Hotărârea nr. 150/2008

privind aprobarea Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, în judeţul Braşov

ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOVE-mail:oflice@judbrasov.ro


Cod F-16HOTĂRÂREA NR.150

din data de 16.12.2008

privind aprobarea Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate, în județul Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 16.12.2008;

Analizând referatul nr. 10457/4.11.2008 întocmit de către Direcția Investiții

V Urbanism Amenajarea Teritoriului - Autoritatea de Transport Județean de Persoane, prin care se propune aprobarea Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate, în județul Brașov;

Având în vedere dispozițiile art.16 din Legea nr.92/2007 - legea serviciilor de transport public local, precum și ale art.91 alin.l lit.d și alin.5 lit.a pct.12 din Legea nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l,- Se aprobă Regulamentul pentru efectuarea serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate, în județul Brașov, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Investiții Urbanism Amenajarea Teritoriului -Autoritatea de Transport Județean de Persoane.


Contrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău

r.


: / ‘

I/M

Consiliul Județean Brașov

REGULAMENT

pentru efectuarea serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate, în județul Brașov

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art.l - (1) Prezentul regulament pentru efectuarea serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate, în județul Brașov, denumit în continuare regulament, a fost elaborat avându-se în vedere prevederile Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local; ale Ordinului ministrului internelor și reformei administrative nr. 353/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007; ale Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare; ale Hotărârii Guvernului nr. 671/2007 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, ale Ordinului Președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 206/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de autorizare a autorităților de autorizare pentru serviciile de transport public local, ale Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 207/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de acordare a autorizațiilor de transport în domeniul serviciilor de transport public local, ale Ordinului ministrului transporturilor nr. 972/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local și a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local și ale altor acte normative din domeniul transporturilor.

(2) Serviciul de transport public județean de persoane prin curse regulate, face parte din sfera serviciilor comunitare de utilitate publică și cuprinde totalitatea acțiunilor și activităților de utilitate publică și de interes economic și social general desfășurate la nivelul județului, sub coordonarea autorităților administrației publice locale, în scopul asigurării transportului public județean de persoane.

(3) Regulamentul prevăzut la alin. (1) are ca obiect stabilirea regulilor de organizare și funcționare a serviciului de transport județean de persoane prin curse regulate, denumit în continuare, Serviciul.

Art. 2 -(1) Serviciul se organizează și funcționează cu respectarea următoarelor principii:

 • a) garantarea accesului egal și nediscriminatoriu al operatorilor de transport la piața transportului public județean;

 • b) promovarea concurenței între operatorii de transport cărora li s-a atribuit executarea serviciului;

 • c) garantarea respectării drepturilor și intereselor utilizatorilor serviciului de transport public județean;

 • d) rezolvarea problemelor de ordin economic, social și de mediu ale județului Brașov;

 • e) administrarea eficientă a bunurilor aparținând sistemelor de transport proprietate a unităților administrativ-teritoriale;

 • f) utilizarea eficientă a fondurilor publice în activitatea de administrare sau executare a serviciului de transport public județean;

 • g) deplasarea în condiții de siguranță și de confort, inclusiv prin asigurarea de risc a persoanelor transportate, precum și a bunurilor acestora prin polițe de asigurări;

 • h) asigurarea executării unui transport public județean suportabil în ceea ce privește tariful de transport;

 • i) recuperarea integrală a costurilor de exploatare, reabilitare și dezvoltare prin tarife/taxe suportate de către beneficiarii direcți ai transportului, denumiți în continuare utilizatori.

 • j) autonomia sau independența financiară a operatorilor de transport;

 • k) susținerea dezvoltării economice a județului Brașov prin realizarea unei infrastructuri de transport moderne;

 • l) integrarea tarifară prin utilizarea unui singur tip de legitimație de călătorie pentru toate mijloacele de transport public județean prin curse regulate;

 • m) satisfacerea cu prioritate a nevoilor de deplasare ale populației, ale personalului instituțiilor publice și ale operatorilor economici pe teritoriul județului Brașov prin servicii de calitate;

 • n) dispecerizarea transportului public județean de persoane realizat prin programe permanente;

 • o) consultarea asociațiilor reprezentative ale operatorilor de transport, precum și ale utilizatorilor în vederea stabilirii politicilor și strategiilor județene, privind transportul public județean și modalitățile de funcționare a acestui serviciu.

Art. 3 - Organizarea și funcționarea serviciului are ca obiective:

 • a) asigurarea competiției dintre operatori și deschiderea pieței;

 • b) creșterea calității și eficienței serviciului;

 • e) asigurarea transparenței în ceea ce privește delegarea gestiunii serviciului și stabilirea tarifelor;

 • d) creșterea siguranței în exploatare și asigurarea continuității serviciului;

 • e) accesul la serviciul de transport public județean și protecția categoriilor defavorizate;

 • f) informarea publicului călător;

 • g) executarea transportului public județean prin curse regulate în condiții de regularitate, siguranță și confort;

 • h) corelarea capacității mijloacelor de transport de persoane cu fluxurile de călători existente.

A

Art. 4 -In sensul prezentului regulament, termenii și noțiunile utilizate se definesc după cum urmează:

 • 1. activitate de transport județean -suma operațiunilor de transport care asigură, nemijlocit, deplasarea persoanelor, cu ajutorul autovehiculelor, pe distanțe și în condiții prestabilite, efectuate în cadrul serviciului;

 • 2. autovehicul-orice vehicul rutier care se deplasează prin propulsie proprie;

 • 3. autobuz -autovehicul cu cel puțin 4 roți și o viteză maximă constructivă mai mare de 25 km/h, conceput și construit pentru transportul de persoane pe scaune și în picioare, și care are mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto;

 • 4. autogară -spațiu special delimitat, amenajat și dotat pentru a permite staționarea autobuzelor la peroane, pentru urcarea sau coborârea persoanelor, precum și pentru a oferi condiții și servicii pentru autobuze și persoanele aflate în așteptare;

 • 5. caiet de sarcini al licenței de traseu -documentul care însoțește licența de traseu, care cuprinde în principal cerințele pentru asigurarea programului de circulație și realizarea unui transport în condiții de siguranță și confort;

 • 6. autoritate de autorizare -compartimentul specializat de transport public județean din cadrul Consiliul Județean Brașov, respectiv Compartimentul de specialitate: Autoritatea Județeană de Transport de Persoane;

 • 7. certificat de competență profesională -document care atestă pregătirea profesională a unei persoane în domeniul transporturilor rutiere;

 • 8. copie conformă a licenței de transport -documentul eliberat în baza licenței de transport de către Autoritatea Rutieră Română -A.R.R., în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările și completările ulterioare, pentru fiecare dintre vehiculele utilizate de operatorul de transport rutier la operațiuni de transport rutier;

 • 9. cursă -traseu parcurs de un mijloc auto care, după atingerea punctului de destinație, revine la punctul de plecare, în cadrul aceleiași operațiuni de transport de persoane;

 • 10.  document de transport - document care se află la bordul autovehiculului rutier pe toată durata derulării transportului, având înscrise date privind operatorul economic care efectuează transportul, beneficiarul transportului, persoanele transportate și care trebuie să facă posibilă stabilirea categoriei și a tipului de transport rutier efectuat;

 • 11. inspecție tehnică periodică - operațiune de control periodic al vehiculelor aflate în exploatare, care privește în principal sistemele și componentele acestora ce contribuie la siguranța circulației, protecția mediului și încadrarea în categoria de folosință;

 • 12. licență de transport - documentul eliberat de Autoritatea Rutieră Română- A.R.R., în condițiile legii, care atestă că deținătorul îndeplinește condițiile de onorabilitate, capacitate financiară și competență profesională, aceasta având acces la transportul rutier public;

 • 13. licență de traseu - documentul care dă dreptul operatorului de transport rutier să efectueze transport rutier public de persoane prin curse regulate cu mijloace auto pe un anumit traseu, conform programului de transport;

 • 14. microbuz - autobuz care are o capacitate de transport de cel mult 22 de persoane pe scaune, în afara locului conducătorului auto;

 • 15. operator de transport rutier - orice operator economic care deține certificat unic de înregistrare, având ca obiect de activitate, activitatea de transport rutier, deținătoare a unei licențe de transport și care efectuează transport rutier public cu vehicule rutiere deținute cu orice titlu;

 • 16. persoană desemnată - persoană fizică care are calitatea de manager al activității de transport rutier, posesoare a unui certificat de competență profesională și care este angajată pe bază de contract de muncă să conducă permanent și efectiv activitatea de transport a operatorului de transport;

 • 17. program de circulație - documentul utilizat în transportul public județean de persoane prin curse regulate, care conține în principal informații privind traseul, capetele de traseu, lungimea traseului, stațiile pentru îmbarcarea/debarcarea călătorilor, distanțele dintre stații și intervalele de succedare a curselor;

 • 18. program de transport public județean - program propus și aprobat de Consiliul Județean Brașov, prin care se stabilesc traseele pentru transportul public local de persoane prin curse regulate, între localitățile județului, programele de circulație, capetele de traseu, stațiile publice, numărul și capacitatea mijloacelor auto necesare;

 • 19. serviciu regulat de transport de persoane - serviciu de transport public de persoane care asigură transportul persoanelor, potrivit programelor de circulație, pe trasee specificate, în care urcarea/coborârea persoanelor transportate în/din autovehicul se face în puncte de oprire dinainte stabilite; serviciul regulat de transport de persoane presupune obligația respectării programelor de circulație, acesta fiind accesibil oricărei persoane, putând fi condiționat cel mult de o rezervare prealabilă;

 • 20. stație publică - punctul de pe traseul unui serviciu de transport public județean de persoane prin curse regulate, amenajat corespunzător, semnalizat printr-un indicator rutier și care să aibă în dotare un panou suplimentar pe care este atașat orarul conform căruia opresc autobuzele pentru urcarea și coborârea persoanelor transportate;

 • 21. traseu - parcursul care asigură legătura între mai multe localități și/sau obiective, cuprinse între două capete, pe care se efectuează transport public județean de persoane prin curse regulate;

 • 22. transport rutier - operațiune prin care se realizează deplasarea persoanelor cu un autovehicul, pe un drum deschis circulației publice;

 • 23. transport rutier județean - transport rutier care se efectuează între două localități situate pe teritoriul aceluiași județ;

 • 24. transportator rutier - orice operator economic care, în activitatea sa, pentru transportul public al persoanelor, utilizează vehicule rutiere deținute, în condițiile legii;

 • 25. utilizator al serviciului de transport public județean - persoana fizică sau juridică beneficiară a unui serviciu de transport public județean.

Art. 5 - Consiliul Județean Brașov, prin Compartimentul de specialitate: Autoritatea Județeană de Transport de Persoane, are următoarele atribuții cu privire la serviciul de transport public județean de persoane prin curse regulate, în județul Brașov:

 • a) să evalueze fluxurile de transport de persoane pe baza unor studii de specialitate asupra cerințelor de transport public județean, în prezent și pentru o perioadă de minimum 5 ani;

 • b) să stabilească traseele principale și secundare, precum și autogările și stațiile publice aferente acestora;

 • c) să stabilească și să aprobe programele de transport public județean de persoane prin curse regulate, precum și capacitățile de transport necesare;

 • d) să stabilească modalitatea de atribuire a gestiunii pentru executarea serviciului de transport public județean de persoane;

 • e) să actualizeze periodic traseele și programele de transport cuprinse în caietul de sarcini al serviciului de transport public județean de persoane, anexă la regulamentul pentru efectuarea transportului public județean, prin modificarea acestora în funcție de cerințele de deplasare ale populației și în corelare cu transportul public interjudețean, internațional, feroviar, aerian;

 • f) să organizeze procedurile de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public județean de persoane și a infrastructurii tehnico-edilitare aferente sau din proprietatea publică ori privată a județului;

 • g) să întocmească și să urmărească realizarea programelor de înființare, reabilitare, extindere și modernizare a sistemelor de transport public județean, în condițiile legii;

 • h) să aprobe studiile de fezabilitate privind înființarea, reabilitarea, modernizarea și extinderea unei părți sau a întregului sistem de transport public local, aflat în proprietatea publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale ori în administrarea autorităților administrației publice locale, precum și a asociațiilor de dezvoltare comunitară;

 • i) să hotărască asocierea județului cu alte unități administrativ - teritoriale în condițiile legii, în vederea realizării unor investiții de interes comun în domeniul infrastructurii telinico-edilitare aferente sistemului de transport public județean, precum și administrarea acestuia;

 • j) să elaboreze și să aprobe normele județene și regulamentele serviciilor de transport public județean, cu consultarea asociațiilor reprezentative profesionale și patronale ale operatorilor de transport rutier, precum și a organizațiilor sindicale teritoriale din domeniu;

 • k) să ajusteze și să modifice tarifele de călătorie pentru serviciul de transport public județean de persoane, cu respectarea prevederilor legale privind modalitatea de gestionare a serviciului;

CAPITOLUL II Efectuarea serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate

Secțiunea 1

Condițiile efectuării serviciului

Art. 6 (1) Serviciul asigură cerințele de deplasare a cetățenilor în interiorul județului Brașov, în funcție de cererea de transport și de capacitatea disponibilă.

(2) Serviciul îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

 • a) se efectuează de către un operator de transport rutier, astfel cum acesta este definit și licențiat conform prevederilor OUG nr. 109/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările ulterioare;

 • b) se efectuează numai între localitățile județului Brașov;

 • c) se execută pe rute și cu programe de circulație prestabilite de către Consiliul Județean Brașov;

 • d) se efectuează de către operatorul de transport rutier cu mijloace de transport în comun, respectiv cu mijloace de transport deținute în proprietate sau în baza unui contract de leasing, înmatriculate sau înregistrate, după caz, în județul Brașov;

 • e) persoanele transportate sunt îmbarcate sau debarcate în puncte fixe prestabilite, denumite stații sau autogări, după caz;

 • f) pentru efectuarea serviciului, operatorul de transport rutier percepe de la persoanele transportate un tarif de transport pe bază de legitimații de călătorie individuale eliberate anticipat, al căror regim este stabilit de OUG nr. 109/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările ulterioare;

 • g) transportul cu autobuzele se efectuează numai pe bază de licențe de traseu și caiete de sarcini, elaborate și eliberate în condițiile stabilite prin Normele MIRA nr.353/2007 de aplicare a Legii nr. 92/2007,

(3) Conducătorul mijlocului de transport în comun este obligat să prezinte la controlul în trafic următoarele documente, după caz:

 • a) licența de traseu și caietul de sarcini al acesteia eliberat de emitentul licenței;

 • b) programul de circulație;

 • c) copia conformă a licenței de transport, în cazul autobuzelor;

 • d) legitimația de serviciu valabilă a conducătorului auto, din care să reiasă că este angajat al operatorului de transport;

 • e) contractul de leasing în original sau o copie conformă cu originalul, în cazul în care autobuzul este utilizat în baza unui asemenea contract;

 • f) actul prin care se dovedește dreptul de muncă în România, în cazul conducătorilor auto străini;

 • g) asigurarea pentru persoanele transportate și bagajele acestora pentru riscuri de accidente ce cad în sarcina operatorului de transport, în copie;

 • h) certificatul de competență profesională al conducătorului auto pentru transportul rutier public de persoane, valabil, după caz;

 • i) alte documente stabilite de legile în vigoare.

Art.7 -Serviciul se efectuează în condițiile respectării prevederilor prezentului regulament, ale actelor normative în vigoare din domeniul transporturilor rutiere, precum și ale acordurilor și convențiilor internaționale la care România este parte.

Art 8 -Programul de transport județean se întocmește și se aprobă de către Consiliul Județean Brașov pentru o perioadă de 3 ani și se corelează cu programele de transport interjudețean, internațional sau feroviar, după caz.

Art 9 -Programul de transport asigură dezvoltarea echilibrată și eficientă, într-un mediu concurențial real, a tuturor tipurilor de transport public de persoane, stimulându-se folosirea tipurilor de mijloace de transport care asigură grade de poluare scăzute.

Art 10 -(1) Accesul autovehiculelor în stațiile publice este gratuit și nediscriminatoriu pentru operatorii de transport rutier cărora li s-au atribuit trasee, conform programelor de circulație.

 • (2) Accesul autovehiculelor în autogară este nediscriminatoriu pentru operatorii de transport rutier cărora li s-au atribuit trasee, conform programelor de circulație.

 • (3)  încheierea contractelor între deținătorii de autogară și operatorii de transport rutier privind accesul în autogară nu poate fi condiționată de efectuarea unor servicii suplimentare sau pe care operatorul de transport rutier nu le solicită.

