Hotărârea nr. 152/2008

privind aprobarea suplimentării bugetului judeţului Braşov şi corespunzător al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov cu suma de 13,20 mii lei din sponsorizări

ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean

Bd. Eroilor, nr. 5

2200, Brașov, jud.Brașov

Tel.: 068-410777

Fax: 068-475576

E-mail:office@judbrasov.roCod F-16


HOTĂRÂREA NR. 152


din data de 16.12.2008

- privind aprobarea suplimentării bugetului județului Brașov și corespunzător al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov cu suma de 13.20 mii lei din sponsorizări

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 16.12.2008;

Analizând referatul nr. 11030/20.11.2008 întocmit de către Direcția Economică prin care se propune aprobarea suplimentării bugetului județului Brașov și corespunzător al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov cu suma de 13,20 mii lei din sponsorizări;

Având în vedere dispozițiile art. 19 alin. (1) lit. „a” și lit. „b” și alin. (2) precum și art. 69 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale coroborate cu art. 91 alin. (1), lit. „d” și alin. (5), lit. „a”, punctul 2 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 97 și 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă suplimentarea bugetului județului Brașov și corespunzător al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov cu suma de 13,20 mii lei din sponsorizări.

Art.2. Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Economică.

PREȘE Aristotel <


eseu


Contrasemnează, SECRETAR, Mariana Tihărău