Hotărârea nr. 175/2008

aprobarea cooperării între Judeţul Braşov şi Comuna Homorod în vederea susţinerii funcţionării Centrului social de zi pentru copii defavorizaţi, şi finanţarea cu suma de 200.000 lei

ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Cgîîsîuu! JudețeanE-mail:office@judbrasov.roF-16

HOTĂRÂREA NR. 175 din data de 16.12.2008

privind aprobarea cooperării între Județul Brașov și Comuna Homorod în vederea susținerii funcționării Centrului social de zi pentru copii defavorizați, și finanțarea cu suma de 200.000 lei

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară din data de 16.12.2008;

V           Analizând referatul nr. 9883/04.12.2008 întocmit de Direcția Coordonare -

Integrare Europeană prin care se supune spre aprobare cooperarea între Județul Brașov și și Comuna Homorod în vederea susținerii funcționării Centrului social de zi pentru copii defavorizați, și finanțarea cu suma de 200.000 lei;

Având în vedere dispozițiile art. 3 din O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, aprobată prin Legea nr. 125/2002 și art. 91 alin. (1) lit. „e” și alin. (5) lit. “a” pct. 2 și lit. “b” din Legea nr. 215/2001 privind Administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

V,          Art.l.- Se aprobă cooperarea între Județul Brașov și Comuna Homorod în vederea

susținerii funcționării Centrului social de zi pentru copii defavorizați, și finanțarea cu suma de 200.000 lei, din depășirea veniturilor proprii.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Direcția Coordonare -Integrare Europeană.

PREȘEDINTEI Aristotel CăncescuM

Contrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău