Hotărârea nr. 157/2008

privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Societatea de Ştiinţe Istorice din România – Filiala Braşov şi finanţarea cu suma de 6.000 lei, pentru organizarea Simpozionului Naţional “90 de ani de la Marea Unire”

ROMANȚA

JUDEȚUL BRAȘOV


Bd. Eroilor, nr. 5                              "A1X

2200, Brașov, jud.Brașov îw I N&t jS        U

Tel.: 068-410777          'gjx/

Fax: 068-475576

E-inail:office@judbi asov. ro

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.157 din data de 16.12.2008

privind aprobarea cooperării Județului Brașov cu Societatea de Științe Istorice din România - Filiala Brașov și finanțarea cu suma de 6.000 lei, pentru organizarea Simpozionului Național “90 de ani de la Marea Unire”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 16.12.2008;

Analizând referatul nr. 10365/11.11.2008 întocmit de către Direcția Economică prin care se propune aprobarea cooperării Județului Brașov cu Societatea de Științe Istorice din V- România - Filiala Brașov pentru organizarea Simpozionului Național “90 de ani de la Marea Unire” și finanțarea cu suma de 6.000 lei, prin diminuarea fondului de rezervă al Județului Brașov constituit la Cap.54.02 “Alte servicii publice generale” titlul 50.04 “Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale”, cu suma de 6.000 lei și majorarea cu aceeași sumă la Cap.67.02 “Cultură, recreere și religie”;

Având în vedere dispozițiile art.91 alin.l lit.”b” și „e” și alin.3 lit a și alin.6 lit.a din Legea nr.215/2001 republicată cu modificările și completările ulterioare, precum și a Hotărârii Consiliului Județean nr.32/2008 privind aprobarea constituirii fondului de rezervă bugetară în bugetul județului Brașov;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.- Se aprobă cooperarea Județului Brașov cu Societatea de Științe Istorice din România - Filiala Brașov pentru organizarea Simpozionului Național “90 de ani de la Marea Unire” și finanțarea cu suma de 6.000 lei, prin diminuarea fondului de rezervă al Județului Brașov constituit la Cap.54.02 “Alte servicii publice generale” titlul 50.04 “Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale”, cu suma de 6.000 lei și majorarea cu aceeași sumă la Cap.67.02 “Cultură, recreere și religie”.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Direcția Administrație Publică Locală.


PREȘEDIN Aristotcl Căncdstu
Contrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău