Hotărârea nr. 154/2008

privind aprobarea contribuţiei Judeţului Braşov, pentru asigurarea finanţării proiectului „Extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă/apă uzată în Judeţul Braşov”, reprezentând echivalentul în lei a sumei de 2.300.000 euro, care urmează a fi eşalonată în perioada 2009 - 2014

ROMANIA


JUDEȚUL BRAȘOV




Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.154

din data de 16.12.2008

privind aprobarea contribuției Județului Brașov, pentru asigurarea finanțării proiectului „Extinderea și reabilitarea sistemelor de apă/apă uzată în Județul Brașov”, reprezentând echivalentul în lei a sumei de 2.300.000 euro, care urmează a fi eșalonată în perioada 2009 - 2014

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 16.12.2008;

Analizând referatul nr. 10268/30.10.2008 întocmit de către Direcția Coordonare Integrare Europeană prin care se propune aprobarea contribuției Județului Brașov, pentru asigurarea finanțării proiectului „Extinderea și reabilitarea sistemelor de apă/apă uzată în Județul Brașov”, reprezentând echivalentul în lei a sumei de 2.300.000 euro, care urmează a fi eșalonată în perioada 2009 - 2014;

Adoptarea unei hotărâri privind aprobarea contribuției Județului Brașov, pentru asigurarea finanțării proiectului „Extinderea și reabilitarea sistemelor de apă/apă uzată în Județul Brașov”, este necesară pentru depunerea aplicației la Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile;

Având în vedere dispozițiile ait.91 alin.l lit.d și alin.5 lit.a pct.13 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările

ulterioare;


în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l,- Se aprobă contribuția Județului Brașov, pentru asigurarea finanțării proiectului „Extinderea și reabilitarea sistemelor de apă/apă uzată în Județul Brașov”, reprezentând echivalentul în lei a sumei de 2.300.000 euro, care urmează a fi eșalonată în perioada 2009 - 2014.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Coordonare Integrare Europeană.




Contrasemnează,



SECRETAR Mariana Tihărău