Hotărârea nr. 145/2008

privind includerea în domeniul public al judeţului Braşov a unui spaţiu cu destinaţia de centrală termică pe lemne, amplasat în incinta imobilului situat în municipiul Braşov, str. Lânii nr.47, şi darea în administrarea Serviciului Public Judeţean de Protecţie a Plantelor Braşov a acestui imobil

ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOVE-mail:office@judbrasov.ro


Cod F-16HOTĂRÂREA NR.145

din data de 16.12.2008

privind includerea în domeniul public al județului Brașov a unui spațiu cu destinația de centrală termică pe lemne, amplasat în incinta imobilului situat în municipiul Brașov, str. Lânii nr.47, și darea în administrarea Serviciului Public Județean de Protecție a Plantelor Brașov a acestui imobil

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 16.12.2008;

V-             Analizând referatul nr.l0303/30.10.2008 întocmit de către Direcția Investiții

Urbanism Amenajarea Teritoriului prin care se propune includerea în domeniul public al județului Brașov a unui spațiu cu destinația de centrală termică pe lemne, amplasat în incinta imobilului situat în municipiul Brașov, str. Lânii nr.47, unde se află sediul Serviciului Public Județean de Protecție a Plantelor Brașov și darea în administrare a imobilului către acest serviciu;

Ținând cont de Minuta nr.553/2.10.2008 încheiată între Consiliul Județean Brașov, Serviciul Public Județean de Protecție a Plantelor Brașov și Direcția Agricolă Brașov și Unitatea Fitosanitară Brașov, privind predarea centralei termice pe lemne;

Având în vedere dispozițiile art.3 alin.3 și art.12 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, precum și art.91 alin. 1 lit.c și alin.4 lit.a din Legea nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.- Se aprobă includerea în domeniul public al județului Brașov a unui spațiu cu destinația de centrală termică pe lemne, amplasat în incinta imobilului situat în municipiul Brașov, str. Lânii nr.47, unde se află sediul Serviciului Public Județean de Protecție a Plantelor Brașov și darea în administrare a imobilului către acest serviciu.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Investiții Urbanism Amenajarea Teritoriului.Contrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău

3

t /M t