Hotărârea nr. 170/2008

privind aprobarea suplimentării bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Judeţean Braşov, cu suma de 400.000 lei, la capitolul 67.02. – Cultură, recreere şi religie, pentru realizarea unor lucrări de întreţinere şi reparaţii, sau continuarea sau finalizarea acestora de către unităţile de cult din judeţ

ROMANIA

Bd. Eroilor, nr. 5

2200, Brașov, jud.Brașov

Tel.: 068-410777

Fax: 068-475576

E-mail:office@judbrasov.roJUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 170

din data de 16.12.2008

- privind aprobarea suplimentării bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Județean Brașov, cu suma de 400.000 lei, la capitolul 67.02.- Cultură, recreere și religie, pentru realizarea unor lucrări de întreținere și reparații, sau continuarea sau finalizarea acestora de către unitățile de cult din județ

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 16.12.2008;

Analizând referatul nr. 11771/11.12.2008 întocmit de către Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului prin care se propune aprobarea suplimentării bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Județean Brașov, cu suma de 400.000 lei, la capitolul 67.02. -Cultură, recreere și religie, pentru realizarea unor lucrări de întreținere și reparații, sau continuarea sau finalizarea acestora de către unitățile de cult din județ;

Având în vedere dispozițiile art. 3 alin. (2) din O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România aprobată prin Legea nr. 125/2002, ale art. 19 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 2732006 privind finanțele publice locale, coroborate cu art. 91 alin. (1), lit. „d” și alin. (5), lit. „b” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă suplimentarea bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Județean Brașov, cu suma de 400.000 lei, din prevederile bugetului pe anul 2009, la capitolul 67.02. - Cultură, recreere și religie, pentru realizarea unor lucrări de întreținere și reparații, sau continuarea sau finalizarea acestora de către unitățile de cult din județ.

Art.2. Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului, Direcția Economică și Direcția Administrație Publică Locală.

4        /

Jj / PREȘEEJNTE, ristotel Cancescu

Aristotel


Contrasemnează, SECRETAR, Mariana Tihărău