Hotărârea nr. 171/2008

privind declararea de utilitate publică de interes local pentru obiectivul de investiţii „Aeroport Internaţional Braşov - Ghimbav”

ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean


Bd. Eroilor, nr. 5

2200, Brașov, jud.Brașov'.

Tel.: 068-410777

Fax: 068-475576E-mail:office@judbrasov.io


Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.171

din data de 16.12.2008

- privind declararea de utilitate publică de interes local pentru obiectivul de investiții „Aeroport Internațional Brașov - Ghimbav”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 16.12.2008

Analizând referatul nr.l 1742/10.12.2008 întocmit de către Direcția Investiții Urbanism Amenajarea Teritoriului - Compartimentul Patrimoniu prin care se propune declararea de utilitate publică de interes local a obiectivului de investiții „ Aeroport Internațional Brașov - Ghimbav”;

Ținând cont de procesul verbal nr.l 1672/9.12.2008 pentru consemnarea rezultatului cercetării prealabile în vederea declarării utilității publice a lucrării de interes local „Aeroport Internațional Brașov- Ghimbav”;

Având în vedere prevederile art.7 alin.l din Legea nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică și art.22 din HGR nr.583/1994 de aprobare a Regulamentului privind procedura de lucru a comisiilor pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilității publice pentru lucrări de interes național sau de interes local;

în temeiul art.97 și art.103 alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările si completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se declară de utilitate publică de interes local pentru obiectivul de investiții„ Aeroport Internațional Brașov - Ghimbav”.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Investiții Urbanism și Amenajarea Teritoriului.

PREȘEDINTE Aristotel Căweescu


Contrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău