Hotărârea nr. 17/2008

privind stabilirea taxelor pentru certificate, avize şi autorizaţii eliberate de către Consiliul Judeţean Braşov, a taxelor speciale precum şi a altor taxe şi tarife pentru anul 2008

ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean


Tel.: 068-410777Fax: 068-475576

E-mail:office@judbrasov.roCod F-16

HOTĂRÂREA NR. 17

din data de 4.02.2008

- privind stabilirea taxelor pentru certificate, avize și autorizații eliberate de către Consiliul Județean Brașov, a taxelor speciale precum și a altor taxe și tarife pentru anul 2008

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 4 februarie 2008;

Analizând referatul nr. 65/07.01.2008 întocmit de către Direcția Economică prin care se propune stabilirea taxelor pentru certificate, avize și autorizații eliberate de către Consiliul Județean Brașov, a taxelor speciale precum și a altor taxe și tarife pentru anul 2008;

Având în vedere dispozițiile art. 287 și art. 288 alin. (1) și (2) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale H.G.R. nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale HGR nr. 1514/2006 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzile aplicabile în anul fiscal 2007, art. 30 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și art. 91 alin.(l) lit."b" și alin.(3) lit.”c” din Legea nr.215/2001. legea administrației publice locale, republicată;

în temeiul art. 97 și art. 103. alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se stabilește cuantumul taxelor pentru certificate, avize și autorizații eliberate de către Consiliul Județean Brașov, al taxelor speciale precum și al altor taxe și tarife pentru anul 2008, conform anexelor 1-12, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezenteiContrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău

i, u

Taxe pentru certificate, autorizații și avize ce se eliberează de către Consiliul Județean Brașov

Taxă pentru eliberarea certificatului de urbanism.

în funcție de suprafața terenurilor pentru care se solicită certificatul:

 • 1. Pentru mediul urban.

-lei-

Suprafața

Taxă pentru 2008

a.) până la 150 m“ inclusiv

4,00

b.) între 151 - 250 nr inclusiv

5,00

c.) între 251 - 500 nr inclusiv

7,00

d.) între 501 - 750 nr inclusiv

8.00

e.) între 751 - 1000 ni2 inclusiv

10.00

f.) peste 1000 m2

10.00 + 0,01 lei/m pentru fiecare nr care depășește 1.000 nr

2. Pentru mediul rural se percepe 50% din taxa prevăzută pentru mediul urban.

Taxă pentru eliberarea autorizației de construire.

1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcție, inclusiv a instalațiilor aferente acestora.

Pentru clădirile cu destinație de locuință sau anexă la locuință taxa pentru eliberarea autorizației de construire este egală cu 0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcții.

Taxă pentru eliberarea autorizației de foraje sau excavări necesară studiilor geotehnice, ridicărilor topografice, exploatărilor de carieră, balastierelor, sondelor de gaze și petrol precum și altor exploatări.

-lei-

_            T 1 .......

Pentru fiecare nr de teren afectat de

Taxă pentru 2008

foraj sau de excavație

m“

6.00

 • IV. Taxă pentru eliberarea autorizației de construire pentru: chioșcuri, tonete, cabine, spații de expunere situate pe căile și în spațiile publice, precum și pentru amplasarea corpurilor și a panourilor de afișai, a firmelor și a reclamelor.

-lei-

5

Pentru fiecare nT de suprafață ocupată

Taxă pentru 2008

de construcție

5 ITT

6,00

 • V. Taxă pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism și amenajarea teritoriului, de către primari sau de structurile de specialitate din cadrul consiliului județean.

-lei-

Taxă pentru 2008

Pentru fiecare aviz

1 1.00

 • VI. Taxă pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, deținute de consiliile locale.

-lei-

l axă pentru 2008

Pentru fiecare m2 sau fracțiune de m2

23.00

 • VII.  Taxă pentru eliberarea autorizației necesare pentru lucrările de organizare de șantier în vederea realizării unei construcții, care nu sunt incluse în altă autorizație de construire.

