Hotărârea nr. 173/2008

privind aprobarea cooperării între Judeţul Braşov şi Comuna Beclean în vederea susţinerii acţiunilor de identificare şi promovare a potenţialului turistic din zona Beclean şi finanţarea cu suma de 30.000 lei

ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean


Bd. Eroilor, nr. 5

2200, Brașov, jud.Brașov ■ Tel.: 068-410777          '

Fax: 068-475576


E-mail:office@judbrasov. ro
F-16

HOTĂRÂREA NR. 173

din data de 16.12.2008

privind aprobarea cooperării între Județul Brașov și Comuna Beclean în vederea susținerii acțiunilor de identificare și promovare a potențialului turistic din zona Beclean, și finanțarea cu suma de 30.000 lei

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară din data de 16.12.2008;

V          Analizând referatul nr. 11027/11.12.2008 întocmit de Direcția Coordonare -

Integrare Europeană prin care se supune spre aprobare cooperarea între Județul Brașov și Comuna Beclean în vederea susținerii acțiunilor de identificare și promovare a potențialului turistic din zona Beclean, și finanțarea cu suma de 30.000 lei;

Având în vedere dispozițiile art. 91 alin. (1) lit. „e” și alin. (6) lit. “c” din Legea nr. 215/2001 privind Administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată și actualizată;

HOTĂRA$TE:

Art.l,- Se aprobă cooperarea între Județul Brașov și Comuna Beclean în vederea susținerii acțiunilor de identificare și promovare a potențialului turistic din zona Beclean, și finanțarea cu suma de 30.000 lei, din depășirea veniturilor proprii.

Art2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Direcția Coordonare -Integrare Europeană.


Contrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău