Hotărârea nr. 144/2008

privind aprobarea încheierii contractelor de închiriere şi stabilirea cuantumului chiriilor pentru spaţiile ocupate de instituţii aflate în subordinea Consiliului Judeţean Braşov, în imobilul situat în municipiul Braşov, str. Apullum nr.1-3

Cod F-16


ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV

I JlCiCțCiUbl

Bd. Eroilor, nr. 5

2200, Brașov, jud.Brașov           S

Tel.: 068-410777              2$

Fax: 068-475576

E-mail :office@judbrasov. ro


HOTĂRÂREA NR.144

din data de 16.12.2008

privind aprobarea încheierii contractelor de închiriere și stabilirea cuantumului chiriilor pentru spațiile ocupate de instituții aflate în subordinea Consiliului Județean Brașov, în imobilul situat în municipiul Brașov, str. Apullum nr.1-3

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 16.12.2008;

Analizând referatul nr. 10521/6.11.2008 întocmit de către Direcția Investiții Urbanism Amenajarea Teritoriului prin care se propune aprobarea încheierii contractelor de închiriere și stabilirea cuantumului chiriilor pentru spațiile ocupate de Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Brașov, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov și Editura ASTRA Brașov, în imobilul situat în municipiul Brașov, str. Apullum nr.1-3;

Ținând cont de faptul că imobilul situat în municipiul Brașov, str. Apullum nr.1-3 a fost retrocedat Parohiei Evanghelice CA Brașov prin Decizia nr. 1430/11.09.2007 emisă de către Comisia Specială de Retrocedare a unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, iar Parohia Evanghelică CA Brașov a formulat cereri în vederea stabilirii cuantumului chiriei, pentru utilizarea spațiilor de către instituțiile aflate în subordinea Consiliului Județean Brașov

Având în vedere că activitatea desfășurată de instituțiile care ocupă în prezent imobilul nu se încadrează în categoria activităților prevăzute de art.l alin. 10 din OUG nr.94/2000, respectiv învățământ sau sănătate, nu sunt aplicabile dispozițiile legale privind stabilirea chiriei, pentru imobile retrocedate, prin Hotărâri de Guvern;

în temeiul art.91 alin.l lit.d, art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.- Se aprobă încheierea contractelor de închiriere între Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Brașov, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov, Editura AS PRA Brașov și Parohia Evanghelică CA Brașov, pentru spațiile ocupate în imobilul situat în municipiul Brașov, str. Apullum nr.1-3.

Art.2. - Cuantul chiriei pentru spațiile ocupate de instituțiile aliate în subordinea Consiliului Județean Brașov, în imobilul situat în municipiul Brașov, str. Apullum nr.l-3. conform cererii formulată de Parohia Evanghelică CA Brașov, se stabilește după cum urmează:

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Brașov 1.500 euro/lună

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov                  9.000 euro/lună

Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov                                 1.500 euro/lună

Chiria stabilită pentru Editura ASTRA Brașov este inclusă în chiria stabilită pentru Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Brașov.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Investiții Urbanism Amenajarea Teritoriului și Direcția Economică.

PREȘEDINTE/ Aristotel Câtocescu