 • -  3% din valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de șantier

 • VIII. Taxă pentru eliberarea autorizației de amenajare de tabere de corturi, căsuțe sau rulote ori campinguri.

 • -  2% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcție

IX.  Taxă pentru eliberarea autorizației de desființare, totală sau parțială, a unei construcții.

 • -  0,1% din valoarea impozabilă a construcției stabilită pentru determinarea impozitului pe clădiri. în cazul desființării parțiale a unei construcții, taxa se modifică astfel încât să reflecte porțiunea din construcție care urmează a fi demolată.

X.   Taxă pentru prelungirea unui certificat de urbanism sau a unei autorizații de construire.

 • -  30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizației inițiale

*) Scutirile la plata taxelor pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor, w         modul de încasare al acestora precum și sancțiunile aplicabile sunt cele stabilite

prin lege.

• *)

Valorile impozabile pe metru pătrat de suprafață construită desfășurată la clădiri, în cazul persoanelor fizice

Nr. crt.

'l'ipul clădirii

Valoarea impoza

-----     1   ,  77----T--------

hlă (lei/m“)

Cu instalații de apă, canalizare, electrice și încălzire (condiții cumulative***1

Fără instalații de apă, canalizare, electricitate sau încălzire

0

1

2

3

Taxă pentru 2008

Taxă pentru 2008

A.

Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereți exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și / sau chimic

669,00

397,00

B.

Clădire cu pereții exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic și / sau chimic

182.00

114,00

C.

Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau cu pereți exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și / sau chimic

114,00

102.00

D.

Clădire-anexă cu pereții exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic și / sau chimic

68.00

45,00

E.

în cazul contribuabilului care deține la aceeași adresă încăperi amplasate la subsol, la demisol și / sau la mansardă, utilizate ca locuință, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D

- 75% din suma care s-ar aplica clădirii

F.

în cazul contribuabilului care deține la aceeași adresă încăperi amplasate la subsol, la demisol și / sau la mansardă, utilizate în alte scopuri decât cel de locuință. în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D

- 50% din suma care s-ar aplica clădirii

*) Dacă dimensiunile exterioare ale unei clădiri nu pot fi efectiv măsurate pe conturul exterior, atunci suprafața construită desfășurată a clădirii se determină prin înmulțirea suprafeței utile a clădirii cu un coeficient de transformare de 1.20.

**) Valoarea impozabilă a clădirii se reduce în funcție de anul terminării acesteia, cu:

 • - 20%, pentru clădirea care are o vechime de peste 50 de ani la data de I ianuarie a anului fiscal de referință

 • - 10%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 30 de ani și 50 de ani inclusiv, la data de I ianuarie a anului fiscal de referință.

***) în cazurile în care nu sunt întrunite cumulativ aceste condiții se vor utiliza valorile impozabile, în lei/ni“, prevăzute la coloana 3.

****) în cazul clădirii utilizate ca locuință, a cărei suprafață construită depășește 150 nr. valoarea impozabilă a acesteia se majorează cu câte 5% pentru fiecare 50 m" sau fracțiune din aceștia.

NOTĂ:

1. în vederea determinării valorii impozabile a clădirii în funcție dc rangul localității și zona în cadrul acesteia, la nivelurile menționate în prezenta anexă se vor aplica următorii coeficienți de corecție:

Zona în cadrul localității

Rangul localității

0

I

II

III

IV

V

A

2.60

2,50

2.40

2.30

1,10

1.05

B

2.50

2,40

2.30

2.20

1,05

1.00

C

2.40

2.30

2,20

2.10

1,00

0.95

D

2,30

2.20

2,10

2.00

0,95

0.90

2. în cazul unui apartament amplasat într-un bloc cu mai mult dc 3 niveluri și 8 apartamente, coeficientul de corecție prevăzut la punctul 1 se reduce cu 0,10.

