă pentru eliberarea autorizației necesare pentru lucrările de organizare de șantier în vederea realizării unei construcții, care nu sunt incluse în altă autorizație de construire.

 • -  3% din valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de șantier

 • VIII. Taxă pentru eliberarea autorizației de amenajare de tabere de corturi, căsuțe sau rulote ori campinguri.

 • -  2% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcție

IX.   Taxă pentru eliberarea autorizației de desființare, totală sau parțială, a unei construcții.

 • -  0,1% din valoarea impozabilă a construcției stabilită pentru determinarea impozitului pe clădiri. în cazul desființării parțiale a unei construcții, taxa se modifică astfel încât să reflecte porțiunea din construcție care urmează a fi demolată.

X.   Taxă pentru prelungirea unui certificat de urbanism sau a unei autorizații de construire.

 • -  30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizației inițiale

*) Scutirile la plata taxelor pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor, modul de încasare a acestora precum și sancțiunile aplicabile sunt cele stabilite prin lege.

Valorile impozabile pe metru pătrat de suprafață construită desfășurata la clădiri, în cazul persoanelor fizice

Nr.

crt.

Tipul clădirii

Valoarea impoza

)ilă (lei/m2)

Cu instalații de apă. canalizare, electrice și încălzire (condiții cumulative

Fără instalații de apă, canalizare, electricitate sau încălzire

0

1

2

n

Taxă pentru 2009

Taxă pentru 2009

A.

Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereți exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și / sau chimic

669,00

397,00

B.

Clădire cu pereții exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă. din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic și / sau chimic

182,00

114,00

C.

Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau cu pereți exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și / sau chimic

114,00

102,00

D.

Clădire-anexă cu pereții exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic și / sau chimic

68,00

45,00

E.

în cazul contribuabilului care deține la aceeași adresă încăperi amplasate la subsol, la demisol și / sau la mansardă, utilizate ca locuință, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D

- 75% din suma care s-ar aplica clădirii

F.

în cazul contribuabilului care deține la aceeași adresă încăperi amplasate la subsol, la demisol și / sau la mansardă, utilizate în alte scopuri decât cel de locuință, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D

- 50% din suma care s-ar aplica clădirii

*) Dacă dimensiunile exterioare ale unei clădiri nu pot fi efectiv măsurate pe conturul exterior, atunci suprafața construită desfășurată a clădirii se determină prin înmulțirea suprafeței utile a clădirii cu un coeficient de transformare de 1.20.

**) Valoarea impozabilă a clădirii se reduce în funcție de anul terminării acesteia, cu:

 • - 20%. pentru clădirea care are o vechime de peste 50 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referință

 • - 10%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 30 de ani și 50 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referință.

***) In cazurile în care nu sunt întrunite cumulativ aceste condiții se vor utiliza valorile impozabile, în lei/irr, prevăzute la coloana 3.

****) în cazul clădirii utilizate ca locuință, a cărei suprafață construită depășește 150 m2, valoarea impozabilă a acesteia se majorează cu câte 5% pentru fiecare 50 m" sau fracțiune

NOTĂ:

1. în vederea determinării valorii impozabile a clădirii în funcție de rangul localității și zona în cadrul acesteia, la nivelurile menționate în prezenta anexă se vor aplica următorii coeficienți de corecție:

Zona în cadrul localității

Rangul localității

0

I

II

III

IV

V

A

2,60

2,50

2,40

2,30

1.10

1.05

B

2,50

2,40

2,30

2,20

1,05

1.00

C

2.40

2.30

2,20

2,10

1,00

0.95

D

2.30

2,20

2,10

2,00

0,95

0,90

2. în cazul unui apartament amplasat într-un bloc cu mai mult de 3 niveluri și 8 apartamente, coeficientul de corecție prevăzut la punctul 1 se reduce cu 0,10.

Taxe pentru vizitarea muzeelor aflate sub autoritatea Consiliului Județean Brașov

Nr.

cil.

