Hotărârea nr. 149/2008

privind aprobarea Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, în judeţul Braşov

ROMÂNIA


JUDEȚUL BRAȘOVE-mail:office@judbrasov ro


Cod F-16HOTĂRÂREA NR.149

din data de 16.12.2008

privind aprobarea Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale, în județul Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 16.12.2008;

Analizând referatul nr.10458/4.11.2008 întocmit de către Direcția Investiții Urbanism Amenajarea Teritoriului - Autoritatea de Transport Județean de Persoane, prin care se propune aprobarea Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale, în județul Brașov;

Având în vedere dispozițiile art. 16 din Legea nr.92/2007 - legea serviciilor de transport public local, precum și ale art.91 alin.l lit.d și alin.5 lit.a pct.12 din Legea nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.- Se aprobă Regulamentul pentru efectuarea serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale, în județul Brașov, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Investiții Urbanism Amenajarea Teritoriului -Autoritatea de Transport Județean de Persoane.


Contrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău


Consiliul Județean Brașov


Președinte ,


’EL/CĂNCESCU


REGULAMENT     f

pentru efectuarea serviciului de transport public județeaiJ de persoane prin curse regulate speciale, în județul Brașov

CAPITOLUL I

Dispoziții generale

Art. 1- (1) Regulamentul pentru efectuarea serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale este elaborat în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (1) lit. „1”, art. 20 alin. (5) lit. „b”, alin. (6) și (7) din Legea serviciilor de transport public local, nr. 92/2007, ale Ordinului ministrului internelor și reformei administrative nr. 353/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007; ale Ordinului ministrului transporturilor nr. 972/2007 pentru aprobarea Regulamentului - cadru pentru efectuarea transportului public local și a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local; ale Ordinului Președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 207/2007 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de acordare a autorizațiilor de transport în domeniul serviciilor de transport public local, precum și cu cele ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturilor rutiere, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările ulterioare.

(2) Regulamentul prevăzut la alin. (1) are ca obiect stabilirea regulilor de organizare și funcționare a serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale, denumit în continuare, Serviciul.

Art. 2 - (1) Serviciul asigură transportul public județean efectuat tur-retur, pe rute și cu programe de transport prestabilite de către beneficiarul serviciului de transport sau de către cel care a angajat serviciul privind transportul unor persoane sau al unor grupuri de persoane, și anume: transportul copiilor, elevilor și studenților la și de la instituțiile de învățământ, transportul salariaților la și de la instituțiile la care sunt salariați sau transportul angajaților unui operator economic la și de la locul de muncă.

 • (2) Serviciul se efectuează, între localitățile județului Brașov, de către operatorii de transport rutier/transportatorii autorizați care dețin licențe de traseu valabile.

Art. 3 - Serviciul se organizează și funcționează cu respectarea următoarelor principii:

 • a) garantarea respectării drepturilor și intereselor utilizatorilor serviciului de transport public județean;

 • b) deplasarea în condiții de siguranță și de confort, inclusiv prin asigurarea de risc a persoanelor transportate, precum și a bunurilor acestora prin polițe de asigurări;

V               c) satisfacerea cu prioritate a nevoilor de deplasare ale populației, ale

personalului instituțiilor publice și ale operatorilor economici pe teritoriul județului Brașov, prin servicii de calitate;

 • d) îmbunătățirea siguranței rutiere, protecției mediului și calității transportului public local;

 • e) autonomia sau independența financiară a operatorilor de transport.

A

Art. 4 - In sensul prezentului regulament, termenii și noțiunile utilizate se definesc după cum urmează:

 • 1. activitate de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale - suma operațiunilor de transport care asigură, nemijlocit, deplasarea persoanelor, cu ajutorul autovehiculelor, pe distanțe și în condiții prestabilite efectuate în cadrul serviciului;

 • 2. autobuz - autovehicul cu cel puțin 4 roți și o viteză maximă constructivă mai mare de 25 km/h, conceput și construit pentru transportul de persoane pe scaune și în picioare, și care are mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto;

 • 3. certificat de competență profesională - document care atestă pregătirea profesională a unei persoane în domeniul transporturilor rutiere;

 • 4. licența de transport - documentul eliberat de Autoritatea Rutieră Română -A.R.R., în condițiile legii, care atestă că deținătorul îndeplinește condițiile de onorabilitate, capacitate financiară și competența profesională, aceasta având acces la transportul rutier public;

 • 5. copie conformă a licenței de transport - documentul eliberat în baza licenței de transport de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 102/2006, cu

9 modificările și completările ulterioare, pentru fiecare dintre autovehiculele rutiere utilizate de operatorul de transport rutier la operațiuni de transport rutier;

 • 6. licența de traseu - documentul care dă dreptul operatorului de transport rutier să efectueze transport public de persoane prin curse regulate speciale în trafic național pe un anumit traseu, conform programului de transport;

 • 7. caiet de sarcini al licenței de traseu - documentul care însoțește licența de traseu, care cuprinde în principal cerințele pentru asigurarea programului de circulație și realizarea unui transport în condiții de siguranță și confort;

 • 8. persoană desemnată - persoana fizică care are calitate de manager al activității de transport rutier, posesoare a unui certificat de competență profesională și care este angajată pe bază de contract de muncă să conducă permanent și efectiv activitatea de transport a operatorului;

 • 9. operator de transport rutier - orice întreprindere care deține certificat unic

V-         de înregistrare, având ca obiect de activitate activitatea de transport rutier,

deținătoare a unei licențe de transport și care efectuează transport rutier public cu vehicule rutiere;

 • 10. traseu județean - parcursul care asigură legătura între mai multe localități și/sau obiective, cuprinse între două capete, pe care se efectuează transport public județean de persoane prin curse regulate speciale;

 • 11. serviciu regulat special de transport de persoane - serviciul de transport public de persoane efectuat la solicitarea unui beneficiar, prin care se asigură doar transportul anumitor categorii determinate de persoane;

 • 12. transport rutier - operațiune prin care se realizează deplasarea persoanelor cu un autovehicul pe un drum deschis circulației publice;

 • 13. transport rutier județean - transport rutier care se efectuează între două localități situate pe teritoriul aceluiași județ;

 • 14. stație de îmbarcare/debarcare - punctul utilizat pe traseul serviciului, pentru urcarea/coborârea persoanelor transportate; nu pot fi stațiile publice, dar trebuie să se asigure condiții minime de siguranță, pentru persoanele transportate;

 • 15. utilizator al serviciului - persoană fizică sau juridică beneficiară a unui serviciu de transport public județean efectuat tur-retur, pe rute și cu programe de circulație prestabilite.

 • 16. program de circulație - documentul utilizat în transportul public județean de persoane prin curse regulate speciale, care conține în principal informații privind traseul, capetele de traseu, lungimea traseului, stațiile pentru îmbarcarea/debarcarea călătorilor, distanțele dintre stații.

CAPITOLUL II

Efectuarea serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale

Secțiunea 1

Condițiile efectuării serviciului

Art. 5- (1) Transportul public județean de persoane prin curse regulate speciale se efectuează de către operatorii de transport rutier în baza licenței de traseu eliberate de Președintele Consiliului Județean Brașov, prin dispoziție, la propunerea Compartimentului de specialitate: Autoritatea Județeană de Transport de Persoane din cadrul Consiliului Județean Brașov, cu avizul Autorității Rutiere Române -A.R.R.

(2) Transportul public județean de persoane prin curse regulate speciale se efectuează de către operatorii de transport rutier care au încheiat un contract cu un beneficiar sau cu cel care a angajat serviciul de transport, pentru transportul copiilor, elevilor și studenții lor la și de la instituțiile de învățământ, transportul salariaților la și de la instituțiile la care sunt salariați sau transportul angajaților unui operator economic la și de la locul de muncă.