Taxe pentru vizitarea muzeelor aflate sub autoritatea

Consiliului Județean Brașov

Nr. cil.

Unitatea

Taxă pentru 2008

(lei/vizitator)

1.

MUZEUL JUDEȚEAN DE ISTORIE BRAȘOV

Casa Sfatului

Adulți

Pensionari

Preșcolari, elevi, studenți. militari în termen

5,00

3,00

1,00

Bastionul Țesătorilor, Bastionul Grafi, Turnul Negru. Turnul Alb

Adulți

Pensionari

Preșcolari, elevi, studenți, militari în termen

5,00

3,00

1,00

2.

MUZEUL DE ARTĂ BRAȘOV

Sediu:

Adulți

Pensionari

Preșcolari, elevi, studenți, militari în termen

3,50

2,00

1.00

Sala mică sediu:

Adulți

Preșcolari, elevi, studenți, militari în termen, pensionari

2,00

1,00

3.

MUZEUL DE ETNOGRAFIE BRAȘOV

Brașov:

- Adulți

Preșcolari, elevi, studenți, militari în termen, pensionari

3,50

1,00

Săcele:

Adulți

Preșcolari, elevi, studenți, militari în termen, pensionari

2,00

1,00

Rupea:

Adulți

Preșcolari, elevi, studenți, militari in termen, pensionari

2,00

1,00

4.

MUZEUL „CASA MUREȘENILOR” BRAȘOV

Adulți

Militari în termen, pensionari Preșcolari, elevi, studenți

3,50

2,00

1,00

*) Persoanele cu handicap beneficiază de gratuitate

Taxe pentru acorduri, autorizații și avize ce se eliberează de către Consiliul Județean Brașov

I. închiriere de spații cu destinație comercială în zona drumurilor județene.

-lei-

Spațiu cu destinație comercială

UM

Taxă pentru 2008

- chioșc, tonetă. rulotă

lci/mp/lună

3.00

 • II. Accese la stațiile de distribuție carburanți, hoteluri, moteluri, depozite en-gros.

-lei-

Tip drum

UM

Taxă pentru 2008

Drum județean

lei/mp/lună

3,00

 • III. Acordul prealabil de amplasare și execuție lucrări în zona drumului (fără constatare pe teren).

-lei-

___________Taxă pentru 2008___________

126,00

 • IV. Autorizația de amplasare și execuție lucrări în zona drumului (fără constatare pe teren).

-lei-

___________Taxă pentru 2008___________

111,00

 • V. Constatare pe teren în vederea emiterii acordului prealabil sau autorizației.

__________________________________________________-lei-

___________Taxă pentru 2008___________

72.00

 • VI. Corectarea soluției prezentate (în cazul modificării planurilor din documentație).

-lei-

___________Taxă pentru 2008___________

11,00

Taxe județene pentru avizarea documentațiilor întocmite în vederea eliberării certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor deținute de societățile comerciale cu capital de stat conform H.G. nr. 834/1991

-lei-

Suprafața terenului (mp)

Taxă pentru 2008

a) până la 1000 mp (0,1 ha)

148,00

b) între 1001 mp - 5000 mp (0,5 ha)

297,00

c) între 5001 mp - 10.000 mp (1 ha)

742,00

d) peste 10.000 mp

1.484,00

Taxă specială pentru emiterea Acordului unic, înaintea emiterii autorizației de construire

(potrivit art 8, pct. 6 din normele de aplicare a Legii nr. 50 / 1991 aprobate prin Ordinul M.T.C.T. nr. 1430 / 2005)

________Taxă________

30% din taxa de autorizare

Notă:

Taxa pentru emiterea Acordului unic se plătește prealabil eliberării acordului unic, odată cu depunerea documentației (se va anexa copie după documentul de plată justificativ), în baza unei note de calcul.

Taxe și tarife pentru serviciile publice prestate în cadrul Bibliotecii Județene George Barițiu

Nr. crt.

