Hotărârea nr. 141/2008

privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între Judeţul Braşov şi Judeţul Dâmboviţa în vederea realizării obiectivului „Drum interjudeţean în Masivul Bucegi pe traseul Moroieni – Padina – Moeciu de Sus”

ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV

< .. .. _

•jE-mail:office@judbrasov.ro
F-16

HOTĂRÂREA NR. 141

din data de 16.12.2008

privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între Județul Brașov și Județul Dâmbovița în vederea realizării obiectivului « Drum interjudețean în Masivul Bucegi pe traseul Moroieni-Padina-Moeciu de Sus »

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară din data de 16.12.2008;

Analizând referatul nr. 10573/07.11.2008 întocmit de Direcția Administrare Drumuri și Poduri prin care se propune spre aprobare încheierii unui Acord de parteneriat între Județul Brașov și Județul Dâmbovița în vederea realizării obiectivului « Drum interjudețean în Masivul Bucegi pe traseul Moroieni-Padina-Moeciu de Sus » ;

Având în vedere dispozițiile art. 14 și art. 91 alin. (1) lit. „e”, alin. (5) lit. „a” pct. 12 din Legea nr. 215/2001 privind Administrația publică locală, republicată și actualizată;

In temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.- Se aprobă încheierea unui Acord de parteneriat între Județul Brașov și Județul Dâmbovița în vederea realizării obiectivului « Drum interjudețean în Masivul Bucegi pe traseul Moroieni-Padina-Moeciu de Sus ».

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov se mandatează pentru semnarea acordului de parteneriat.Contrasemnează, SECRETAR Mariana Ti hă rău