Unitatea

Taxă pentru 2009

(lei/vizitator)

1.

MUZEUL JUDEȚEAN DE ISTORIE BRAȘOV

Casa Sfatului

Adulți

Pensionari

Preșcolari, elevi, studenți. militari în termen

6,00

3,50

1,00

Bastionul Țesătorilor, Bastionul Grafit, Turnul Negru, Turnul Alb

Adulți

Pensionari

Preșcolari, elevi, studenți, militari în termen

6,00

3.50

1.00

2.

MUZEUL DE ARTĂ BRAȘOV

Sediu:

Adulți

Pensionari

Preșcolari, elevi, studenți. militari în termen

3,50

2,00

1,00

Sala mică sediu:

Adulți

Preșcolari, elevi, studenți, militari în termen, pensionari

2.00

1.00

3.

MUZEUL DE ETNOGRAFIE BRAȘOV

Brașov:

- Adulți

Preșcolari, elevi, studenți. militari în termen, pensionari

3,50

1.00

Săcele:

Adulți

Preșcolari, elevi, studenți, militari în termen, pensionari

2,40

1,00

Rupea:

- Adulți

Preșcolari, elevi, studenți. militari în termen, pensionari

2,40

1,00

4.

MUZEUL „CASA MUREȘENILOR” BRAȘOV

- Adulți

Militari în termen, pensionari Preșcolari, elevi, studenți

3,90

2,40

1.20

*) Persoanele cu handicap beneficiază de gratuitate

Taxe pentru acorduri, autorizații și avize ce se eliberează de către Consiliul Județean Brașov

I. închiriere de spații cu destinație comercială în zona drumurilor județene.

-lei-

Spațiu cu destinație comercială

UM

Taxă pentru 2009

- chioșc, tonetă, rulotă

lei/mp/lună

3,00

 • II. Accese la stațiile de distribuție carburanți, hoteluri, moteluri, depozite en-gros.

-lei-

Tip drum

UM

Taxă pentru 2009

Drum județean

lei/mp/lună

3,00

 • III. Acordul prealabil de amplasare și execuție lucrări în zona drumului (fără constatare pe teren).

-lei-

___________Taxă pentru 2009___________

134.00

 • IV. Autorizația de amplasare și execuție lucrări în zona drumului (fără constatare pe teren).

__________________________________________________-lei-___________Taxă pentru 2009___________

118,00

 • V. Constatare pe teren în vederea emiterii acordului prealabil sau autorizației.

_________________________________________________-lei-

___________Taxă pentru 2009___________

76,00

 • VI. Corectarea soluției prezentate (în cazul modificării planurilor din documentație).

-lei-

___________Taxă pentru 2009___________

12,00

Taxe județene pentru avizarea documentațiilor întocmite în vederea eliberării certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor deținute de societățile comerciale cu capital de stat conform H.G. nr. 834/1991

-lei-

Suprafața terenului (mp)

Taxă pentru 2009

a) până la 1000 mp (0,1 ha)

148,00

b) între 1001 mp - 5000 mp (0,5 ha)

297,00

c) între 5001 mp - 10.000 mp (1 ha)

742,00

d) peste 10.000 mp

1.484,00

Taxă specială pentru emiterea Acordului unic, înaintea emiterii autorizației de construire

(potrivit art. 8, pct. 6 din normele de aplicare a Legii nr. 50 /1991 aprobate prin Ordinul M.T.C.T. nr. 1430 / 2005)

________Taxă________

30% din taxa de autorizare

Notă:

Taxa pentru emiterea Acordului unic se plătește prealabil eliberării acordului unic, odată cu depunerea documentației (se va anexa copie după documentul de plată justificativ), în baza unei note de calcul.

Taxe $i tarife pentru serviciile publice prestate în cadrul Bibliotecii Județene George Barițiu

Nr. crt.

Unitatea

Taxă pentru 2009

1.

BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ “GEORGE BARIȚIU“ BRAȘOV

 • 1. Multiplicări format A4

 • a)  Față

 • b) Față-Verso

 • 2. Multiplicări format A3

 • a) Față

 • b) Față-Verso

0,20 lei / pag.

0,40 lei / filă

0,30 lei / pag.

0.50 lei / filă

2.

închirierea sălii de festivități

42,00 lei / oră

n J.

Eliberarea permisului de cititor, plastifiat *)

 • a)  Elevi peste 18 ani, studenți, militari în termen

 • b) Alte categorii

3,00 lei / pers.

6,00 lei / pers.

4.

Imprimare legislații conform programului LEX și informații europene și locale

 • a)  Față

 • b) Față-Verso

0,30 lei / pag.

0,50 lei / filă

5.

Inscripționare CD-ROM cu informații europene și locale

3,00 lei/CD

6.

CASĂ OASPEȚI

- tarif cazare

11 $ / pat / zi

*) Copiii, tinerii până la 18 ani, șomerii și pensionarii beneficiază de gratuitate

**) Calculat la cursul de referință comunicat de BNR în data efectuării plătii

Taxe pentru serviciile publice asigurate de Consiliul Județean Brașov

Activitate

Taxă pentru 2009

1. Identificarea și prezentarea din arhivă a documentelor solicitate

4,00 lei / ex.

2. Copie xerox după documentele din arhivă

1,00 lei / filă

3. Taxă formular cerere pentru acord prealabil de amplasare și execuție lucrări în zona drumului

1,00 lei / formular

4. Taxă formular cerere pentru autorizație de amplasare și execuție lucrări în zona drumului

1,00 lei / formular

5. Taxă formular cerere pentru certificat de urbanism

1,00 lei / formular

6. Taxă formular cerere pentru autorizație de construire, inclusiv anexă

2,00 lei / setANEXA 9


TAXA SPECIALĂ SALVAMONT

1. Taxa Salvamont

a) Turiști cazați în:

Unitate de cazare

UM

Taxă pentru 2009

1. Hotel, vilă, motel, pensiune

Lei/zi/turist

1,00

2. Cabană, bungalou, sat de vacanță, camping, fermă agroturistică

Lei/zi/turist

0,50

Taxe pentru fotografiere și filmare la instituțiile aflate sub autoritatea Consiliului Județean Brașov

Nr. ort.

Unitatea

Taxă pentru 2009

1.

Muzeul Județean de Istorie Brașov (Casa Sfatului, Bastionul Țesătorilor, Bastionul Grafi, Turnul Negru, Turnul Alb)

 • ■   Taxă fotografiere

 • ■   Taxă filmare

20.00 lei

30,00 lei

2.

Muzeul de Etnografie Brașov (Brașov. Săcele, Rupea)

 • ■  Taxă fotografiere

 • ■  Taxă filmare

14,00 lei / oră 21,001ei / oră

J.

Muzeul „Casa Mureșenilor”

 • ■  Taxă fotografiere

 • ■  Taxă filmare

13,00 lei

25,00 lei

4.

Muzeul de Artă Brașov (Sediu, Sala mică sediu)

 • ■  Taxă fotografiere

 • ■  Taxă filmare

15,00 lei

27,00 lei

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale

5.

Brașov

 • ■  Taxă fotografiere

 • ■  Taxă filmare

6,00 lei

11,00 lei

Tarifele de bază lunare pe metru pătrat la chiriile pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință din fondul locativ de stat ale Consiliului Județean și ale unităților de sub autoritatea Consiliului Județean Brașov

lei/mp/lună

Nr.

crt.

Activitatea desfășurată în spațiile cu altă destinație decât cea de locuință

Taxă pentru 2009

ZONA

Lux

(A)

I Centrală

(B)

II Centre cartier

(C)

III Unităti periferice

(D)

1.

Unități comerciale cu amănuntul alimentare sau nealimentare

25,00

22,50

19,00

15,50

2.

