Hotărârea nr. 160/2008

privind acordarea unui ajutor financiar pentru domnul Ratz Nandor, în sumă de 2.200 Euro, echivalentul în lei, în vederea suportării costurilor investigaţiei medicale de la Paris – Franţa

ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean

Bd. Eroilor, nr. 5

2200, Brașov, jud.Brașov

Tel.: 068-410777

Fax: 068-475576

E-mail:office@judbrasov.roCod F-16


HOTĂRÂREA NR. 160

din data de 16.12.2008

- privind acordarea unui ajutor financiar pentru domnul Ratz Nandor, în sumă de 2.200 Euro, echivalentul în lei, în vederea suportării costurilor investigației medicale de la Paris - Franța

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 16.12.2008,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 8489/08.09.2008 inițiat de domnul Grapă Sebastian, consilier județean - președintele comisiei de specialitate nr. 7

  • - sănătate, protecția copilului și a persoanelor adulte, prin care se propune aprobarea acordării unui ajutor financiar pentru domnul Ratz Nandor în sumă de 2.200 Euro, echivalentul în lei, în vederea suportării costurilor investigației medicale de la Paris -Franța;

Având în vedere dispozițiile art. 942 din Codul Civil coroborat cu art.15 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale și art. 91 alin. (1), lit. „e” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 97 și 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă acordarea unui ajutor financiar, pentru domnul Ratz Nandor domiciliat în municipiul Brașov, b-dul Gării nr. 4, bl. 15, sc. A, ap. 2, posesor al C.I. seria BV, nr. 289177, în sumă de 2.200 Euro, echivalentul în lei, din prevederile bugetare pe anul 2009, în vederea suportării costurilor investigației medicale de la Paris

  • - Franța.

Art.2, Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Administrație Publică Locală și Direcția Economică.


Contrasemnează, SECRETAR, Mariana Tihărău