Art. 6 - Serviciul se efectuează de către operatorii de transport rutier cu autobuze deținute în proprietate sau în baza unui contract de leasing pe bază de licențe de traseu și caiete de sarcini elaborate și eliberate de Consiliul Județean Brașov, în conformitate cu normele în vigoare.

Art. 7 - Activitatea Serviciului trebuie să îndeplinescă cumulativ, următoarele condiții:

 • a) se execută cu autobuze deținute în proprietate, înmatriculate în județul

k          Brașov sau în baza unui contract de leasing, pe baza unor programe de circulație

stabilite de către cel care a angajat transportul cu operatorul de transport rutier;

 • b) se execută de către un operator de transport astfel cum este definit și licențiat conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările ulterioare;

 • c) persoanele transportate se îmbarcă și se debarcă în stații stabilite special, în locul unde își desfășoară activitatea sau la domiciliu/reședință;

 • d) operatorul de transport rutier încasează de la beneficiarul transportului sau de la cel care a angajat transportul contravaloarea serviciului stabilită în conformitate cu prevederile contractului de transport încheiat între aceștia;

 • e) persoanele transportate se legitimează pe baza legitimației de serviciu valabile.

Secțiunea a-2-a

Acordarea licențelor de traseu

Art. 8 - (1) în vederea obținerii unei licențe de traseu pentru un serviciu de transport public județean, prin curse regulate speciale, operatorul de transport rutier va depune la registratura Consiliului Județean Brașov, un dosar care va cuprinde:

 • a) cererea;

 • b) lista vehiculelor cu care se efectuează traseul și capacitatea de transport a acestora;

 • c) copiile conforme ale licenței de transport, într-un număr egal cu cel al vehiculelor prezentate în listă;

 • d) graficul de circulație propus, care trebuie să fie în concordanță cu programul de începere/încheiere a activităților, respectiv cu programul de

W         intrare/ieșire din schimb, vizat de beneficiarul transportului sau de cel care a solicitat

transportul; graficul de circulație va cuprinde sensurile în care se transportă persoanele pentru începerea activităților/intrarea în schimb, respectiv transportul acestora la încheierea activităților/ieșirea din schimb;

 • e)   contractul/contractele închei at/încheiate cu beneficiarul/beneficiarii transportului, din care să rezulte programul de începere/încheiere a activităților, respectiv programul de intrare/ieșire din schimb;

 • f) tabelul cu persoanele transportate, anexă la contractul de transport, vizat de beneficiar.

(2) Contractul prevăzut la alin. (1) lit. e) se va încheia cu fiecare beneficiar al transportului, cursa putându-se executa pentru mai mulți beneficiari, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

 • a)  graficul de circulație propus este identic pentru toți beneficiarii transportului și este aprobat de toți beneficiarii transportului;

 • b) programul de începere/încheiere a activităților, respectiv programul de intrare/ieșire din schimb este identic pentru toți beneficiarii transportului;

 • c) beneficiarii transportului își desfășoară activitatea în același perimetru sau într-un perimetru învecinat și sunt în relații comerciale directe ori indirecte, care justifică necesitatea corelării și optimizării transportului angajaților;

 • d) capacitatea de transport a vehiculului/vehiculelor cu care se efectuează traseul permite transportul angajaților nominalizați de toți beneficiarii transportului.

XV

Art. 9 - (1) In termen de maximum 30 de zile de la data depunerii dosarului, Compartimentul de specialitate: Autoritatea Județeană de Transport de Persoane din cadrul Consiliului Județean Brașov, analizează documentele depuse, urmând ca, în cazul în care sunt îndeplinite condițiile pentru efectuarea serviciului pe acel traseu, să se dispună eliberarea licenței de traseu sau să comunice, în scris, refuzul motivat, după caz.

 • (2) în termen de 10 zile de la înregistrarea documentației prevăzute la art. 10, pentru completări, corecturi și clarificări, Compartimentul de specialitate: Autoritatea Județeană de Transport de Persoane poate solicita (în scris) operatorului de transport rutier depunerea acestora.

 • (3) în cazul în care în termen de 10 zile de la comunicarea adresei de solicitare a completărilor prevăzute la alin. (2), operatorul de transport rutier nu depune documentația corespunzătoare prezentului regulament, inclusiv completările solicitate, Compartimentul de specialitate: Autoritatea Județeană de Transport de Persoane va respinge solicitarea respectivă și va comunica această decizie operatorului.

Art. 10 - In funcție de modul de prezentare și complexitatea informațiilor conținute în documentația depusă de solicitant, Compartimentul de specialitate: Autoritatea Județeană de Transport de Persoane poate decide în intervalul de timp prevăzut la art. 9 alin. (2):

 • a) convocarea, la sediul Consiliului Județean Brașov a persoanei desemnate, pentru a clarifica anumite aspecte care rezultă/nu rezultă din documentele puse la dispoziție;

 • b) verificarea, la fața locului, a realității datelor din documentația transmisă de solicitant.

Art. 11 - Compartimentul de specialitate: Autoritatea Județeană de Transport de Persoane întocmește un raport de specialitate care include propunerea justificată de acordare a licenței de traseu, sau după caz, de respingere a solicitării, pe care îl înaintează Președintelui Consiliului Județean Brașov, în termen de maximum 10 zile de la data:

 • a) înregistrării documentației, dacă aceasta este completă;

 • b) primirii completărilor solicitate conform prevederilor de la art. 9 alin. (2), dacă documentația este corespunzătoare;

 • c) finalizarea procedurii prevăzute la art. 12.

Art. 12 - Președintele Consiliului Județean Brașov emite dispoziția corespunzătoare de acordare a licenței de traseu, sau după caz, de respingere a solicitării, în termen de maximum 10 zile de la primirea raportului de specialitate.

Art. 13 - Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Brașov privind acordarea licenței de traseu se transmite solicitantului, în maximum 5 zile de la data emiterii, însoțită de:

 • a) licența de traseu;

 • b) caietul de sarcini al licenței de traseu.

Art. 14 - în cazul în care Compartimentul de specialitate: Autoritatea Județeană de Transport de Persoane propune respingerea acordării licenței de traseu, se transmite solicitantului:

 • a) dispoziția Președintelui Consiliului Județean Brașov privind respingerea cererii de acordare a licenței de traseu;

 • b) motivele refuzului de acordare a licenței de traseu.

Art. 15 - Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Brașov, prin care se acordă sau se respinge acordarea licenței de traseu poate fi atacată de persoanele interesate, la instanța competentă, în condițiile prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 16 - (1) Stațiile utilizate pentru urcarea/coborârea persoanelor transportate, în cazul transportului județean de persoane prin curse regulate speciale, sunt altele decât stațiile publice și trebuie să asigure condiții minime de siguranță pentru persoanele transportate.

 • (2) Licența de traseu se eliberează pentru o perioadă egală cu perioada de valabilitate a contractului încheiat cu beneficiarul sau cu cel care a angajat transportul, dar nu mai mult de 3 ani, după prezentarea documentului de plată a tarifului de eliberare.

 • (3) Modelul licenței de traseu este prevăzut în Anexa nr. 1 la prezentul regulament.

 • (4) Licența de traseu este însoțită pe toată durata efectuării transportului de caietul de sarcini aferent acesteia, în original.

 • (5) Caietul de sarcini aferent licenței de traseu cuprinde:

 • a) stațiile, altele decât stațiile publice, precum și distanțele dintre acestea;

 • b) orele de plecare, respectiv de sosire;

 • c) zilele în care se efectuează transporturile;

 • d) capacitatea autovehiculului care efectuează transportul.

6) Modelul caietului de sarcini al licenței de traseu este prevăzut în Anexa nr. 2 la prezentul regulament.

 • (7) Licența de traseu este nominală și nu este transmisibilă.

 • (8) Licența de traseu, eliberată unui operator de transport rutier, nu poate fi utilizată de către alte persoane fizice sau juridice, pentru a executa cu autovehiculele deținute activități de transport public.

Art. 17 - Compartimentul de specialitate: Autoritatea Județeană de Transport de Persoane, va respinge dosarul depus în vederea obținerii unei licențe de traseu în următoarele condiții:

 • a) dacă solicitantul nu dispune de numărul de vehicule sau de copii conforme ale licenței de transport, necesare derulării transportului pe traseul solicitat, conform contractului încheiat cu beneficiarul sau cu cel care a angajat transportul;

 • b) dacă un vehicul este utilizat simultan pentru transportul angajaților mai multor beneficiari, cu excepția situației prevăzute la art. 8 alin. (2) lit. a-d, precum și dacă vehiculul respectiv a fost nominalizat pe un traseu din programele de transport prin curse regulate ale căror grafice de circulație se suprapun cu cel vizat de beneficiarul sau de cel care a angajat transportul.

Art. 18 - Retragerea licenței de traseu se face de către Președintele Consiliului Județean Brașov, prin dispoziție, la propunerea Compartimentului de specialitate: Autoritatea Județeană de Transport de Persoane, în următoarele cazuri:

 • a) când nu mai sunt îndeplinite condițiile care au stat la baza eliberării acesteia;

 • b) în cazul săvârșirii de către operatorul de transport rutier a unor abateri grave de la prevederile caietului de sarcini aferent licenței de traseu sau ale regulamentului pentru efectuarea serviciului;

 • c) la încetarea activității operatorului de transport rutier;

 • d) la retragerea licenței de transport.

Art. 19 - In cazul transportului județean de persoane prin curse regulate speciale, operatorul de transport rutier trebuie să respecte obligațiile prevăzute în prezentul regulament.

Art. 20 - (1) Pierderea, deteriorarea sau sustragerea licențelor de traseu se comunică Consiliului Județean Brașov, de către operatorul de transport rutier, în termen de 15 zile de la data constatării, acestea înlocuindu-se cu un document nou, cu plata tarifelor aferente.

(2) Pierderea sau sustragerea licențelor de traseu se publică în Monitorul Oficial al României, Partea III -a.

CAPITOLUL III

Drepturi și obligații

Art. 21 - Operatorii de transport rutier care desfășoară activități de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale au următoarele drepturi:

 • a) să încaseze de la beneficiarul transportului contravaloarea serviciului, stabilită, în conformitate cu prevederile contractului de transport încheiat între aceștia;

 • b) să presteze serviciul de transport public de persoane cu respectarea prevederilor legale privind contractul de transport încheiat între beneficiarul transportului și operatorul de transport.

 • c) să utilizeze gratuit pentru circulație infrastructura publică (străzi, poduri, pasaje denivelate etc.) și instalațiile auxiliare aferente acesteia.

Art. 22 - (1) Operatorii de transport rutier au următoarele obligații:

 • a) să utilizeze pe timpul executării transportului rutier placa de traseu, cu indicarea executantului, a traseului și a tipului de transport;

 • b) să preia la transport numai persoanele nominalizate în lista cu persoanele transportate, anexă la contractul de transport încheiat cu beneficiarul serviciului;

 • c) să asigure preluarea persoanelor transportate din vehiculele rămase imobilizate pe traseu;

 • d) să asigure instruirea conducătorilor auto cu privire la obligațiile ce le revin;

 • e) să asigure urcarea și coborârea bagajelor în/din portbagajul vehiculului. Bagajele se manipulează numai de către conducătorul auto;

 • f) îmbarcarea/debarcarea persoanelor transportate trebuie să se facă în stații stabilite special, altele decât stațiile publice, în locul unde își desfășoară activitatea sau la domiciliu/reședință;

 • g) să oprească în toate stațiile prevăzute în graficul de circulație aferent licenței de traseu, fără a opri pentru urcarea sau coborârea persoanelor transportate în alte locuri decât cele prevăzute în graficul de circulație;

 • h) să transporte persoane doar în limita numărului de locuri înscris în certificatul de înmatriculare;

j) mijlocul de transport să nu circule cu ușile deschise sau cu pasageri pe scara acestuia;

 • i) să nu admită la transport în salonul autovehicului:

- materii greu mirositoare, materii inflamabile, butelii de aragaz, butoaie cu carbid, tuburi de oxigen, materiale explozibile, produse caustice - materiale sau obiecte care prin natura, formatul ori dimensiunile lor pot produce daune sau pot murdări autovehiculul, bagajele ori îmbrăcămintea călătorilor;

- obiecte sau mărfuri interzise la transport prin dispozițiile legale;

 • j) să asigure călătorii și bagajele acestora pentru riscurile ce cad în sarcina operatorului de transport;

 • k) bagajele depuse în spațiul destinat bagajelor se manipulează numai de către conducătorul auto;

 • l) autovehiculele trebuie să aibă inspecția tehnică periodică efectuată la termen;

 • m) autovehiculele trebuie salubrizate, spălate și dezinfectate;

 • n) la bordul autovehiculului trebuie să existe mijloace pentru combaterea și prevenirea incendiilor, precum și ciocan pentru spart geamurile în caz de necesitate;

 • o) în perioada de iarnă, autovehiculul trebuie să fie echipat corespunzător circulației pe drumuri cu aderență scăzută;

 • p) autovehiculele trebuie să fie dotate cu tahograf, după caz, care va fi în funcțiune pe toată durata defașurării transportului, conform reglementărilor în vigoare.

r) să respecte întocmai legile și reglementările specifice categoriei de transport public de persoane prin curse regulate speciale;

s) să asigure respectarea drepturilor utilizatorilor în efectuarea serviciului;

t) să efectueze serviciul conform prevederilor graficului de circulație, în condiții de calitate, siguranță, regularitate și confort ;

u) să încheie și să onoreze contractele de asigurări pentru mijloacele de transport deținute, precum și asigurarea călătorilor și bunurilor acestora, conform prevederilor legislației în vigoare privind asigurările ;

 • (2) Conducătorul autobuzului este obligat să prezinte la controlul în trafic următoarele documente:

 • a) contractul de transport încheiat între beneficiarul transportului sau persoana care a angajat transportul și operatorul de transport rutier;

 • b) lista persoanelor transportate, ca anexă la contractul de transport;

 • c) licența de traseu si caietul de sarcini eliberate de emitentul licenței;

 • d) copia conformă a licenței de transport;

 • e) legitimația de serviciu valabilă a conducătorului auto, din care să reiasă că este angajat al operatorului de transport;

 • f) contractul de leasing în original ori o copie conformă cu originalul, în cazul în care vehiculul rutier este utilizat în baza unui asemenea contract;

 • g) actul prin care se dovedește dreptul de muncă în România, în cazul conducătorilor auto străini;

 • h) asigurarea pentru persoanele transportate și bagajele acestora pentru riscuri de accidente ce cad în sarcina operatorului de transport, în copie ;

 • i) certificatul de competență profesională al conducătorului auto pentru transportul rutier public de persoane, valabil;

 • j) alte documente prevăzute de legile în vigoare.

Art. 23 - Operatorii de transport rutier care efectuează serviciul au următoarele îndatoriri:

 • a) să respecte reglementările legale privind omologarea, înmatricularea și efectuarea inspecțiilor tehnice periodice a autobuzelor;

 • b) să utilizeze autovehicule a căror stare tehnică corespunde reglementărilor naționale de siguranță rutieră și de protecția mediului înconjurător;

 • c) să angajeze transporturile și să întocmească programul de circulație, astfel încât conducătorii mijloacelor de transport să poată respecta prevederile legale privind timpul de lucru, de odihnă și de repaus.

