Hotărârea nr. 143/2008

privind aprobarea trecerii din domeniul public al judeţului Braşov în domeniul privat al Judeţului Braşov, a imobilului situat în municipiul Braşov, str. Apullum nr.1-3, înscris în CF nr.10988 nr.top 6101/10, 6101/11, 6101/12, 6102/2, 6110/1, 6110/2, 6101/15, în vederea scăderii din evidenţele contabile

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOV
HOTĂRÂREA NR.143

din data de 16.12.2008

- privind aprobarea trecerii din domeniul public al județului Brașov în domeniul privat al Județului Brașov, a imobilului situat în municipiul Brașov, str. Apullum nr.1-3, înscris în CF nr.10988 nr.top 6101/10, 6101/11, 6101/12, 6102/2, 6110/1, 6110/2, 6101/15, în vederea scăderii din evidențele contabile

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 16.12.2008

Analizând referatul nr. 10030/24.10.2008 întocmit de Direcția Investiții Urbanism, Amenajarea Teritoriului prin care se propune aprobarea trecerii din domeniul public al județului Brașov în domeniul privat al Județului Brașov, a imobilului situat în municipiul Brașov, str. Apullum nr.1-3, înscris în CF nr.10988 nr.top 6101/10, 6101/11, 6101/12, 6102/2, 6110/1, 6110/2, 6101/15, în vederea scăderii din evidențele contabile;

Luând în considerare Decizia nr. 1430/11.09.2007 emisă de Comisia specială de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, a fost retrocedat Parohiei Evanghelice C.A. Brașov, județul Brașov

Având în vedere dispozițiile art.l alin.7 din OUG nr.94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România precum și art.10, alin.l și alin.2 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

In temeiul art.97 și art.l03 alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă trecerea din domeniul public al județului Brașov în domeniul privat al Județului Brașov, a imobilului situat în municipiul Brașov, str. Apullum nr.1-3, înscris în CF nr.10988 nr.top 6101/10, 6101/11, 6101/12, 6102/2, 6110/1, 6110/2, 6101/15, în vederea scăderii din evidențele contabile.

Art.2. - Președintele* Consiliului Județean Brașov, asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prjn Direcția Administrație Publică Locală .

PREȘEDINTE, Aristotel Cai cescu


Contrasemnează,

f

i .h-.


SECRETAR,

Mariana Tihărău