Hotărârea nr. 163/2008

privind aprobarea asocierii Judeţului Braşov cu S.C. ”ANA TELEFERIC” S.A. în vederea constituirii S.C. „TELEFERICUL POIANA BRAŞOV” S.A. Braşov, având ca scop dezvoltarea domeniului schiabil din staţiunea Poiana Braşov, Judeţul Braşov

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean


mail:cjbv@deuroconsult.ro

www.brasovcounty.ro
Cod-F 16

HOTĂRÂREA NR. 163

din data de 16.12.2008

- privind aprobarea asocierii Județului Brașov cu S.C. ”ANA TELEFERIC” S.A. în vederea constituirii S.C. „TELEFERICUL POIANA BRAȘOV” S.A. Brașov, având ca scop dezvoltarea domeniului schiabil din stațiunea Poiana Brașov, Județul Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 16.12.2008

Analizând referatul înregistrat sub nr. 11663/9.12.2008 întocmit de către Direcția Administrație Publică Locală, privind propunerea de asociere a Județului Brașov cu S.C. ”ANA TELEFERIC” S.A., în vederea constituirii S.C. „TELEFERICUL POIANA BRAȘOV” S.A. Brașov, având ca scop dezvoltarea domeniului schiabil din stațiunea Poiana Brașov, Județul Brașov;

Luând în discuție H.G.R nr. 1155/2008 prin care s-a alocat suma de 12.000 mii lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut in bugetul de stat pe anul 2008, pentru finanțarea unor cheltuieli curente și de capital ale autorităților administrației publice locale, respectiv dezvoltarea și modernizarea domeniului schiabil în Poiana Brașov, precum și Hotărârea nr. 42/24.01.2005 a Consiliului Județean Brașov privind constituirea unei comisii de negociere a clauzelor unui contract de asociare a Județului Brașov cu Municipiul Brașov, în parteneriat cu S.C. ”ANA TELEFERIC” S.A. în vederea accesării de fonduri de la Comunitatea Europeană pentru realizarea programului „Dezvoltarea domeniului schiabil din stațiunea Poiana Brașov”, Hotărârea nr. 96/1.04.2005 a Consiliului Județean Brașov privind avizarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „ Reabilitarea domeniului schiabil- Poiana Brașov”;

Având în vedere prevederile art. 35 alin.(2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, art. 91, alin.(l) lit.”e”, alin.5, lit.”a”, pct.6 și alin.(6) lit.”a” din Legea nr.215/2001, Legea administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.- Se aprobă asocierea Județului Brașov cu S.C. ”ANA TELEFERIC” S.A. în vederea constituirii S.C. „TELEFERICUL POIANA BRAȘOV” S.A. Brașov, având ca scop dezvoltarea domeniului schiabil din stațiunea Poiana Brașov, Județul Brașov.

Art.2.- Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Investiții Urbanism Amenajarea Teritoriului și Direcția Administrație Publică Locală.


Contrasemnează,


SECRETAR,


Mariana Xihărău