Hotărârea nr. 142/2008

privind aprobarea Protocolului de Colaborare dintre Judeţul Braşov şi Asociaţia Naţională pentru Protecţia Consumatorilor şi Promovarea Programelor şi Strategiilor din România, pentru a deveni membri ai Reţelei Naţionale INFO-RO, în vederea promovării educaţiei şi informării cetăţenilor

ROMANIA


JUDEȚUL BRAȘOV


Bd. Eroilor, nr. 5

2200, Brașov, jud.Bra:

Tel.: 068-410777

Fax; 068-475576Cod F-16


Consiliul Județean


E-mail:office@judbrasov.ro


HOTĂRÂREA NR. 142

din data de 16.12.2008

- privind aprobarea Protocolului de Colaborare dintre Județul Brașov și Asociația Națională pentru Protecția Consumatorilor și Promovarea Programelor și Strategiilor din România, pentru a deveni membri ai Rețelei Naționale INFO-RO, în vederea promovării educației și informării cetățenilor

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 16.12.2008;

Analizând referatul nr. 9968/22.10.2008 întocmit de către Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului, prin care se propune aprobarea Protocolului de Colaborare dintre Județul Brașov și Asociația Națională pentru Protecția Consumatorilor și Promovarea Programelor și Strategiilor din România, pentru a deveni membri ai Rețelei Naționale INFO-RO, în vederea promovării educației și informării cetățenilor; Rețeaua Națională INFO-PRO este o rețea specializată în diseminarea de materiale informativ-educative, prin punerea acestora la dispoziția publicului larg, în puncte de acces și în alte locații de interes pentru cetățeni; în referat se face precizarea că acest parteneriat nu implică obligații financiare din partea județului Brașov;

Având în vedere dispozițiile art. 91 alin. (1), lit. „e” și alin. (6), lit. „a” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

A

In temeiul art.97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă Protocolul de Colaborare dintre Județul Brașov și Asociația Națională pentru Protecția Consumatorilor și Promovarea Programelor și Strategiilor din România, pentru a deveni membri ai Rețelei Naționale INFO-RO, în vederea promovării educației și informării cetățenilor, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2, Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului.

PREȘEDirjTE/

Aristotel Car cestu


Contrasemnează, SECRETAR, Mariana Tihărău


Contract de colaborare

Contractul se încheie între ASOCIAȚIA NAȚIONALĂ PENTRU PROTECȚIA CONSUMATORILOR Șl PROMOVAREA PROGRAMELOR Șl STRATEGIILOR DIN ROMÂNIA", având certificatul de înscriere în Registrul Acociațiilor și Fundațiilor nr.22/2003, cont bancar RO77 RZBR 0000 0600 0411 0158 deschis la Raiffeisen Bank, al cărei Secretariat General funcționează în București, Str. C.A.Rosetti, nr. 10, et. 3, ap.6, Sector 1, Cod Poștal 010283 reprezentată prin d-na DOINA STUPARU, în calitate de Director Executiv, denumită în continuare A.N.P.C.P.P.S. România și CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV, cu sediul in localitatea Brașov, Județul Brașov, B-dul Eroilor nr.5, Cont bancar RO76TREZ13124510220 deschis la Trezoreria Brașov Telefon 0268/410777, fax 0268/471903, e-mail: relatii.publice.ci@iudbrasov.ro

 • 1.  OBIECT:

  • 1.1 Promovarea educației și informarea populației, prin participarea activă la Rețeaua Națională INFO EU-RO, pentru diseminarea materialelor informativ-educative, în beneficiul publicului larg, pe diferite domenii de interes general.

 • 2. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR:

  • 2.1  Să promoveze accesul cetățenilor la informații de interes general, prin diseminarea materialelor informative, genetate de către entități cu rol în educația cetățenilor să promoveze acțiunile comune, în cadrul activităților pe care le întreprind și care prezintă interdependențe cu activitățile dezvoltate de către cealaltă parte.

 • 2.2. Să desfășoare programe comune, ce vor face obiectul unor acorduri separate, în domeniile pe care le reprezintă, acordându-și totodată sprijin reciproc în dezvoltarea și implementarea programelor astfel concepute.

 • 2.3. Să nu prejudicieze în nici un fel, direct sau indirect imaginea A.N.P.C.P.P.S.R. și să nu aducă deservicii programelor și acțiunilor ce vor fi dezvoltate de comun acord, precum si programelor sau acțiunilordesfășurate de cătrecealaltă parte.

 • 3. MODALITĂȚI DE REALIZARE A OBIECTIVELOR:

 • 3.1. PARTENERUL va disemina materialele de informare prin punerea acestora la dispoziția publicului larg, în punctele de acces și în alte locații de interes pentru cetățeni; va putea face mențiunea că este partener în Rețeaua Națională INFO EU-RO rețea specializată în diseminarea informațiilor de interes general.

 • 4. ALTE CLAUZE:

 • 4.1. Acest protocol va fi complectat prin intermediul unor acte adiționale ce vor interveni ulterior între părți.

 • 4.2. Actul de fața va înceta să mai producă efecte juridice prin acordul expres, manifestat în scris, al celor două părți.

 • 4.3. Orice modificare a prezentului Protocol, se va putea realiza doar prin acordul de voință al părților, materializat în act adițional.

Prezentul Protocol s-a încheiat azstăzi, 22.10.2008 pe o perioadă nedeterminată, începând cu data semnării lui, în doua exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Pentru și pe seama                                          Pentru și pe seama

Județul Brașov


A.N.P.C.P.P.S. România,