Hotărârea nr. 16/2008

privind aprobarea statului de funcţii pentru anul 2008 a Direcţiei Judeţene Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Braşov

ROMANIA


JUDEȚUL BRAȘOV


Consiliul Județean


2200, Brașov, jud.Bra Tel.: 068-410777 Fax:068-475576 E-mail:office@judbrasov roCod F-16


HOTĂRÂREA NR. 16

din data de 4.02.2008

  • - privind aprobarea statului de funcții pentru anul 2008 a Direcției Județene Comunitare de Evidență a Persoanelor Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 4 februarie 2008:

Analizând referatul nr. 218/11.01.2008 întocmit de către Direcția Coordonare, Integrare Europeană, prin care se propune aprobarea statului de funcții pentru anul 2008 a Direcției Județene Comunitare de Evidență a Persoanelor Brașov:

  • -  cu transformări de posturi conform OGR nr.6/2007. care reglementează avansarea în treapta imediat superioară a funcționarilor publici;

  • -  cu transformarea, conform art.8 din OUG nr. 10/2007, datorită absolvirii de către titularul postului, a unei forme de învățământ superior;

Având în vedere dispozițiile art. 91 alin. 1 lit.(a) și alin.2 lit.'’c” din Legea nr.215/2001, Legea administrației publice locale, republicată, dispozițiile art. 33 din OUG 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale și a altor drepturi ale funcționarilor publici până la intrarea in vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare și alte drepturi ale funcționarilor publici, precum si creșterile salariale care se acordă funcționarilor publici in anul 2007. aprobată prin Legea nr.232/2007, precum și dispozițiile art.8 din OUG nr. 10/2007 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului bugetar salarizat potrivit OUG nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr. II si III la Legea nr, 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică, aprobată prin Legea nr. 231/2007;

In temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001. republicată:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. -Se aprobă statul de funcții pentru Direcția Județeană Comunitară de Evidență a Persoanelor Brașov, pe anul 2008, conform anexei nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu transformările de posturi, conform OUG nr.6/2007, care reglementează avansarea în treapta imediat superioară a funcționarilor publici, precum și cu transformarea, conform art.8 din OUG nr.l0/2007, datorită absolvirii de către titularul postului, a unei forme de învățământ superior.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Coordonare, Integrare Europeană și Direcția Județeană Comunitară de Evidență a Persoanelor Brașov.                   /

PREȘEDINTE/ Aristotel Cănqescu


Z.

I ■Contrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Anexa nr....la HCJBV nr. ..


STAT DE^JNCȚII

Aparatul propriu a! DIRECȚIEI JUDEȚENE COMUNITARE DE EVIDENTĂ A PEI

pentru luna ianuarie 2008


Aprobat               /

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

NEI BRAȘOVSi

?ii ■>»  *’»                               V '"            *

~ Funcția de

^sr-

profes:

", Treapta

îl

Li

Funcții publice de conducere

1

Director

Consilier

s

1

superior

1

1

2,542

2

Contabil șef

Consilier

s

l

principal

1

1

1,623

3

Sef serviciu

Consilier juridic

s

1

superior

1

1

1,915

4

Sef serviciu

Consilier

s

l

superior

1

1

1,473

5

Sef serviciu

Consilier

s

1

principal

1

1

1,507

6

Șef serviciu

Consilier

s

1

superior

1

1

T3T5

Funct

i oublice de execuție

44

4U,413

1

Consilier juridic

s

1

superior

1

3

4,419

2

Consilier juridic

s

l

principal

1

1

1,008

3

Consilier juridic

s

1

asistent

2

2

1,595

4

Consilier juridic

s

1

asistent

3

1

678

5

Consilier juridic

s

l

debutant

4

2,536

6

Inspector

s

l

superior

1

1

1,473

7

Inspector

s

l

principal

1

1

1,008

8

Inspector

s

1

principal

3

1

830

9

Inspector

s

l

asistent

1

1

786

10

Consilier

s

1

superior

1

3

4,419

11

Consilier

s

l

superior

2

1

1,302

12

Consilier

s

l

principal

1

4

4,183

13

Consilier

s

l

principal

2

1

894

13

Consilier

s

l

asistent

1

1

786

14

Consilier

s

1

asistent

3

1

678

15

Consilier

s

l

debutant

2

1,268

16

Referent

SSD

II

principal

2

1

768

17

Referent

M

III

superior

1

9

8,081

18

Referent

M

III

principal

1

2

1,344

19

Referent

M

III

principal

2

1

648

20

Referent

M

III

asistent

2

2

1,154

21

Referent

M

III

asistent

3

1

555

12

R QR<5

Postu

ri in reaim contractual

Consilier

S

IA

3

3,299

22

Referent

M

IA

1

900

23

Casier

M

1

1

630

24

Arhivar

M

II

1

564

25

Magaziner

FO

II

1

------------------------------------------533

26

Secretara

M

Debutant

1

468

27

îngrijitor

1

2

---------w

28

aoier

i

823

29

Muncitor calificat

—m—

1

BUT

Total aparat propriu

62

60,327


Director e: Gabrielu

SS*plRECȚIA

£ jhDEȚEANA y ’ COMUNITARA c ț# evidență

A p tffSOANELOR 7 * 1 *