Hotărârea nr. 169/2008

privind aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici pentru efectuarea unor lucrări de reabilitare şi amenajări a unor obiective cultural – sportive şi de agrement din municipiul Braşov precum şi obiectivul „Modernizare DJ 101 A, km. 0+000-7+500”

ROMÂNIA


JDEȚUL BRAȘOV


Consiliul Județean


Bd. Eroilor, nr. 5

2200, Brașov, jud.Brașov

Tel.: 068-410777

Fax: 068-475576

E-mail:office@judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.169

din data de 16.12.2008

- privind aprobarea documentației și a i ndicatorilor tehnico-economici p entru efectuarea unor lucrări de reabilitare și amenajări a unor obiective cultural - sportive și de agrement din municipiul Brașov precum și obiectivul „Modernizare DJ 101 A, km. 04-000-7+500”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară în data de 16.12.2008

Analizând referatele întocmite de cătreDirecția Administrare Drumuri și Poduri și Direcția Investiții Urbanism și Amenajarea Teritoriului prin care se propune aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru efectuarea unor lucrări de reabilitare și amenajări a unor obiective cultural - sportive și de agrement din municipiul Brașov precum și obiectivul „Modernizare DJ 101 A, km. 0+000-7+500”

Având în vedere dispozițiile art. 91 alin.l lit.b și alin.3 lit f din Legea nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare precum și art. 44 alin.l din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale;

A

In temeiul art.97 și art. 103 alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările si completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Artl. - Se aprobă documentația și indicatori tehnico-economici pentru efectuarea unor lucrări de reabilitare și amenajări a unor obiective cultural - sportive și de agrement din municipiul Brașov precum și obiectivul „Modernizare DJ 101 A, km. 0+000-7+500”, conform anexelor nr.1-7 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Administrare Drumuri și Poduri și Direcția Investiții Urbanism și Amenajarea Teritoriului.


Contrasemnează, SECRETAR

Mariana Tihărău


Obiect:

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: ” ModernizareDJ 101 A, lan 0+000-7+500

A. Caracteristici și elemente geometrice

Drumul județean DJ 101 A, face legătură intre localitățile Ghimbav-Stupini si Centura de ocolire a municipiului Brașov. Se desprinde din DJ 103 in zona de accces la 1CA Ghimbav din sensul giratoriu si parcurge un traseu in vecinătatea aeroportului Ghimbav.

Lungime drum = 7.500 km

B. Indicatorii tehnico-economici

  • 1. Valoare totală:________82.423,704,48 RON____________din care :

C+M           82.013.636,30 RON

  • 2. Capacități:

lungime drum = 7,500 m

platforma drum 20,00 m

clasa de incarcare E

lățime parte carosabila min. 2 x 3,25 m acostamente 2 x 0,50 m

rigole beton dc 0,70 m

viteza de proiectare 5--= 80 km/h

  • 3. Sursa de finanțare - Buget Consiliul Județean Brașov-


f DIRECTOR EXECUTIV D.A.D.P..

Viorcl Costea

“Modernizare DJ 101A, km 0+000-7+500”

Ordonator principal de credite: CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Beneficiar:

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Proiectant general: S.CTINFRA DESIGN” S.R.L.-Brașov

Amplasament: DJ 10.1 A. km 0+000-7+500. oraș Ghimbav . jud.Brașov

B,Indicatorii tchnico-economici

LValoare totală:________82.423.704.48 RON____________din care :

C+M          82.013.636,30 RON

2.Capacităti :

lungime drum = 7,500 m platforma drum 20.00 m clasa de incarcare E

lățime parte carosabila min. 2 x 3.25 m acostamente 2 x 0,50 m rigole beton de 0,70 m

viteza de proiectare v= 80 km/h

3. Sursa de finanțare - Buget Consiliul Județean Brașov- -

DIRECTOR EXECUTIV D.A.D.P.,

Întocmit,

MireltkSasu


Viorel Costea

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului:"EXTINDERE COMPLEX AGREMENT TAMPA BRAȘOV" in RON si EURO la cursul RON/EURO din data de.............respectiv 3.7RON/EURO

NR. CRT.

DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI

VALOARE(FARA TVA)MII RON MII EURO

TVA

VALOARE(INCL. TVA)MII RON MII EURO

RON

EURO

RON

RON

EURO

1

2

3

4

5

6

7

CAPITOLUL 1

CHELTUIELI PT.OBTINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI

1.1

OBȚINEREA TERENULUI

1.2

AMENAJAREA TERENULUI

390,00

105.40

74.10

464.10

125.43

1.3

AMENAJARI PT.PROTECTIA MEDIULUI SI ADUCEREA LA STAREA INIȚIALA

TOTAL CAP.1.

390.00

105.40

74.10

464.10

125.43

CAPITOLUL 2

CHELTUIELI PT.ASIGURAREA UTILITĂȚILOR NECESARE OBIECTIVULUI

2,10

OB.7.RACORD. CANALIZ. MENAJ.

78.00

21.08

14.86

92.87

25.09

2,20

OB.8.BRANȘAMENT APA RECE

58.50

15.81

11.12

69.68

18.82

2,30

OB.9.RAC.EL.SI FIRIDA BRANS..

195.01

52.71

37.05

301.69

62.72

2,40

OB. 10.BRANȘAM.GAZE NAT.

39.00

10.54

7.38

46.38

12.54

TOTAL CAP.2.

370.51

100.14

70.41

440.92

119.17

CAPITOLUL 3

CHELTUIELI PT.PROIECTAREA SI ASISTENTA TEHNICA

3.1.

STUDII DE TEREN

26.36

7.12

5.00

31.36

8.47

3.2.

OBȚINEREA DE AVIZE ACORDURI SI AUTORIZAȚII

93.82

25.34

17.83

111.63

30.15

3.3.

PROIECTARE SI ENGINEERING

390.03

105.40

74.10

464.13

125.43

3.4.

ORGANIZAREA PROCEDURILOR DE ACHIZIȚIE PUBLICA

5.27

1.42

1.00

6.27

1.70

3.5.

CONSULTANTA

15.81

4.27

3.01

18.82

5.08

3.6.

ASISTENTA TEHNICA

39.00

10.54

7.41

46.41

12.54

TOTAL CAP.3.

570.29

154.09

108.35

678.64

183.37

CAPITOLUL 4

CHELTUIELI PT.INVESTITIA DE BAZA

4,11

CONSTRUCTII(REZ.+ARHITECT.)

5226.40

1412.54

993.00

6219.41

1680.92

4,12

INSTALAȚII EL.TERM.APASI VENT.

780.06

210.83

148.22

928.27

250.88

4,13

UTILAJE CU MONTAJ

624.05

168.66

118.57

742.62

200.70

TOTAL CAP.4.

6630.51

1792.03

1259.79

7890.30

2132.52

CAPITOLUL 5

ALTE CHELTUIELI

5.1.

ORGANIZARE DE ȘANTIER 2%

135.35

36.58

25.71

161.06

43.52

5.2.

COMISION, TAXE

75.43

20.39

14.34

89.77

24.26

5.3.

CHELTUIELI DIVERSE SI NEPREVĂZUTE

408.55

110.42

77.62

486.17

131.40

TOTAL CAP.5

619.33

167.39

117.67

737.00

199.18

1

CAPITOLUL 6

CHELTUIELI PT.PROBE TEHNOLOGICE SI TESTE SI PREDARE LA BENEFICIAR

6.1.

PREGĂTIREA PERSONALULUI DE EXPLOATARE

6.2.

PROBE TEHNOLOGICE SI TESTE

TOTAL CAP.6.

TOTAL GENERAL

8580.64

2319.05

1630.32

10210.96

2759.67

DIN CARE C+M

7526.37

2034.15

1430.01

8956.38

2420.64

PR.71/2007

EXTINDERE COMPLEX AGREMENT TÂMP A BRAȘOV

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

l.VALOAREA TOTALA : (EXCL.TVA) din care:

8,580,640.00 RON

2,319,050.00EURO

-constructii-montaj (C+M) incl.utilaje si echipamente:

7,526,370.00 RON

2,034,150.00 EURO

  • 2. DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIE:  10 LUNI

3. ESALONAREA INVESTITIEKINV./C+M):

. ANUL 1         8,580,640.00 RON/7,526,370.00 RON

4. CAPACITATI:

. Adesf. construcții = 1984 mp si Adesf.sp.parcare=396 mp

. Ad total=l 984 mp+396mp=2380mp

. Val.inv/Ad total= 8,580,640.00 ron/ 2380mp=3605 ron/mp (974euro/mp)

. C+M/Ad total= 7,526,370.00 ron/2380mp=3162 ron/mp(855 euro/mp)

ANEXA Nr. 5

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiții:

CONSTRUCȚIE MODULARA INTERIOR CURTE CJ BRAȘOV

în mii lei/mii euro la cursul 3,90471ei/euro, din data de 12.12.2008.

