Hotărârea nr. 151/2008

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 al Judeţului Braşov şi corespunzător al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov, prin suplimentarea subvenţiei de la bugetul de stat, cu suma de 6.793 mii lei, pentru asigurarea drepturilor persoanelor cu handicap, pentru lunile noiembrie şi decembrie 2008

ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Cnnsiîhd JtsdeteanE-mail :office@judbrasov. ro


Cod F-16HOTĂRÂREA NR.151

din data de 16.12.2008

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2008 al Județului Brașov și corespunzător al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, prin suplimentarea subvenției de la bugetul de stat, cu suma de 6.793 mii lei, pentru asigurarea drepturilor persoanelor cu handicap, pentru lunile noiembrie și decembrie 2008

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 16.12.2008

Analizând referatele nr.9468/8.10.2008 și nr.l 1596/8.12.2008 prin care se propune aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2008 al Județului Brașov și corespunzător al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, prin suplimentarea subvenției de la bugetul de stat, cu suma de 6.793 mii lei, pentru finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap;

Având în vedere dispozițiile OUG nr.l 12/2008 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2008, ale OUG nr.l86/2008 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2008 și art.19 alin.l lit.b și alin.2 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2008 al Județului Brașov și corespunzător al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, prin suplimentarea subvenției de la bugetul de stat, cu suma de 6.793 mii lei, pentru asigurarea drepturilor persoanelor cu handicap, pentru lunile noiembrie și decembrie 2008.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.

președinte/

Aristotel Cămi^scuContrasemnează, SECRETAR Mariana Ti hă rău