Hotărârea nr. 147/2008

privind aprobarea promovării propunerii de încadrare în categoria funcţională a drumurilor publice comunale, a unui drum judeţean şi a unor drumuri locale, situate în judeţul Braşov

ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV


Bd. Eroilor, nr. 5

2200, Brașov, jud.Brașov

Tel.: 068-410777

Fax: 068-475576

E-mail:cjbv@denroconsiilt.ro. www.brasovcounly.ro
Cod-F 16


Consiliul Județean


HOTĂRÂREA NR. 147

din data de 16.12.2008

- privind aprobarea promovării propunerii de încadrare în categoria funcțională a drumurilor publice comunale, a unui drum județean și a unor drumuri locale, situate în județul Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 16.12.2008;

Analizând referatul înregistrat sub nr. 10461/4.11.2008 întocmit de către Direcția Administrare Drumuri și Poduri Brașov, privind aprobarea promovării propunerii de încadrare a unui drum județean și a unor drumuri locale în categoria funcțională a drumurilor publice comunale; propunerea are la bază demersurile făcute de Primăria Comunei Șinca Nouă și Primăria Comunei Dumbrăvița, care formulează această propunere, în vederea solicitării unei finanțări prin Măsura 3.2.2.-P.N.D.R. - pentru modernizarea drumului ce asigură legătura între DN 73 A și DN 1, ce străbate localitățile Șinca Nouă și Vlădeni; totodată, referatul are la bază demersurile făcute de Primăria Comunei Viștea și Primăria Comunei Beclean, care solicită promovarea propunerii de încadrare în categoria funcțională a drumurilor comunale, a unor drumuri locale;

Luând în discuție Hotărârea nr. 38/24.10.2008 a Consiliului Local Dumbrăvița, Hotărârea nr. 17/30.10.2008 a Consiliului Local Șinca Nouă, Hotărârea nr. 24/10.10.2008 a Consiliului Local Beclean, Hotărârea nr. 20/7.10.2008 a Consiliului Local Viștea;

Având în vedere dispozițiile art. 13 din O.G. nr. 43/1997, republicată, privind regimul drumurilor, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 91, alin.(l) lit.”d” și alin.(5) lit.”a” pct. 12 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.- Se aprobă promovarea propunerii de încadrare în categoria funcțională a drumurilor publice comunale, a unui drum județean și a unor drumuri locale, situate în județul Brașov, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.- Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Administrare Drumuri și Poduri Brașov.


PREȘEDINTE^ Aristotel Cănces<Contrasemnează, SECRETAR, Mariana Tihărău


DATELE DE IDENTIFICARE

a unui drum județean și a unor drumuri locale, care se încadrează în categoria funcțională a drumurilor comunale, situate în județul Brașov

Nr.crt

Indicativ nou

Traseul drumului propus

Poziția kilometrică (origine - destinație)

Lungimea Km.

Provine din

1.

DC 84

Rucăr - Gherdeal

0+000-5+100

5,100

Drum vi cinai

2.

DC 85

Rucăr - Feldioara

0+000 - 5+400

5,400

Drum vi cinai

n

3.

DC 86

Viștișoara - valea Viștea Mare

0+000 - 4+600

4,600

Drum neclasat

4.

DC 87

Viștișoara - valea Viștișoara

0+000 - 2+800

2,800

Drum neclasat

5.

DC 88

Viștea de Susfzona Par DJ 103) - Valea Viștea Mare

0+000 - 2+900

2,900

Drum neclasat

6.

DC 89

Șinca Nouă (DN 73 A) -

Vlădeni

(DN 1) - Dumbrăvi ța

0+000-8+570

8,570

DJ 106

7.

DC 90

Calbor - Cincșor

0+000 - 3+700

3,700

Drum neclasat

Director fcxklkik D.A.D.P

Comp. coord, prog, adm ing.Arhip Corina


I ng.Coatmw iorel