Nr. Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

C Cheltuieli pentru o

APITOLUL 1 îtinerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

1.2

Amenajarea terenului

500.00

128.05

95.00

595.00

152.38

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

TOTAL CAPITOL 1

500.00

128.05

95.00

595.00

152.38

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

TOTAL CAPITOL 2

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii de teren

7.00

1.80

1.34

8.33

2.14

3.2

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

100.00

25.61

19.00

119.00

30.47

o

3.3

Proiectare si inginerie

400.00

102.44

76.00

476.00

121.90

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție

22.00

5.63

4.18

26.18

6.70

3.5

Consultanta

80.00

20.49

15.20

95.20

24.38

Nr. Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

3.6

Asistenta tehnica

30.00

7.68

5.70

35.70

9.14

TOTAL CAPITOL 3

639.00

163.65

121.42

760.41

194.73

CAPITOL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

4.1.1. Ob.l CONSTRUCȚII

4765.00

1220.32

905.35

5670.35

1452.18

4.1.2. Ob.2 INSTALAȚII

1875.00

480.19

356.25

2231.25

571.43

4.1.3. Ob.3

4.2

Montaj utilaje tehnologice

110.00

28.17

20.90

130.90

33.52

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

750.00

192.07

142.50

892.50

228.56

4.4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

4.5

Dotări

4.6

Active necorporalc

TOTAL CAPITOL 4

7500.00

1920.75

1425.00

8925.00

2285.69

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

5.1.1.Lucrări de construcții

160.00

40.98

30.40

190.40

48.77

5.1.2.Cheltuieli conexe organizării șantierului

50.00

12.81

9.50

59.50

15.24

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului 0.7%+0.1%

65.28

16.72

12.40

77.68

19.90

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

534.85

136.98

101.62

636.47

163.00

TOTAL CAPITOL 5

810.13

207.49

153.92

964.05

246.91

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predarea la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

6.2

Probe tehnologice si teste

TOTAL CAPITOL 6

TOTAL GENERAL

9449.13

2419.94

1795.34

11244.46

2879.71

Nr. Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

Din care C+M

8160.00

2089.78

1550.40

9710.40

2486.84

CONSTRUCȚIE MODULARA INTERIOR CURTE CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

l.VALOAREA TOTALA : (EXCL.TVA) din care:


-constructii-montaj (C+M) inel.utilaje si echipamente:


9,449,130.00 RON 2,419,940.00 EURO

8,160,000.00 RON 2,089,000.00 EURO

  • 2. DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIE:  10 LUNI

3. ESALONAREA INVESTITIEI(INV./C+M):

. ANUL I         9,449,130.00RON/ 8,160,000.00 RON

4. CAPACITATI:

. Adesf. construcții = 1300mp

. Val.inv/Ad total= 9,449,130.00 ron/1300mp=7268 ron/mp(1859ron/mp)

. C+M/Ad total= 8,160,000 ron/1300mp=6277 ron/mp(1607 euro/mp)ANEXA Nr. 5


DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiții: AMENAJARI BASTIONUL POSTĂVARILOR BRAȘOV

în mii lei/mii euro la cursul 3,9047 lei/euro, din data de 12.12.2008.

Nr. Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

C Cheltuieli pentru o

:apitolul i

^tinerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

-

1.2

Amenajarea terenului

-

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

TOTAL CAPITOL 1

-

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

-

TOTAL CAPITOL 2

-

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii de teren

-

3.2

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

14.30

3.66

2.72

17.02

4.36

n n

3.3

Proiectare si inginerie

47.50

12.16

9.03

56.53

14.47

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție

-

-

-

-

3.5

Consultanta

9.50

2.43

1.80

11.30

2.89

Nr. Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fura TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

3.6

Asistenta tehnica

12.00

3.07

2.28

14.28

3.65

TOTAL CAPITOL 3

83.3

21.32

15.83

99.13

25.37

CAPITOL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

4.1.1. Ob.l ÎNCHIDERI SI AMENAJ.-CONSTRUCTII

760.00

194.64

144.40

904.40

231.62

4.1.2. Ob.2 INSTAL.ELECTRICE

130.00

33.29

24.70

154.70

39.62

4.1.3. Ob.3 INSTAL APA CANAL

60.00

15.35

11.35

71.35

18.27

4.2

Montaj utilaje tehnologice

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

4.4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

4.5

Dotări

50.00

12.81

9.50

59.50

15.24

4.6

Active necorporale

TOTAL CAPITOL 4

1000.00

256.09

190.00

1190.00

304.75

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

5.1.1.Lucrări de construcții

20.00

5.12

3.80

23.80

6.09

5.1.2.Cheltuieli conexe organizării șantierului

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului 0.7%+0.1%

8.16

2.09

1.55

9.71

2.49

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

55.57

14.23

10.56

66.13

16.93

TOTAL CAPITOL 5

83.73

21.44

15.91

99.64

25.51

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predarea la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

6.2

Probe tehnologice si teste

TOTAL CAPITOL 6

TOTAL GENERAL

1167.03

298.85

221.74

1388.77

355.63

Nr. Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

« *Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

Din care C+M

1020.00

261.21

193.80

1213.80

310.84

BENEFICI?

CONSILIUL JUD


AN BRAȘOV


închideri si amenajari bastionul postăvarilor brașov

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

l.VALOAREA TOTALA : (EXCL.TVA) din care:

1,167,030.00 RON

298,850.00 EURO

-constructii-montaj (C+M) utilaje si echipamente:

1,020,000.00 RON

261,210.00 EURO

  • 2. DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIE:  6 LUNI

3. ESALONAREA INVESTITIEI(INV./C+M):

. ANUL I        1,167,030 RON/ 1,020,000 RON

4. CAPACITATI:

. Ad construcții: 393mp+84mp+39mp=516 mp

. Val.inv/Ad total: l,167,030ron/516mp=2262 ron/mp(579 euro/mp)

. C+M/Ad total= 1,020,000 ron/516mp= 1977ron/mp (506 euro/mp)

ANEXA Nr. 5
DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiții:

TURNURI DE PULBERE ZONA GRAFT

în mii lei/mii euro la cursul 3,9047 lei/euro, din data de 12.12.2008.

Nr. • -Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor dejcheltuieli

■ Valoare(faraTYA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

. Mii.euro

1

2

3

4

5

6

7

C Cheltuieli pentru o

CAPITOLUL 1 btinerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

1.2

Amenajarea terenului

642.00

164.42

121.98

763.98

195.66

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

TOTAL CAPITOL 1

642.00

164.42

121.98

763.98

195.66

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

TOTAL CAPITOL 2

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii de teren

7.80

2.00

1.48

9.28

2.38

3.2

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

32.10

8.22

6.10

38.20

9.78

3.3

Proiectare si inginerie

107.00

27.40

20.33

127.33

32.61

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție

5.70

1.46

1.08

6.78

1.74

3.5

Consultanta

21.40

5.48

4.07

25.47

6.52

Nr. Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii Iei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

