Hotărârea nr. 146/2008

privind modificarea şi completarea Hotărârii nr. 108/7.10.2008 a Consiliului Judeţean Braşov privind aprobarea promovării propunerii de încadrare în categoria funcţională a drumurilor naţionale, a unui drum de interes judeţean, situat în judeţul Braşov

ROMANIA

Bd. Eroilor, nr. 5

2200, Brașov, jud.Brașov

Tel.: 068-410777

Fax: 068-475576

E-mail:cjbv@tleiiroconsult.ro. www.brasovcounty.roJUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean

Cod-F 16

HOTĂRÂREA NR.146

din data de 16.12.2008

- privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 108/7.10.2008 a Consiliului Județean Brașov privind aprobarea promovării propunerii de încadrare în categoria funcțională a drumurilor naționale,, a unui drum de interes județean, situat în județul Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 16 decembrie 2008;

Analizând referatul înregistrat sub nr. 10459/4.11.2008 întocmit de către Direcția Administrare Drumuri și Poduri Brașov, privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 108/7.10.2008 a Consiliului Județean Brașov privind „aprobarea promovării propunerii de încadrare în categoria funcțională a drumurilor naționale, a unui drum de interes județean, situat în județul Brașov”, în sensul completării dispozițiilor art. 1 al acestei hotărâri;

Luând în discuție Hotărârea nr. 108/7.10.2008 a Consiliului Județean Brașov privind aprobarea promovării propunerii de încadrare în categoria funcțională a drumurilor naționale, a unui drum de interes județean, situat în județul Brașov;

Având în vedere dispozițiile art. 12, 13 din O.G. nr. 43/1997, republicată, privind regimul drumurilor, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 91, alin.(l) lit.”d” și alin.(5) lit.’a” pct. 12 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.- Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 108/7.10.2008 privind „aprobarea promovării propunerii de încadrare în categoria funcțională a drumurilor naționale, a unui drum de interes județean, situat în județul Brașov”, în sensul completării dispozițiilor art. 1 al acestei hotărâri, care va avea următorul conținut:

„Se aprobă promovarea propunerii de încadrare în categoria funcțională a drumurilor naționale, a unui drum de interes județean, situat în județul Brașov, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, și trecerea din domeniul public al județului Brașov și administrarea Consiliului Județean Brașov, în domeniul public al Statului și administrarea Ministerului Transporturilor, prin Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România S.A.”.

Art.2.- Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Administrare Drumuri și Poduri Brașov.Contrasemnează, SECRETAR, Mariana Tihărău

A


DATELE DE IDENTIFICARE

a unui drum județean care se încadrează în categoria funcțională a drumurilor naționale, situat în județul Brașov și trecerea din domeniul public al județului Brașov și administrarea Consiliului Județean Brașov , în domeniul public al Statului și administrarea Ministerului Transporturilor , prin Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România S.A.


Nr.crt

Indicativ nou

Traseul drumului propus

Poziția kilometrică (origine -destinație)

Lungimea Km.

Provine din

1.

DN 1 J

Șercaiaț DN 1) - Părâu -Veneția de Jos - Comăna de Jos - Cuciulata -

Fântâna -Hoghiz (DN 13)

0+000 - 23+830

23,830

DJ 104

0+000 -

23+830

C o mp. coord. prog. ad m. ing.Arhip Cori na