Hotărârea nr. 15/2008

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Braşov

HOTĂRÂREA NR.15

din data de 4.02.2008

- privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 4.02.2008;

Analizând referatul nr.389/15.01.2008 întocmit de către Direcția Administrație Publică Locală, prin care se propune aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Brașov, precum si propunerile din plenul Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile art.91 alin.(l) lit „a” și alin.(2) lit „c” din Legea nr.215, republicată;

în temeiul art.97 și art.103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean Brașov, cu amendamentele propuse în plen, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Administrație Publică Locală.


Contrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău

' c i t