Unitatea

Taxă pentru 2008

1.

BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ “GEORGE BARIȚIU 4 BRAȘOV

 • 1. Multiplicări format A4

 • a) Față

 • b) Față-Verso

 • 2. Multiplicări format A3

 • a)  Față

 • b) Față-Verso

0.20 lei / pag.

0,40 lei / filă

0,30 lei / pag.

0,50 lei / filă

2.

închirierea sălii de festivități

42.00 lei / oră

3.

Eliberarea permisului de cititor, plastifiat *)

 • a)  Elevi peste 18 ani. studenți, militari în termen

 • b) Alte categorii

3,00 lei / pers.

6,00 lei / pers.

4.

Imprimare legislații conform programului LEX și informații europene și locale

 • a) Față

 • b) Față-Verso

0,30 lei / pag.

0,50 lei / filă

5.

Inscripționare CD-ROM cu informații europene și locale

3,00 lei / CD

6.

CASĂ OASPEȚI

- tarif cazare

11 $ / pat / zi **)

*) Copiii, tinerii până la 18 ani, șomerii și pensionarii beneficiază de gratuitate

**) Calculat la cursul de referință comunicat de BNR în data efectuării plății

Taxe pentru serviciile publice asigurate de Consiliul Județean Brașov

Activitate

Taxă pentru 2008

1. Identificarea și prezentarea din arhivă a documentelor solicitate

4,00 lei / ex.

2. Copie xerox după documentele din arhivă

1.00 lei / filă

3. Taxă formular cerere pentru acord prealabil de amplasare și execuție lucrări în zona drumului

1,00 lei / formular

4. Taxă formular cerere pentru autorizație de amplasare și execuție lucrări în zona drumului

1,00 lei / formular

5. Taxă formular cerere pentru certificat de urbanism

1,00 lei / formular

6. Taxă formular cerere pentru autorizație de construire, inclusiv anexă

2,00 lei / set


ANEXA 9


1. Taxa Salvamont


a) Turiști cazați în:


TAXA SPECIALĂ SALVAMONT


Unitate de cazare

UM

Taxă pentru 2008

1. Hotel, vilă, motel, pensiune

Lei/zi/turist

1,00

2. Cabană, bungalou, sat de vacanță, camping, fermă agroturistică

Lei/zi/turist

0,50


Taxe pentru fotografiere și filmare la instituțiile aflate sub autoritatea Consiliului Județean Brașov

Nr. cil.

Unitatea

Taxă pentru 2008

1.

Muzeul Județean de Istorie Brașov (Casa Sfatului. Bastionul Țesătorilor. Bastionul Graft Tumul Negru. Turnul Alb)

 • ■   Taxă fotografiere

 • ■   Taxă filmare

20,00 lei

30,00 lei

2.

Muzeul de Etnografie Brașov (Brașov. Săcele. Rupea)

 • ■  Taxă fotografiere

 • ■  Taxă filmare

14.00 lei / oră

21 .OOlei / oră

3.

Muzeul „Casa Mureșenilor”

 • ■  Taxă fotografiere

 • ■  Taxă filmare

11,00 lei

21.00 lei

4.

Muzeul de Artă Brașov (Sediu. Sala mică sediu)

 • ■  Taxă fotografiere

 • ■  Taxă filmare

15,00 Ici

27,00 lei

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale

5.

Brașov

 • ■  Taxă fotografiere

 • ■  Taxă filmare

6,00 lei

11,00 lei

Tarifele de bază lunare pe metru pătrat la chiriile pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință din fondul locativ de stat ale Consiliului Județean și ale unităților de sub autoritatea Consiliului Județean Brașov

lei/mp/lună

Nr. crt.

Activitatea desfășurată în spațiile cu altă destinație decât cea de locuință

Taxă pentru 2008

ZONA

Lux

1 Centrală

11 Centre cartier

III Unități periferice

1.

Unități comerciale cu amănuntul alimentare sau nealimentare

21,00

19,00

16,00

13,00

2.

Unități comerciale specializate de alimentație publică - cofetării

22,00

16,00

20,00

13,00

18,00

11,00

16.00

9,00

3.

Spații pentru jocuri mecanice

32.00

28,00

27.00

27.00

4.

Unități comerciale specializate de librărie și papetărie -anticariat, filatelie, legătoric carte

7,00

4,00

6,00

3,00

4.00

3.00

4,00

3,00

5.

Spații de producție (laboratoare de patiserie, carmangerii, bucătării, etc.) atelier de producție industrială și prestări servicii diverse-exclusiv cele ale invalizilor

10,00

7.00

6,00

4.00

6.

Sedii de bănci, case de schimb valutar

32,00

28,00

27,00

27,00

7.

Sedii administrative ale agenților economici, birouri agenții de turism

11,00

10.00

7,00

6,00

8.

Redacții de presă

3,00

3,00

3.00

3,00

9.

Sedii de instituții și oficii bugetare inclusiv dependințe și arhive. Spații social culturale, învățământ de toate gradele, case de cultură, teatre, școli de artă, biblioteci, muzee, ateliere de creație, săli de expoziție, depozite de artă, centre de creație populară, galerii de artă.

1,00

1,00

1,00

1.00

lei/mp/lună

Nr. crt.

Activitatea desfășurată în spațiile cu altă destinație decât cea de locuință

Taxă pentru 2008

ZONA

Lux

I Centrală

II Centre cartier

III Unități periferice

10.

Spații pentru profesii libere conform art. 46(3) din Legea nr. 571/2003 (medic, avocat, notar, expert contabil, contabil autorizat, auditor financiar, consultant fiscal, consultant de plasament în valori mobiliare, arhitect, etc.) desfășurate în mod independent.

11,00

10,00

7,00

4,00

-cabinet veterinar

2.00

2,00

2,00

2,00

-laboratoare

10.00

7,00

6,00

4,00

II.

farmacii, unități tehnico medicale

3,00

3,00

2,00

2,00

-plante medicinale

3,00

3,00

2,00

2,00

12.

Cinematografe inclusiv dependințe

3,00

3,00

3,00

3,00

13.

Sedii de organizații politice și sindicale, fundații, ligi, asociații ale veteranilor și invalizilor de război, societăți și asociații cu scop caritabil de apărare a drepturilor omului, asociații de locatari și casele de ajutor reciproc ale pensionarilor ce nu înregistrează profit, sedii ale handicapaților. spații de producție și prestări servicii ale cooperativelor de invalizi, persoane handicapate care prezintă adeverința de la Insp. de handicapați, inclusiv spațiile de arhivare și dependințe aferente

1,00

1,00

1,00

1,00

14.

Depozite de mână până la 30 mp

7.00

6,00

4,00

3,00

15.

Unități comerciale en-gros

23,00

22,00

20,00

19.00

16.

Spații de depozitare

a) suprateran

13,00

1 1,00

7.00

6.00

b) subteran

9,00

7,00

6.00

4.00

c) depozite de carburanți lubrcfianți

-

3.00

3.00

3,00

17.

Dependințe (vestibul, antreu, culoare, holuri, oficii, grupuri sanitare, logii)

2,00

2,00

2,00

2,00

18.

Garaje

4,00

3,00

3,00

3,00

Notă:


Pentru spațiile cu altă destinație decât locuință, care se găsesc în celelalte orașe ale județului Brașov și aparțin Consiliului Județean Brașov se va aplica un tarif redus cu 30% față de cele prevăzute în anexă.

în cazul închirierii prin licitație a spațiilor, tarifele prevăzute constituie baza de pornire a licitației
Tarife de închiriere a spatiilor deținute de

Muzeul „Casa Mureșenilor” Brașov

-lei/oră-

Nr. crt.

Spațiu

Tarif

1.

închiriere sală

50

2.

închiriere sală cu videoproiector

100