Unități comerciale specializate de alimentație publică - cofetării

26.00

19,00

24,00

15,50

21,50

13,00

19,00

10,50

Spații pentru jocuri mecanice

38,00

33.50

32,00

32,00

4.

Unități comerciale specializate de librărie și papetărie -anticariat, filatelie, legătorie carte

8,00

4,50

7.00

3,50

 • 4.50

 • 3.50

 • 4.50

 • 3.50

5.

Spații de producție (laboratoare de patiserie, carmangerii, bucătării, etc.) atelier de producție industrială și prestări servicii diverse-exclusiv cele ale invalizilor

12,00

8,00

7.00

4.50

6.

Sedii de bănci, case de schimb valutar

38,00

33,50

32,00

32,00

7.

Sedii administrative ale agenților economici, birouri agenții de turism

13,00

12,00

8,00

7,00

8.

Redacții de presă

3,50

3,50

3.50

3,50

9.

Sedii de instituții și oficii bugetare inclusiv dependințe și arhive. Spații social culturale, învățământ de toate gradele, case de cultură, teatre, școli dc artă, biblioteci, muzee, ateliere de creație, săli de expoziție, depozite de artă, centre de creație populară, galerii de artă.

1,00

1,00

1,00

1,00

lei/mp/lună

Nr. cri.

Activitatea desfășurată în spațiile cu altă destinație decât cea de locuință

Taxă pentru 2009

ZONA

Lux (A)

1 Centrală

(B)

11 Centre cartier

(C)

111 Unități periferice

(D)

10.

Spații pentru profesii libere conform art. 46(3) din Legea nr. 571/2003 (medic, avocat, notar, expert contabil, contabil autorizat, auditor financiar, consultant fiscal, consultant de plasament în valori mobiliare, arhitect, etc.) desfășurate în mod independent.

13,00

12,00

8,00

4,50

-cabinet veterinar

2,00

2,00

2,00

2,00

-laboratoare

12,00

8.00

7.00

4,50

11.

Farmacii, unități tehnico medicale

3,50

3,50

2,00

2,00

-plante medicinale

3,50

3,50

2,00

2,00

12.

Cinematografe inclusiv dependințe

3,50

3.50

3.50

3,50

13.

Sedii de organizații politice și sindicale, fundații, ligi, asociații ale veteranilor și invalizilor dc război, societăți și asociații cu scop caritabil de apărare a drepturilor omului, asociații dc locatari și casele de ajutor reciproc ale pensionarilor ce nu înregistrează profit, sedii ale handicapaților, spații de producție și prestări servicii ale cooperativelor de invalizi, persoane handicapate care prezintă adeverința de la Insp. de handicapați, inclusiv spațiile de arhivare și dependințe aferente

1,00

1,00

1,00

1,00

14.

Depozite de mână până Ia 30 mp

8.00

7,00

4,50

3,50

15.

Unități comerciale en-gros

27.50

26,00

24.00

22,50

16.

Spații de depozitare a) suprateran

15,50

13,00

8,00

7,00

b) subteran

10,50

8,00

7,00

4,50

c) depozite de carburanți lubrefianți

-

3,50

3.50

3,50

17.

Dependințe (vestibul, antreu, culoare, holuri, oficii, grupuri sanitare, logii)

2.00

2,00

2,00

2,00

18.

Garaje

4.50

3.50

3,50

3,50

Notă:


Pentru spațiile cu altă destinație decât locuință, care se găsesc în celelalte orașe ale Județului Brașov și aparțin Consiliului Județean Brașov se va aplica un tarif redus cu 30% fală de cele prevăzute în anexă.


In cazul închirierii prin licitație a spațiilor, tarifele prevăzute constituie baza de pornire a licitației

Tarife de închiriere a spațiilor deținute de

Muzeul „Casa Mureșenilor” Brașov

-lei/oră-

Nr. crt.

Spațiu

Tarif

1.

închiriere sală

60

2.

închiriere sală cu

videoproiector

120