Art. 24 - Operatorii de transport rutier vor efectua serviciul cu respectarea următoarelor condiții:

 • a) să utilizeze pe timpul executării transportului rutier placa de traseu, cu indicarea executantului, a traseului și a tipului de transport;

 • b) să preia la transport numai persoanele nominalizate în lista cu persoanele transportate, anexă la contractul de transport încheiat cu beneficiarul serviciului;

 • c) îmbarcarea/debarcarea persoanelor transportate se face în stații stabilite special, altele decât stațiile publice, în locul unde își desfășoară activitatea sau la domiciliu/reședință;

 • d) să oprească în toate stațiile prevăzute în programul de circulație stabilit de către cel care a angajat transportul cu operatorul de transport rutier, fără a opri pentru urcarea sau coborârea persoanelor transportate în alte locuri decât cele prevăzute în programul de circulație;

 • e) să transporte persoane doar în limita numărului de locuri pe scaune înscris în certificatul de înmatriculare ;

 • f) conducătorii mijloacelor de transport respectă normele de protecție a muncii, protecție a mediului, prevenire și combatere a incendiilor, pe tot timpul efectuării transportului;

 • g) pe părțile laterale ale mijlocului de transport va fi inscripționată denumirea executantului transportului.

Art. 25 - Au calitatea de utilizatori, beneficiarii serviciului, persoane fizice sau juridice.

Art. 26 - Principalele drepturi ale utilizatorilor sunt următoarele :

 • a) să beneficieze de serviciul de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale ;

 • b) să le fie aduse la cunoștință hotărârile Consiliului Județean Brașov, cu privire la transportul public județean de persoane prin curse regulate speciale;

 • c) să sesizeze Consiliului Județean Brașov orice deficiențe constatate în efectuarea serviciului și să facă propuneri vizând înlăturarea acestora.

Art. 27 - Principalele obligații ale utilizatorilor sunt următoarele :

 • a) să dețină legitimație de serviciu sau carnet de studii (elev, student), după caz, valabil(ă) sau alte documente stabilite prin lege ;

 • b) să achite, în termenele stabilite, contravaloarea serviciului prestat pe baza contractului;

 • c) să aibă un comportament civilizat în raport cu personalul prestatorilor de servicii, precum și cu ceilalți utilizatori;

 • d) să nu aducă prejudicii bunurilor sistemelor de transport din domeniul public sau privat;

Art. 28 - Responsabilitățile ce revin persoanei desemnate, de către operatorii de transport, să conducă permanent și efectiv activitatea de transport sunt cele stabilite prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 761/1999 privind desemnarea, pregătirea și atestarea profesională a persoanelor care conduc permanent și efectiv activități de transport rutier, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 29 - Siguranța rutieră - In scopul prevenirii cauzelor generatoare de evenimente rutiere, operatorii de transport/transpoliatorii autorizați care efectuează servicii de transport public local au obligația să adopte măsurile necesare pentru cunoașterea, aplicarea și respectarea reglementărilor legale privind siguranța rutieră și a condițiilor pe care trebuie să le îndeplinească mijloacele de transport și persoanele cu atribuții care concură la siguranța circulației.

CAPITOLUL IV Răspunderi și sancțiuni

Art. 30 - (1) încălcarea dispozițiilor prezentului regulament atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravențională sau penală, după caz, în condițiile Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, precum și ale actelor normative din domeniul transporturilor rutiere.

(2) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei, fapta operatorilor economici care execută transport public județean prin curse regulate speciale, la data intrării în vigoare a prezentului regulament, și care nu obțin licența de traseu, în condițiile Legii nr. 92/2007.

 • (3) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 100 lei la 500 lei, fapta persoanelor fizice, care călătoresc cu mijloacele de transport public de persoane fără titlu de călătorie valabil sau refuză să prezinte organelor de control titlul respectiv de călătorie, care au un comportament necivilizat sau care produc prejudicii mijloacelor de transport.

