Hotărârea nr. 153/2008

privind aprobarea suplimentării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 pentru Şcoala Populară de Arte şi Meserii „Tiberiu Brediceanu” Braşov cu suma de 12.000, reprezentând încasarea taxelor şcolare pe anul şcolar 2008 – 2009

ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean

Bd. Eroilor, nr. 5

2200, Brașov, jud.Brașov

Tel.: 068-410777

Fax: 068-475576

E-mail:office@judbrasov.roCod F-16


HOTĂRÂREA NR. 153

din data de 16.12.2008

- privind aprobarea suplimentării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2008 pentru Școala Populară de Arte și Meserii „Tiberiu Brediceanu” Brașov cu suma de 12.000, reprezentând încasarea taxelor școlare pe anul școlar 2008 - 2009

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 16.12.2008;

Analizând referatul nr. 10332/06.11.2008 întocmit de către Direcția Economică prin care se propune aprobarea suplimentării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2008 pentru Școala Populară de Arte și Meserii „Tiberiu Brediceanu” Brașov cu suma de 12.000, reprezentând încasarea taxelor școlare pe anul școlar 2008 - 2009;

Având în vedere dispozițiile art. 19 și art. 68 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale coroborate cu art. 91 alin. (1), lit. „d” și alin. (5), lit. „a”, punctul 4 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă suplimentarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2008 pentru Școala Populară de Arte și Meserii „Tiberiu Brediceanu” Brașov cu suma de 12.000, reprezentând încasarea taxelor școlare pe anul școlar 2008 - 2009.

Art.2, Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Economică și Școala Populară de Arte și Meserii „Tiberiu Brediceanu” Brașov.

PREȘEDINȚIE, ristotel Căneai


AristotelContrasemnează, SECRETAR, Mariana Tihărău