3.6

Asistenta tehnica

18.00

4.61

3.42

21.42

5.48

TOTAL CAPITOL 3

192.00

49.17

36.48

228.48

58.51

CAPITOL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

4.1.1. Ob.l REPARAȚII TURN GRAFT NR.2

750.00

192.08

142.50

892.50

228.57

4.1.2. Ob.2 AMENAJARE INT.TURN GRAFT NR.l

220.00

56.34

41.80

261.80

67.04

4.1.3. Ob.3 REPARAȚII TURN BISERICA SF.TREIME

350.00

89.64

66.50

416.50

106.67

4.1.2. Ob.4 REPARAȚII TURN ARHIVELE STATULUI

330.00

84.51

62.70

392.70

100.57

4.2

Montaj utilaje tehnologice

10.00

2.56

1.90

11.90

3.05

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

80.00

20.49

15.20

95.20

24.38

4.4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

-

4.5

Dotări

4.6

Active necorporale

TOTAL CAPITOL 4

1740.00

445.62

330.60

2070.60

530.28

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

5.1.1.Lucrări de construcții

47.64

12.20

9.05

56.69

14.52

5.1.2.Cheltuieli conexe organizării șantierului

5.00

1.28

0.95

5.95

1.52

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului 0.7%+0.1%

19.44

4.98

3.69

23.13

5.93

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

185.22

47.44

35.19

220.41

56.45

TOTAL CAPITOL 5

257.30

65.90

48.88

306.18

78.42

CAPITOLUL 6

Nr. Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro .

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predarea la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

6.2

Probe tehnologice si teste

TOTAL CAPITOL 6

TOTAL GENERAL

2831.30

725.11

537.94

3369.24

862.87

Din care C+M

2429.64

622.24

461.63

2891.27

740.46REABILITARE TURNURI PULBERE ZONA GRAFT

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

l.VALOAREA TOTALA : (EXCL.TVA) din care:

2,831,300.00 RON

725,110.00 EURO

-constructii-montaj (C+M): incl.utilaje si echipamente

2,429,640.00 RON

622,240.00EURO


  • 2. DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIE: 10 LUNI

3. ESALONAREA INVESTITIEI(INV./C+M):

. ANUL I        2,831,300.00 RON/ 2,429,640.00 RON

4. CAPACITATI:

. Adesf. Construcții: 206.6mpx4buc = 826.4mp

. Val.inv/Adesf.total: 2,831,300 ron/ 826.40mp=3426.06 ron/mp(877euro/mp)

. C+M/Adesf. total= 2,429,640 ron/826.40mp= 2940.00 ron/mp(753 euro/mp)


ANEXA Nr. 5

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiții:

AMENAJARE TERENURI DE SPORT LICEUL SILVIC N. RUCAREANU

în mii lei/mii euro la cursul 3,9047 lei/euro, din data de 12.12.2008.

Nr. Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru o

jtinerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

-

1.2

Amenajarea terenului

-

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

-

TOTAL CAPITOL 1

-

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

TOTAL CAPITOL 2

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii de teren

-

3.2

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

6.00

1.54

1.14

7.14

1.83

3.3

Proiectare si inginerie

19.05

4.88

3.62

22.67

5.81

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție

5.00

1.28

0.95

5.95

1.52

3.5

Consultanta

3.00

0.77

0.57

3.57

0.92

Nr. Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

3.6

Asistenta tehnica

8.00

2.05

1.52

9.52

2.44

TOTAL CAPITOL 3

41.05

10.52

7.80

48.85

12.52

CAPITOL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

4.1.1. Ob.l MODERNIZARE TERENURI DE SPORT

635.00

162.62

120.65

755.65

193.52

4.1.2. Ob.2

4.1.3. Ob.3

4.2

Montaj utilaje tehnologice

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

4.4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

4.5

Dotări

4.6

Active necorporale

TOTAL CAPITOL 4

635.00

162.62

120.65

755.65

193.52

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

5.1.1 .Lucrări de construcții

12.70

3.25

2.41

15.11

3.87

5.1.2.Cheltuieli conexe organizării șantierului

-

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului 0.7%+0.1%

5.19

1.33

0.99

6.18

1.58

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

34.70

8.89

6.60

41.30

10.58

TOTAL CAPITOL 5

52.59

13.47

10.00

62.59

16.03

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predarea la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

6.2

Probe tehnologice si teste

TOTAL CAPITOL 6

TOTAL GENERAL

728.64

186.61

138.45

867.09

222.07

Nr. Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

Din care C+M

647.70

165.87

123.06

770.76

197.39ANEXA Nr. 6

DEVIZUL
obiectului............................................*)

în mii lei/mii euro la cursul............lei/euro din data de............

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (Iară TVA

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

1

2

3

4

5

6

7

I. LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII

1. Terasamente

2. Construcții: rezistență (fundații, structură de rezistență) și arhitectură (închideri exterioare, compartimentări, finisaje)

3. Izolații

4. Instalații electrice

5. Instalații sanitare

6. Instalații de încălzire, ventilare, climatizare, PSI, radio-tv, intranet

7. Instalații de alimentare cu gaze naturale

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (tară TVA

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

1

2

3

4

5

6

7

8. Instalații de telecomunicații

Total I

II. MONTAJ

Montaje si echipamente tehnologice

Total II

III. PROCURARE

Utilaje si echipamente tehnologice

Utilaje si echipamente de transport

Dotări

Total III

TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)AMENAJARE TERENURI DE SPORT LICEUL SILVIC BRAȘOV

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

1 .VALOAREA TOTALA :    728,640.00 RON 186,610.00 EURO

(EXCL.TVA)

din care:

-constructii-montaj (C+M) :     647,700.00 RON 165,870.00 EURO

  • 2. DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIE:  4 LUNI

3. ESALONAREA INVESTITIEI(INV./C+M):

. ANUL I        728,640.00 RON/647,700.00 RON

4. CAPACITATI:

. Adesf. construcții =240 mp

. Val.inv/Ad total= 728,640.00 ron/ 240mp=3036 ron/mp(777 euro/mp)

. C+M/Ad total= 647,700.00 ron/240mp=2699 ron/mp (691 euro/mp)

BENEFICIAR

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

ANEXA Nr. 5

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiții:

MODERNIZARE TERENURI DE SPORT LICEUL SPORTIV BRAȘOV

în mii lei/mii euro la cursul 3,90471ei/euro, din data de 12.12.2008.

Nr. Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (tara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii Iei

Mii euro

Mii lei

Mii Iei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

C Cheltuieli pentru o

CAPITOLUL 1 jtinerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

-

1.2

Amenajarea terenului

-

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

-

TOTAL CAPITOL 1

-

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

TOTAL CAPITOL 2

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii de teren

-

3.2

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

15.00

3.84

2.85

17.85

4.57

3.3

Proiectare si inginerie

90.60

23.21

17.21

107.81

27.62

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție

5.00

1.28

0.95

5.95

1.52

3.5

Consultanta

3.00

0.77

0.57

3.57

0.92

Nr. Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

3.6

Asistenta tehnica

12.00

3.07

2.28

14.28

3.65

TOTAL CAPITOL 3

125.60

32.17

23.86

149.46

38.28

CAPITOL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

4.1.1. Ob.l MODERNIZARE TEREN SPORTIV

3030.88

776.21

575.86

3606.74

923.69

4.1.2. Ob.2

4.1.3. Ob.3

4.2

Montaj utilaje tehnologice

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

4.4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

4.5

Dotări

4.6

Active necorporale

TOTAL CAPITOL 4

3030.88

776.21

575.86

3606.74

923.69

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

5.1.1 .Lucrări de construcții

60.62

15.52

11.52

72.14

18.47

5.1.2.Cheltuieli conexe organizării șantierului

-

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului 0.7%+0.1 %

24.25

6.21

4.61

28.86

7.39

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

162.06

41.50

30.79

192.85

49.38

TOTAL CAPITOL 5

246.93

63.23

46.92

293.85

75.24

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predarea la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

6.2

Probe tehnologice si teste

TOTAL CAPITOL 6

TOTAL GENERAL

3403.41

871.61

646.64

4050.05

1037.21Nr. Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara ȚVA)

' TVA .

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

. Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

Din care C+M

3091.50

791.73

587.38

3678.88

942.16BENEFICIAR

CONSILIUL JUDEȚE


U/

/ !

MODERNIZAREV TERENURI DE SPORT LICEUL SPORTIV BRAȘOV

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

3,403,410.00 RON


871,610.00 EURO


LVALOAREA TOTALA: (EXCL.TVA) din care:


-constructii-montaj (C+M):


3,091,500.00 RON


791,730.00 EURO


  • 2. DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIE: 6 LUNI

3. ESALONAREA INVESTITIEI(INV./C+M):

. ANUL I        3,403,410 RON/ 3,091,500 RON

4. CAPACITATI:

. Adesf. construcții = 2080mp

. Val.inv/Adtotal= 3,403,410 ron/ 2080mp=1636 ron/mp(419 euro/mp)

. C+M/Ad total= 3,091,500 ron/2080mp=1486 ron/mp(381 euro/mp)

BENEFICIAR }

SOV


CONSILIUL JUDEȚEAN B