 • (4) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei, următoarele fapte ale funcționarilor publici:

 • a) neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a prevederilor privind atribuirea licențelor de traseu;

 • b) nerespectarea prevederilor art. 12 privind acordarea licențelor de traseu;

 • c) nerespectarea prevederilor art. 18 privind retragerea licențelor de traseu;

 • (5) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei, următoarele fapte ale conducătorilor mijloacelor de transport:

 • a) nerespectarea prevederilor art. 22 alin. (2) privind refuzul de a prezenta la control documentele corespunzătoare;

 • b) nerespectarea prevederilor art. 7 lit. “c” privind respectarea punctelor de îmbarcare/debarcare a călătorilor.

 • (6) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei, următoarele fapte ale operatorilor de transport rutier:

 • a) nerespectarea prevederilor art. 6 și ale art. 7 lit. “d)” privind condițiile în care se execută transportul public județean de persoane prin curse regulate speciale;

 • b) nerespectarea prevederilor art. 16 alin. (8) privind folosirea de către un operator de transport a documentelor eliberate pentru alt operator de transport.

 • c) nerespectarea prevederilor art. 19 privind respectarea regulamentului și caietului de sarcini al serviciului de transportul public județean de persoane prin curse regulate speciale;

 • (7) Constatarea contravențiilor prevăzute la alin. (2) - (6) și aplicarea sancțiunilor se fac de către Președintele Consiliului Județean Brașov și de către persoanele împuternicite de acesta.

Art. 31 - Contravențiilor prevăzute la art. 30 alin. (2) - (6) le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL V

Dispoziții finale

Art. 32 - Tariful perceput pentru eliberarea licenței de traseu se stabilește prin hotărâre a Consiliului Județean Brașov.

Art. 33 - Prezentul regulament poate fi modificat și completat prin hotărâre a Consiliului Județean Brașov.

Art. 34 - Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul regulament.

Director exec. DIUAT, Emil CiricaAnexa nr. 1 la Regulamentul pentru efectuarea serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale, în Județul Brașov

Model de.imprimat - Format A4 hârtie galbenă cu fond stema României (față) +____+

I RO I                            ROMÂNIA

+-—+

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

LICENȚA DE TRASEU

Seria......... Nr..........

Servicii de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale

Prezenta licență de traseu s-a eliberat operatorului de transport rutier:

să efectueze transporturi rutiere de persoane, în trafic național

Valabilă de la data de.................................până la data de...............................

Eliberată în baza licenței de transport seria..........................nr...........................

V

Data eliberării....................


Emitent:

Consiliul Județean Brașov


Semnătura și ștampila

Operatorul de transport rutier poate efectua servicii de transport județean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul menționat pe verso numai cu autovehicule având capacitatea menționată în caietul de sarcini anexat și în conformitate cu acesta.


Traseul:


Tipul și capacitatea autobuzului:


Seria Nr.


Anexa nr.2 Ia Regulamentul de efectuare al serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale, în județul Brașov (față)

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Operatorul de transport rutier

CAIET DE SARCINI AL LICENȚEI DE TRASEU

Seria..........         Nr..........

Servicii de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale

1}Se înscriu seria și numărul licenței pentru traseu

 • A. Denumirea traseului:

Cod traseu:


DUS

KM

NR.

STAȚIE

DENUMIRE

STAȚIE

ÎNTORS

ORA DE PLECARE

ORA DE PLECARE

CI

C2

C3

C(n)

CI

C2

C3

C(n)

Emitent,


 • B. Condiții pentru asigurarea caietului de sarcini:

 • 1. Zilele în care circulă:

 • 2. Numărul de autovehicule necesare/Nr. înmatriculare:

 • 3. Capacitatea autovehiculului:

 • 4. Amenajările și dotările autovehiculului:


5. Numărul de șoferi necesari:


Conform legii 466/2003 pentru aprobarea OG 17/2002 privind perioadele de conducere și de odihnă ale conducătorilor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere naționale

 • C. Contracte pentru utilizarea autogărilor /stațiilor


  Nr. crt. până la


  Autogara(stația)


  Nr./Data contractului


  Valabil


Operatorul de transport rutier,

Emitent,


(semnătura și ștampila)

(semnătura și ștampila)


Data emiterii: