Hotărârea nr. 156/2008

privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole pentru anul 2009

JUDEȚUL BRAȘOV


ROMANIA

Bd. Eroilor, nr. 5 2200, Brașov, jlid.Brașov Tel.: 068-410777

Fax: 068-475576 E-mait.office@judbrasov .to

Consiliul Județean ■Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.156

din data de 16.12.2008

- privind stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole pentru anul 2009

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 16.12.2008

Analizând referatul nr.9001/21.10.2008 întocmit de către Direcția Economică prin care se propune stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole pentru anul 2009, precum și adresa Direcției pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală Brașov înregistrată cu nr. 9001/17.10.2008, privind propunerile de prețuri medii ale produselor agricole în vederea determinării venitului brut în anul 2009;

Având în vedere dispozițiile art.62 alin.(l) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare și art.91 alin.(l) lit ,,f’ din Legea nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.97 și art.103 alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se stabilesc prețurile medii ale produselor agricole pentru anul 2009, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2, - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică.Contrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău

ANEXA


PREȘEDINTE,

Aristote^jt


Căncescu

/


Prețuri medii ale produselor agricole pentru anul 2009

Nr. crt.

Denumirea produsului

Preț mediu

1.

Grâu de toamnă

0,65 lei / kg

2.

Orz de toamnă

0,60 lei / kg

3.

Orzoaică de primăvară

0,60 lei / kg

4.

Ovăz

0,60 lei / kg

5.

Porumb boabe

0,65 lei / kg

6.

Cartofi (nesortați)

0,50 lei / kg

7.

Sfeclă de zahăr

180,00 lei/t

8.

Sfeclă furajeră

120,00 lei/t

9.

Fân natural

0,40 lei / kg

10.

Ceapă uscată

1,30 lei! kg

11.

Fasole boabe

4,00 lei / kg

12.

Tomate

2,50 lei / kg

13.

Morcov

2,50 lei / kg

14.

Varză

1,00 lei / kg

15.

Mere

2,50 lei/kg

DIRECȚIA ECONOMICĂ,

Dir. Exec. Aurelia Popescu