Art. 11 -în perioada de valabilitate, programul de transport județean, poate fi actualizat astfel:

 • a) prin prelungirea traseelor existente, respectiv modificarea unuia sau ambelor capete de traseu, dar numai la inițiativa Consiliului Județean Brașov și după aprobarea prin hotărâre a acestuia, cu condiția ca acestea să nu se suprapună peste traseele existente;

 • b) prin introducerea de noi trasee, la inițiativa Consiliului Județean Brașov și după aprobarea prin hotărâre a acestuia;

 • c) prin modificarea numărului de curse de către Compartimentul de specialitate: Autoritatea Județeană de Transport de Persoane, după aprobarea prin hotărâre a Consiliului Județean Brașov;

 • d)  prin modificarea orelor din graficele de circulație de către Compartimentul de specialitate: Autoritatea Județeană de Transport de Persoane, după aprobarea prin hotărâre a Consiliului Județean Brașov;

 • e) prin introducerea de stații de către Compartimentul de specialitate: Autoritatea Județeană de Transport de Persoane, după aprobarea prin hotărâre a Consiliului Județean Brașov;

 • f) prin eliminarea de stații de către Compartimentul de specialitate: Autoritatea Județeană de Transport de Persoane, după aprobarea prin hotărâre a Consiliului Județean Brașov;

 • g) pentru un traseu care nu a fost atribuit în două ședințe de atribuire.

Art. 12 -(1) Pe perioada de valabilitate a programului de transport, operatorii de transport rutier pot utiliza la efectuarea curselor de pe un traseu, oricare dintre autovehiculele înscrise la atribuirea traseelor pentru care au obținut licențe de traseu.

(2) înlocuirea unui autovehicul cu care operatorul de transport rutier a obținut licențe de traseu pe perioada de valabilitate a programului de transport este permisă numai cu un autovehicul de aceeași capacitate, care întrunește cel puțin același punctaj cu al celui înlocuit, după notificarea Consiliului Județean Brașov.

Art 13 -(1) Atribuirea traseelor se va face electronic prin sistemul național, urmând ca pe baza rezultatelor acesteia comisia paritară să emită o hotărâre privind traseele atribuite.

(2) După atribuirea traseelor cuprinse în programul de transport județean de către comisia paritară, licența de traseu se eliberează, însoțită de caietul de sarcini al acesteia și de programul de circulație, de către Autoritatea Rutieră Română -A.R.R., Agenția Brașov.

(3) Licența de transport, licența de traseu și copiile conforme ale acestora, eliberate unui operator de transport nu pot fi utilizate de către alte persoane pentru a exercita cu autovehiculele deținute activități de transport public.

Art. 14 -Operatorul de transport rutier trebuie să respecte obligațiile prevăzute în prezentul regulament al serviciului de transport public județean.

Secțiunea a 2-a

Siguranța rutieră

Art. 15 -In scopul prevenirii cauzelor generatoare de evenimente rutiere, operatorii de transport care efectuează serviciul de transport public județean au obligația să adopte măsurile necesare pentru cunoașterea, aplicarea și respectarea reglementărilor legale privind siguranța rutieră și a condițiilor pe care trebuie să le îndeplinească mijloacele de transport și persoanele cu atribuții care concură la siguranța circulației.

Art. 16 -Operatorii de transport rutier care efectuează serviciul de transport public județean de persoane prin curse regulate au următoarele îndatoriri:

 • 1. să respecte reglementările legale privind omologarea, înmatricularea, efectuarea inspecțiilor tehnice periodice, repararea, întreținerea, reglarea, modificarea constructivă și reconstrucția mijloacelor de transport;

 • 2. să utilizeze mijloace de transport a căror stare tehnică corespunde reglementărilor naționale de siguranță rutieră și de protecție a mediului înconjurător, cu inspecția tehnică periodică/revizia tehnică periodică valabilă și certificate/clasificate/ încadrate corespunzător, conform prevederilor legale în vigoare;

 • 3. în intervalul dintre două inspecții tehnice periodice/revizii tehnice periodice, să asigure menținerea mijloacelor de transport într-o stare tehnică corespunzătoare, în vederea încadrării în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și în categoria de folosință conform destinației, utilizând în acest scop numai sisteme, echipamente, componente, entități tehnice, piese de schimb, materiale de exploatare și dotări obligatorii de origine sau omologate/certificate conform legislației în vigoare;

 • 4. să monteze, prin operatori economici autorizați, tahografe și 1 imitatoare de viteză cu aprobare de model la vehiculele pentru care acestea sunt obligatorii;

 • 5. să nu permită plecarea în cursă a vehiculelor care au tahograful sau limitatorul de viteză defect, nesigilat ori fără suficiente foi de înregistrare pentru efectuarea întregului parcurs al transportului;

 • 6. să verifice pe foile de înregistrare sau pe cartelele conducătorilor auto utilizate modul în care aceștia respectă prevederile legal în vigoare privind perioadele de conducere și de odihnă și să ia măsurile necesare pentru a împiedica repetarea unor nereguli în acest sens;

 • 7. să verifice funcționarea tahografului și a limitatorului de viteză, inclusiv cu ocazia analizării diagramelor-tahograf sau a înreqistrărilor stocate în memoria cartelelor tahografice;

 • 8. să nu permită intervenția persoanelor neautorizate asupra tahografelor și a 1 imitatoarelor de viteză;

 • 9. să angajeze transporturile și să întocmească programul de executare a transporturilor, astfel încât conducătorii mijloacelor de transport și lucrătorii mobili să poată respecta prevederile legale privind timpul de lucru, de odihnă și de repaus;

 • 10. să se asigure că conducătorii mijloacelor de transport respectă normele de protecție a muncii, protecție a mediului, prevenire și combatere a incendiilor, pe tot timpul efectuării transportului;

 • 11. să permită efectuarea transporturilor în limita numărului de locuri înscris în certificatul de înmatriculare; să se asigure spații libere suficiente pentru transportul bagajelor pasagerilor și să permită transportul mărfurilor/coletelor doar în limita spațiilor disponibile;

 • 12. să respecte procedurile ce trebuie urmate în caz de accident și să aplice procedurile corespunzătoare pentru a preveni producerea unor noi accidente sau a unor încălcări grave ale regulilor de circulație;

 • 13. să respecte și să aplice reglementările legale în vigoare privind transportul rutier al mărfurilor periculoase;

 • 14. să respecte întocmai legile și reglementările specifice fiecărei categorii de transport rutier pe care o execută.

Art.17 - Responsabilitățile ce revin persoanei desemnate să conducă permanent și efectiv activitatea de transport sunt cele stabilite prin Ordinul ministrului transportului nr. 761/1999 privind desemnarea, pregătirea și atestarea profesională a persoanelor care conduc permanent și efectiv activități de transport rutier, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 18 -Conducătorii mijloacelor de transport au următoarele atribuții și responsabilități:

 • 1. să se prezinte pentru efectuarea examinării medicale și psihologice, inițială și periodică, și să respecte recomandările comisiilor medicale și psihologice;

 • 2. să respecte normele și regulile privind conducerea în condiții de siguranță rutieră și conduită preventivă;

 • 3. să respecte regulile privind prevenirea accidentelor de muncă în circulația rutieră;

 • 4.  să respecte regulile privind încărcarea, repartizarea încărcăturii, asigurarea și fixarea mărfurilor transportate;

 • 5. să cunoască și să respecte măsurile ce trebuie luate după un accident sau incident. în ceea ce privește asigurarea vehiculului, protecția personală și a celorlalți participând la trafic, protecția mediului, protecția bunurilor;

 • 6. să respecte perioadele de conducere și perioadele de odihnă, conform reglementărilor legale în vigoare, și să utilizeze corect tahograful;

 • 7. să nu intervină asupra tahografului sau a limitatorului de viteză pentru scoaterea acestora din uz sau modificarea caracteristicilor de funcționare;

 • 8. să respecte întocmai legile și reglementările specifice fiecărei categorii de transport rutier pe care o execută.

CAPITOLUL III

Operatori și utilizatori

Secțiunea 1

Operatorii serviciului de transport public județean

Art. 19 -Serviciul poate fi atribuit pentru executare, operatorilor de transport rutier deținători de licențe de transport eliberate de A.R.R.- Agenția Brașov în condițiile legii și desemnați câștigători, în urma procedurii de atribuire electronică a traseelor din programul județean de transport rutier.

Art. 20 -(1) Operatorii de transport rutier, deținători ai licențelor de transport eliberate de -A.R.R.- Agenția Brașov, în condițiile legii, pot fi:

 • a) societăți comerciale înființate de Consiliul Județean Brașov sau de asociațiile de dezvoltare intercomunitară, deținătoare de licențe valabile;

 • b) societăți comerciale cu capital social privat sau mixt, deținătoare de licențe de transport valabile.

2) Pierderea valabilității licenței de transport de către operatorii de transport rutier are drept consecință pierderea calității de operator de transport rutier.

Secțiunea a 2-a

Drepturile și obligațiile operatorilor de transport rutier

Art. 21 -Drepturile și obligațiile operatorilor de transport rutier care desfășoară activități de transport public județean sunt prevăzute, în prezentul regulament al serviciului de transport public județean.

Art. 22 -Operatorii de transport rutier vor efectua serviciul cu respectarea următoarelor obligații:

 • 1. să utilizeze pe timpul executării transportului placa de traseu, cu indicarea executantului și a caracterului cursei;

 • 2. să supravegheze urcarea și coborârea pasagerilor;

 • 3. mijlocul de transport nu trebuie să circule cu ușile deschise sau cu pasageri pe scara autovehiculul;

 • 4.  să asigure urcarea și coborârea bagajelor în/din portbagajul autovehiculului;

 • 5. să nu admită la transport în salonul autovehiculului:

-materii greu mirositoare;

-materii inflamabile;

-butelii de aragaz;

-butoaie cu carbid;

-tuburi de oxigen;

-materiale explozibile;

-filme cinematografice neambalate în cutii metalice;

-produse caustice;

-materiale sau obiecte care prin natura, formatul ori dimensiunile lor pot produce daune, sau pot murdări autovehiculul, bagajele ori îmbrăcămintea călătorilor;

-obiecte sau mărfuri interzise la transport prin dispozițiile legale;

 • 6. să nu supraîncarce autovehiculul peste capacitatea utilă de transport, exprimată prin numărul de locuri pe scaune înscris în certificatul de înmatriculare;

 • 7. să nu oprească pentru urcarea sau coborârea pasagerilor în alte locuri decât celeprevăzute în graficul de circulație;

 • 8. să asigure gratuit readucerea călătorilor la punctul de plecare în cazul în care călătoria nu se poate realiza până la destinație din cauză de forță majoră sau din vina transportatorului;

 • 9. să asigure preluarea călătorilor din autovehiculele rămase imobilizate pe traseu, în termen maxim de 3 ore;

 • 10. să asigure călătorii și bagajele acestora pentru riscurile ce cad în sarcina operatorului de transport;

 • 11. să emită legitimații de călătorie înseriate, înregistrate ca documente cu regim special și corespunzătoare sumelor încasate pentru călătorie;

 • 12.  să nu permită călătoria decât în baza legitimațiilor de călătorie/abonamentelor valabile, precum și a legitimațiilor speciale;

 • 13. în salonul autovehiculului pot fi transportate numai bagajele de mână, care pot fi ținute în mână sau în plasa portpachet. în salonul autovehiculului nu pot fi transportate bagajele care:

-nu se încadrează în categoria bagajelor de mână;

-conțin produse neadmise la transport;

-sunt așezate pe culoarul de acces sau pe platforma din față ori din spate a autovehiculului;

 • 14. să nu admită la transport bagajele așezate pe scaunele libere din salonul autovehiculului, chiar dacă spațiul rămas neutilizat de către pasageri ar permite acest lucru;

 • 15. să execute transporturi strict în conformitate cu programul de circulație;

 • 16. să asigure oprirea în toate stațiile prevăzute în programul de circulație;

 • 17. să nu blocheze stațiile publice prin parcarea autovehiculelor deținute sau pentru efectuarea unor lucrări de întreținere/reparații la acestea;

 • 18. să asigure vânzarea biletelor la capetele de linie și în autovehicul, inclusiv cu anticipație;

1?

 • 19. la emiterea abonamentelor să respecte reglementările în vigoare;

 • 20. să nu emită legitimații de călătorie peste capacitatea autovehiculului exprimată prin numărul de locuri pe scaune;

 • 21. să asigure transportul gratuit a copiilor sub 5 ani;

 • 22. autovehiculele trebuie să aibă inspecția tehnică periodică efectuată la termen;

 • 23. autovehiculele trebuie salubrizate, spălate și dezinfectate;

 • 24.  în interiorul autovehiculului trebuie să existe afișat numele conducătorului auto;

 • 25.   autovehiculele trebuie să fie echipate cu instalație de încălzire/condiționare a aerului în stare de funcționare;

 • 26. la bordul autovehiculului trebuie să existe mijloace pentru prevenirea și combaterea incendiilor, precum și ciocan pentru spart geamurile, în caz de necesitate;

 • 27. în perioada de iarnă, autovehiculul trebuie să fie echipat corespunzător circulației pe drumuri cu aderență scăzută;

 • 28. autovehiculele trebuie să fie dotate cu tahograf, care va fi în funcțiune pe toată durata desfășurării transportului, conform reglementărilor în vigoare;

 • 29. în interiorul autovehiculului trebuie afișat tariful de transport pe bază de bilet, pe zone kilometrice;

 • 30. autovehiculul trebuie să aibă locuri rezervate pentru invalizi, bătrâni, femei însărcinate, persoane cu copii în brațe;

 • 31. operatorii economici care execută transport public județean sunt obligați să solicite și să obțină eliberarea licențelor de transport și a licențelor de traseu.

Art.23 Cerințe organizatorice pentru operatorii de transport

 • a) numărul și tipul corespunzător de mijloace de transport necesare realizării programului de circulație și care satisfac condițiile impuse privind siguranța circulației, confortul pasagerilor și protecția mediului;

 • b) numărul de mijloace de transport pentru înlocuirea celor care efectuează cursele cuprinse în programul de circulație, în cazul apariției unor defecțiuni ale acestora;

 • c)   respectarea reglementărilor legale privind omologarea, înmatricularea/înregistrarea și efectuarea inspecțiilor tehnice periodice/reviziilor tehnice periodice pentru mijloacele de transport propuse pentru efectuarea serviciului;

 • d) operațiile de întreținere și reparații necesare parcului de mijloace de transport, stabilit prin contractul de atribuire a gestiunii, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare privind efectuarea acestor activități (autorizarea operatorului economic, baza tehnico-materială, personalul utilizat, etc.);

 • e) menținerea stării tehnice corespunzătoare a mijloacelor de transport, a instalațiilor auxiliare și a curățeniei acestora;

 • f) condiții pentru spălarea, salubrizarea și dezinfectarea mijloacelor de transport;

 • g) spații în suprafață suficientă pentru parcarea mijloacelor de transport;

 • h) dispecerat și dotări speciale pentru urmărirea și coordonarea în trafic a mijloacelor de transport, de intervenție și de depanare;

 • i) personal calificat și vehicule de intervenție operativă;

 • j)  respectarea prevederilor legale în vigoare privind angajarea, desemnarea, pregătirea profesională, examinarea medicală și psihologică a persoanelor cu funcții care concură la siguranța circulației;

 • k) asigurarea pasagerilor și a bagajelor acestora pentru riscurile ce cad în sarcina operatorului de transport;

 • l) respectarea capacități lor de transport și a programelor de circulație impuse prin contractul de atribuire a gestiunii;

 • m) menținerea stării tehnice corespunzătoare a mijloacelor de transport, a instalațiilor auxiliare și a curățeniei acestora;

 • n) respectarea indicatorilor de performanță și de calitate precizați în regulamentul serviciului;

 • o) furnizarea către Consiliul Județean Brașov a informațiilor solicitate și accesul la toate informațiile necesare, în vederea verificării și evaluării funcționării și dezvoltării serviciului;

 • p) realizarea unui sistem de evidență a sesizărilor și reclamațiilor și de rezolvare operativă a acestora;

 • q) statistica accidentelor și analiza acestora;

 • r) aplicarea de metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare;

 • s)  respectarea reglementărilor legale în vigoare din domeniul transporturilor;

 • t) respectarea legislației în vigoare privind protecția muncii, protecția mediului, prevenirea și combaterea incendiilor;

 • u) planificarea inspecțiilor tehnice periodice astfel încât să fie asigurat în fiecare zi numărul de vehicule necesar pentru acoperirea curselor cuprinse în programul de circulație;

Secțiunea a 3-a

Drepturile și obligațiile utilizatorilor

Art. 24 -Au calitatea de utilizatori, beneficiarii serviciului, persoane fizice sau juridice.

Art. 25 -Principalele drepturi ale utilizatorilor sunt următoarele:

 • a) să beneficieze, liber și nediscriminatoriu de serviciul de transport;

 • b) să le fie aduse la cunoștință hotărârile Consiliului Județean Brașov, cu privire la transportul public județean de persoane prin curse regulate;

 • c) să sesizeze Consiliului Județean Brașov orice deficiențe constatate în efectuarea serviciului și să facă propuneri vizând înlăturarea acestora;

 • d) să aibă acces la informațiile publice cu privire la serviciul de transport public local. Consiliul Județean Brașov are obligația de a comunica informații cu privire la indicatorii de calitate ai serviciului, la structura tarifară și la clauzele contractuale care sunt de interes public;

 • e) să conteste hotărârile Consiliului Județean Brașov, adoptate cu încălcarea prevederilor legale, în vederea prevenirii sau reparării unui prejudiciu direct ori indirect provocat de acestea, în condițiile legii;

1) să solicite și să primească,în condițiile legii, despăgubiri sau compensații pentru daunele provocate lor de operatorii de transport rutier;

 • g) să renunțe, în condițiile legii, la serviciul de transport;

 • h)  să fie consultați, direct sau prin intermediul unor organizații neguvernamentale reprezentative, în procesul de elaborare și adoptare a deciziilor, strategiilor și reglementărilor privind serviciul de transport.

Art. 26 -Principalele obligații ale utilizatorilor sunt următoarele:

 • a) să dețină legitimații de călătorie valabile sau alte documente stabilite prin lege;

 • b) să achite costul legitimațiilor de călătorie valabile pentru călătoriile pe care le efectuează, conform tarifelor menționate lizibil pe acestea;

 • c) să nu aducă prejudicii bunurilor sistemelor de transport din domeniul public sau privat;

 • d) să aibă un comportament civilizat în raport cu personalul prestatorilor de servicii, precum și cu ceilalți utilizatori.

CAPITOLUL IV

Sistemul de transport public județean de persoane prin curse regulate, în județul Brașov

Art. 27 - Operatorul de transport rutier are dreptul să efectueze, în condițiile legislației în vigoare, transport rutier public județean de persoane prin curse regulate, în aria administrativ-teritorială a județului Brașov.

Art. 28 - Operatorul de transport are obligația să efectueze serviciul de transport public județean de persoane prin curse regulate, în județul Brașov cu respectarea programului de transport, care conține condițiile specifice privind traseele, perioadele și programul de circulație, capacitatea mijloacelor de transport, numărul mijloacelor de transport necesare.

Art. 29 - Denumirea stațiilor și amplasarea lor pentru fiecare traseu însoțesc caietul de sarcini care se eliberează de către Autoritatea Rutieră Română -A.R.R., Agenția Brașov.

Art. 30 - în vederea realizării unui sistem de transport public județean de persoane prin curse regulate, în județul Brașov, care să asigure deplasarea călătorilor în condiții de siguranță a circulației rutiere și pietonale, confort, regularitate și continuitate, operatorul de transport trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

 • 1. să asigure afișarea la părțile din față și laterală dreapta ale mijlocului de transport a indicativului și capetelor traseului; la partea din spate a mijlocului de transport se va afișa cel puțin indicativul traseului. Elementele de informare menționate anterior vor fi iluminate corespunzător pe timp de noapte sau în condiții de vizibilitate scăzută;

 • 2. să asigure afișarea în salonul mijlocului de transport a numelui conducătorului acestuia, a hărții schematice care să permită vizualizarea traseului și a rețelei de trasee, a instrucțiunilor privind modul de desfășurare a transportului, a obligațiilor publicului călător și a altor informații de utilitate publică privind transportul, stabilite prin reglementările in vigoare;

 • 3. să asigure vânzarea legitimațiilor/abonamentelor de călătorie în toate stațiile de pe traseu;

 • 4. în stațiile din programul de circulație, să asigure afișarea denumirii traseului, a intervalelor de succedare a curselor, precum și a hărți lor simplificate cu indicarea traseelor și stațiilor pentru informarea publicului călător;

 • 5. să emită abonamente de călătorie cu respectarea reglementărilor în vigoare, inclusiv pentru categoriile sociale care beneficiază de reduceri ale costului abonamentului;

 • 6. să asigure accesul liber și nediscriminatoriu la transport, în baza documentelor stabilite de reglementările legale în vigoare, al persoanelor care beneficiază de facilități/gratuităti la transport;

 • 7. să asigure transportul gratuit al copiilor sub 5 ani;

 • 8. mijlocul de transport trebuie să aibă locuri rezervate pentru persoane cu handicap, bătrâni, femei însărcinate, persoane cu copii în brațe;

 • 9. să supravegheze urcarea și coborârea călătorilor, mijlocul de transport să nu pornească din stații cu ușile deschise sau cu călători aflați pe scările acestuia, precum și cu călători agățați de exteriorul caroseriei;

 • 10. să nu admită la transport în salonul mijlocului de transport materii mirositoare, inflamabile, butelii de aragaz, tuburi de oxigen sau alte gaze, butoaie cu carbid, materiale explozibile, produse caustice ori acide, alte materiale sau obiecte care, prin format ori dimensiune, pot produce daune, vătămări corporale sau, prin natura materialului, pot murdări alte obiecte sau mărfuri interzise la transportul public;

 • 11. să nu îmbarce călători peste capacitatea maximă admisă a mijlocului de transport, exprimată prin număr de locuri pe scaune;

 • 12. să asigure spațiile necesare pentru bagajele de mana ale călătorilor;

 • 13. să îmbarce/debarce călători numai în stațiile special amenajate, prevăzute în programul de circulație;

 • 14.   să utilizeze numai legitimații/abonament de călătorie cu regim special;

 • 15.  să nu permită transportul călătorilor decât pe bază de legitimații/abonamente de călătorie valabile sau alte documente prevăzute de reglementările legale în vigoare;

 • 16. să asigure călătorii și bagajele acestora pentru riscurile care cad în sarcina operatorului de transport ;

 • 17. să țină evidența curselor sosite și plecate, la fiecare capăt de linie;

 • 18. să asigure informarea anticipată a publicului călător în legătură cu modificarea suspendarea programului de circulație sau a unui traseu, în caz de forță majoră;

 • 19. să asigure zilnic sau ori de câte ori este nevoie, salubrizarea, spălarea și dezinfectarea mijloacelor de transport;

 • 20. să asigure condițiile de execuție a transportului în condiții de regularitate, siguranță și confort;

 • 21. mijloacele de transport trebuie să fie echipate cu instalație de încălzire/condiționare a aerului în stare de funcționare;

 • 22.    mijloacele de transport trebuie să aibă un aspect estetic corespunzător;

 • 23. pe părțile laterale ale mijlocului de transport va fi inscripționată denumirea executantului transportului;

 • 24. la bordul mijlocului de transport trebuie să existe mijloace pentru prevenirea și combaterea incendiilor, precum și ciocan pentru spargerea geamurilor în caz de necesitate;

 • 25. mijloacele de transport trebuie să aibă executată inspecția tehnică periodică;

 • 26. mijloacele de transport trebuie să îndeplinească condițiile impuse de legislația în vigoare privind siguranța circulației și protecția mediului;

 • 27. să fundamenteze necesarul anual de fonduri pentru investiții din surse proprii;

 • 28. să asigure informarea permanentă a călătorilor cu privire la traseele, programele de circulație deservite, tarifele aplicate, precum și modificarea acestora;

 • 29. să aplice normele de protecție a muncii specifice activității desfășurate în cadrul serviciului contractat;

 • 30. să asigure finanțarea pregătirii profesionale și efectuarea examinărilor medicale și psihologice ale propriilor angajați;

 • 31. să elaboreze strategii de management care să conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurențiale impuse de normele legale in vigoare privind achizițiile de lucrări sau bunuri;

 • 32. să prezinte programe pentru dezvoltarea, modernizarea și exploatarea eficientă a bazei tehnico-materiale aferente serviciului prestat.

CAPITOLUL V Indicatori de performanță

Art. 31 -(1) în efectuarea serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate se vor respecta următorii indicatori de performanță:

 • 1. numărul de curse, trasee pe care operatorul a suspendat sau a întârziat executarea transportului față de programul de circulație;

 • 2. numărul de trasee pe care operatorul nu a efectuat transportul public local de călători pe o perioadă mai mare de 24 de ore;

 • 3. numărul de călători afectați de situațiile prevăzute la pct. 1 și 2;

 • 4. numărul total de mijloace de transport utilizate zilnic comparativ cu numărul necesar pentru realizarea programului de circulație;

 • 5. numărul de reclamații ale călătorilor privind calitatea transportului, dintre care:

 • a) numărul de reclamații justificate;

 • b) numărul de reclamații rezolvate;

 • c)   numărul de reclamații la care călătorii nu au primit răspuns în termenele legale.

 • 6. numărul autovehiculelor atestate Euro 3 sau Euro 4 raportat la numărul total de autovehicule necesar pentru realizarea programului de circulație;

 • 7. vechimea mijloacelor de transport și dotările de confort pentru călători;

 • 8.  despăgubirile plătite de către operatorii de transport pentru nerespectarea condițiilor de calitate și de mediu privind desfășurarea transportului;

 • 9. numărul abaterilor constatate și sancționate de personalul împuternicit privind nerespectarea prevederilor legale;

 • 10. numărul de accidente de circulație produse din vina personalului propriu sau a operatorului de transport.

Consiliul Județean Brașov poate aproba, prin hotărâre, și alți indicatori de performanță în efectuarea serviciului, pe baza studiilor de necesitate și oportunitate în care se va ține seama de necesitățile comunităților locale, nivelul de dezvoltare a infrastructurii tehnico-edilitare, precum și de cerințele reglementărilor legale în vigoare în domeniul transporturilor rutiere.

CAPITOLUL VI Răspunderi și sancțiuni

Art.32 -(1) încălcarea dispozițiilor prezentului regulament atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravențională sau penală, după caz, în condițiile Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, precum și ale actelor normative din domeniul transporturilor rutiere.

 • (2) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 100 lei la 500 lei, fapta persoanelor fizice, care călătoresc cu mijloacele de transport public de persoane fără titlu de călătorie valabil sau refuză să prezinte organelor de control titlul respectiv de călătorie, care au un comportament necivilizat sau care produc prejudicii mijloacelor de transport.

 • (3) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei, fapta funcționarilor publici privind neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a prevederilor privind atribuirea licențelor de traseu.

 • (4) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei, fapta conducătorului auto constând în nerespectarea prevederilor art. 6 alin. (3) din Regulament privind prezentarea la control a documentelor corespunzătoare.

 • (5) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei, următoarele fapte ale operatorilor de transport rutier:

 • a) nerespectarea prevederilor art. 6 alin. (2) din Regulament privind condițiile în care se execută transportul public județean de persoane prin curse regulate;

 • b) nerespectarea prevederilor art. 13 alin. (3) din Regulament privind folosirea de către un operator de transport a documentelor eliberate pentru alt operator de transport;

 • c) nerespectarea prevederilor art. 20 din Regulament privind persoanele juridice care pot executa transport public județean de persoane;

 • d) nerespectarea prevederilor art. 22 din Regulament privind obligațiile operatorilor de transport în realizarea serviciului;

 • e) nerespectarea prevederilor art. 23 privind respectarea cerințelor organizatorice pentru operatorii de transport;

 • (6) Constatarea contravențiilor prevăzute 1a. alin. (2) -(5) și aplicarea sancțiunilor se fac de către Președintele Consiliului Județean Brașov sau de către persoanele împuternicite de acesta.

Art. 33 -Contravențiilor prevăzute la art. 32 alin. (2) -(5) le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL VII Dispoziții finale

Art. 34 - Constatarea și sancționarea contravențiilor se fac de către personalul împuternicit de autoritatea administrației publice locale numai pe raza administrațiv-teritorială ce revine acesteia, conform legii.

Art. 35 - Regulamentul serviciului de transport public județean s-a elaborat în conformitate cu prevederile regulamentului-cadru și a fost aprobat de Consiliul Județean Brașov.

Art. 36 - Prezentul regulament poate fi modificat și completat prin hotărâre a Consiliului Județean Brașov

Director Executiv D.I.U.A.T.,