Hotărârea nr. 159/2008

privind modificarea Listei de investiţii a bugetului judeţului Braşov, pe anul 2008

ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean


Tel.: 068-410777


Fax: 068-475576


Cod F-16E-mail:office@jiidbrasov.roHOTĂRÂREA NR. 159

din data de 16.12.2008

- privind modificarea Listei de investiții a bugetului județului Brașov, pe anul 2008

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 16.12.2008;

Analizând referatul înregistrat sub nr. 9598/10.10.2008 întocmit de către Direcția Administrare Drumuri și Poduri prin care se propune modificarea Listei de investiții a bugetului județului Brașov, pe anul 2008, prin introducerea a două poziții, după cum urmează:

  • 1. Sistem integrat de control de trafic pentru cântărirea în traseu a masei auto, valoare 200.000 lei;

  • 2. Autoturism, valoarea 50.000 lei

Având în vedere dispozițiile art. 91 alin. (5) lit.”a”, pct. 12 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă modificarea Listei de investiții a bugetului județului Brașov, pe anul

  • 2008, prin introducerea a două poziții, după cum urmează:

  • 1. Sistem integrat de control de trafic pentru cântărirea în traseu a masei auto, valoare 200.000 lei;

  • 2. Autoturism, valoarea 50.000 lei.

Art.2. Finanțarea stipulată la art. 1 se va realiza din prevederile bugetare pe anul

  • 2009.

Art.3. Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Administrare Drumuri și Poduri și Direcția Economică.

PREȘEDINTE, Aristot îliCăncescu

Contrasemnează,

SECRETAR, Mariana Tihărău