Hotărârea nr. 158/2008

privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Asociaţia Artiştilor Fotografi din România şi finanţarea cu suma de 12.500 lei, pentru editarea unui Catalog reprezentativ al Saloanelor Republicane de artă fotografică

ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV

V1;'li MU cr lU.? vi 5? iiME-mail :off ice@ju d b rasov. roCod F-16


HOTĂRÂREA NR. 158

din data de 16.12.2008

privind aprobarea cooperării Județului Brașov cu Asociația Artiștilor Fotografi din România și finanțarea cu suma de 12.500 lei, pentru editarea unui Catalog reprezentativ al Saloanelor Republicane de artă fotografică

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 16.12.2008;

Analizând referatul nr. 10954/19.11.2008 întocmit de către Direcția Economică prin care se propune aprobarea cooperării Județului Brașov cu Asociația Artiștilor Fotografi din România pentru editarea unui Catalog reprezentativ al Saloanelor Republicane de artă fotografică - “Cupa României” și finanțarea cu suma de 12.500 lei, prin diminuarea fondului de rezervă al Județului Brașov constituit la Cap.54.02 “Alte servicii publice generale” titlul 50.04 “Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale”, cu suma de 12.500 lei și majorarea cu aceeași sumă la Cap.67.02 “Cultură, recreere și religie”;

Având în vedere dispozițiile art.91 alin. 1 lit.”b” și „e” și alin.3 lit a și alin.6 lit.a din Legea nr.215/2001 republicată cu modificările și completările ulterioare, precum și a Hotărârii Consiliului Județean nr.32/2008 privind aprobarea constituirii fondului de rezervă bugetară în bugetul județului Brașov;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.- Se aprobă cooperarea Județului Brașov cu Asociația Artiștilor Fotografi din România pentru editarea unui Catalog reprezentativ al Saloanelor Republicane de artă fotografică - “Cupa României” și finanțarea cu suma de 12.500 lei, prin diminuarea fondului de rezervă al Județului Brașov constituit la Cap.54.02 “Alte servicii publice generale” titlul 50.04 “Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale”, cu suma de 12.500 lei și majorarea cu aceeași sumă la Cap.67.02 “Cultură, recreere și religie”.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Direcția Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE

Aristote! Caâyescu

Contrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău