Hotărârea nr. 168/2008

privind aprobarea finanţării cu suma de 2.700.000 lei de către Consiliul Judeţean Braşov, a proiectului multianual de realizare a lucrărilor de consolidare, renovare, reabilitare, refuncţionalizare, eficientizare termică şi dotări ale Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov

ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV


E-mai1:office@judbrasov.ro


Cod F-16HOTĂRÂREA NR.168

din data de 16.12.2008

privind aprobarea finanțării cu suma de 2.700.000 lei de către Consiliul Județean Brașov, a proiectului multianual de realizare a lucrărilor de consolidare, renovare, reabilitare, refuncționalizare, eficientizare termică și dotări ale Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 16.12.2008

Analizând referatul nr.l 1829/11.12.2008 întocmit de către Direcția Investiții Urbanism și Amenajarea Teritoriului, prin care se propune aprobarea finanțării cu suma de 3.500.000 lei de către Consiliul Județean Brașov, a proiectului multianual de realizare a lucrărilor de consolidare, renovare, reabilitare, refuncționalizare, eficientizare termică și dotări ale Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov, precum și propunerile formulate în plenul Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile art.91 alin.l lit.”d” și alin.5 lit.a pct.3 din Legea nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare, art.190 alin.3 din Legea nr. 95/2007 privind reforma în domeniul sănătății, actualizată;

în temeiul art.97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă finanțarea cu suma de 2.700.000 lei de către Consiliul Județean Brașov, din prevederile bugetului pe anul 2009, a proiectului multianual de realizare a lucrărilor de consolidare, renovare, reabilitare, refuncționalizare, eficientizare termică și dotări ale Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Direcția Investiții Urbanism și Amenajarea Teritoriului.

PREȘEDIN Aristotel Căn^


Contrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău