Hotărârea nr. 139/2008

privind aprobarea asocierii Judeţului Braşov cu Municipiul Făgăraş în vederea realizării în comun a obiectivului „Modernizare îmbrăcăminte asfalt pe DJ 104J intravilan şi DJ 104 D intravilan, Municipiul Făgăraş” şi aprobarea proiectului contractului de asociere între cele două unităţi administrativ-teritoriale

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean


Bd. Eroilor, nr. 5 2200, Brașov, jud.Bra;


Tel.: 068-410777


Fax: 068-475576E-mail:office@judbrasov.roCod F-16

HOTĂRÂREA NR.139

din data de 16.12.2008

- privind aprobarea asocierii Județului Brașov cu Municipiul Făgăraș în vederea realizării în comun a obiectivului „Modernizare îmbrăcăminte asfalt pe DJ 104J intravilan și DJ 104 D intravilan, Municipiul Făgăraș” și aprobarea proiectului contractului de asociere între cele două unități administrativ-teritoriale

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 16.12.2008;

Analizând referatul înregistrat sub nr. 9699/15.10.2008 întocmit de către Direcția de Administrare Drumuri și Poduri, prin care se propune asocierea Județului Brașov cu Municipiul Făgăraș în vederea realizării în comun a obiectivului „Modernizare îmbrăcăminte asfalt pe DJ 104J intravilan și DJ 104 D intravilan, Municipiul Făgăraș”, având în vedere că cele două sectoare de drum în suprafață de 1,3 km și, respectiv, 1,4 km, aflate în administrarea Municipiului Făgăraș sunt cuprinse în programul „Reabilitare drumuri județene”, derulat de către Consiliul Județean Brașov, cu finanțare din împrumutul contractat de la Eximbank; în referat se propune și aprobarea proiectului contractului de asociere între cele două unități administrativ-teritoriale, anexat;

Ținând cont de Hotărârea nr. 67 din 8 octombrie 2008 a Consiliului Local al Municipiului Făgăraș, privind propunerea de asociere a municipiului Făgăraș cu Județul Brașov, în vederea realizării în comun a unor lucrări, respectiv, modernizarea DJ 104 J și DJ 104 D, sector intravilan;

Având în vedere dispozițiile art. 35 din Legea privind finanțele publice locale, nr. 273/2006, dispozițiile art. 91, alin.(l) lit.”e” și alin(6) lit.”c”, din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă asocierea Județului Brașov cu Municipiul Făgăraș, în vederea realizării în comun a obiectivului „Modernizare îmbrăcăminte asfalt pe DJ 104J intravilan și DJ 104 D intravilan, Municipiul Făgăraș”.

Art.2. - Se aprobă proiectul contractului de asociere între Județul Brașov și Municipiul Făgăraș, conform anexei nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean, prin Direcția de Administrare Drumuri și Poduri asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.


Aristotel CăncescuContrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Nr___________/    _____________


CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ


CONTRACT DE ASOCIERE

l.PĂRȚILE CONTRACTANTE

 • 1.1. JUDEȚUL BRAȘOV, cu sediul în municipiul Brașov, B-dul Eroilor, nr. 5, telefon 410777, fax 475576, cod fiscal 4384150 reprezentat prin PREȘEDINTE

VAristotel Căncescu,

în calitate de asociat prim,

Și

 • 1.2. MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ, cu sediul în municipiul Făgăraș, județul Brașov,

telefon/fax_____________________________________________________,

fi sc al

cont                                                                               (trezorerie,

bancă)

reprezentat prin PRIMAR Manduc Sorin,

în calitate de asociat secund,

a intervenit prezentul contract.

2.OBIECTUL CONTRACTULUI

 • 2.1. - Părțile contractante se asociază în vederea realizării obiectului: „Modernizare îmbrăcăminte asfaltică pe DJ 104J, corespunzător intravilan str. Aurel Vlaicu și DJ 104D, corespunzător intravilan str. Gh. Doja”, în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract.

 • 2.2. -întreținerea obiectivului după finalizare revine în totalitate Consiliului Local Făgăraș.

3. CADRUL LEGAL

 • 3.1. -Contractul de asociere se încheie în conformitate cu:

-Hotărârea Consiliului Local Făgăraș nr.___________/_______________________, privind

asocierea Muncipiului Făgăraș cu Județul Brașov. în vederea executării lucrării „Modernizare îmbrăcăminte asfaltică pe DJ 104J, corespunzător intravilan str. Aurel Vlaicu și DJ 104D, corespunzător intravilan str. Gh. Doja”.

-Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.___________/___________________, privind

asocierea Județului Brașov cu Municipiul Făgăraș în vederea executării lucrării “Modernizare îmbrăcăminte asfaltică pe DJ 104J, corespunzător intravilan str. Aurel Vlaicu și DJ 104D, corespunzător intravilan str. Gh. Doja”.

-Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare, art. 91 al. (6) lit. c, art. 36 al. (2) lit. e, art. 36 al. (7) lit. c.

4. TERMENUL CONTRACTULUI

 • 4.1. - Prezentul contract de asociere se încheie pe o perioadă de l(un) an de la data semnării acestuia.

 • 4.2. - Părțile contractante pot prelungi durata prezentului contract prin act adițional, de comun acord.

5. APORTUL PĂRȚILOR

 • 5.1. - Asociatul prim, pentru realizarea serviciilor și lucrărilor ce formează obiectul prezentului contract, contribuie cu un aport constând din:

-în anul 2008, asigurarea documentației tehnico-economice, fazele SF, PT și DDE pentru lucrările porprii ptr.sistemul de colectare al apelor pluviale

-asistență tehnică de specialitate pentru inițierea procedurilor legale de achiziție și urmărire a execuției lucrărilor, pentru lucrările proprii

Asigura finanțarea lucrărilor porprii ptr.sistemul de colectare al apelor pluviale

 • 5.2. - Asociatul secund, pentru realizarea serviciilor și lucrărilor ce formează obiectul prezentului contract, contribuie cu un aport constând din:

- în anul 2008 va achita proiectarea, fazele SF, PT și DDE, pentru lucrările de infrastructura de drum.

 • 5.3. - Fondurile necesare celor doi asociați pentru realizarea obiectivului pot fi constituite din bugetul local, bugetul județului Brașov, bugetul de stat și alte surse legal constituite.

 • 5.4. - Aportul părților va fi stabilit de comun acord, după întocmirea devizului general estimat.

 • 5.5. - Aportul părților poate fi completat de comun acord, după încheierea procedurilor de achiziție.

6. MODALITĂȚI DE PLATĂ

6.1 -Decontarea lucrărilor la obiectivul menționat se va realiza prin Consiliul Local Făgăraș, pe baza situațiilor de lucrări prezentate de constructor și confirmate din punct de vedere cantitativ, calitativ și valoric de către diriginții de șantier plătiți de Consiliul Local Făgăraș.

 • 6.2.- Lucrările și serviciile executate nu vor depăși valoarea fondurilor alocate la nivelul celor doi asociați decât în cazul unor lucrări suplimentare avizate de aceștia.

7. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR CONTRACTANTE

 • 7.1. - Obligațiile asociatului prim:

-asigură realizarea serviciilor și lucrărilor stabilite prin contract;

-asigură asistența tehnică de specialitate pe întreaga perioadă a derulării contractului;

-la finalizarea lucrărilor predă pe bază de protocol către Consiliul Local Făgăraș valoarea lucrărilor și serviciilor pentru cuprinderea în inventarul propriu; -întreprinde demersurile legale necesare identificării resurselor financiare pentru realizarea în totalitate a obiectivului.

 • 7.2. - Obligațiile asociatului secund:

-asigură plata serviciilor și lucrărilor stabilite prin contract;

V -convoacă la solicitarea contractantului comisia de recepție la terminarea lucrărilor și la expirarea perioadei de garanție;

-colaborează pe toată durata asocierii cu asociatul prim și constructorul desemnat; -întreprinde demersurile legale necesare identificării resurselor financiare pentru realizarea în totalitate a obiectivului.

 • 7.3. - Decontarea lucrărilor executate se realizează de către Consiliul Local Făgăraș.

8. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

 • 8.1. - Prezentul contract încetează în următoarele situații:

-la expirarea duratei, dacă părțile nu convin prelungirea prin act adițional;

-în cazul nerespectării obligațiilor contractuale;

-prin acordul părților;

-în cazul în care referitor la obiectul asocierii, există un interes public major care Vnu mai permite continuarea acestuia.

9. FORȚA MAJORĂ

 • 9.1. - Forța majoră, așa cum este definită de lege, absolvă părțile de neîndeplinirea obligațiilor cuprinse în prezentul contract.

 • 9.2. — Partea care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, în termen de 3 zile, producerea evenimentului.

 • 9.3. - Dacă în termen de 10 zile evenimentul nu încetează, prezentul contract se anulează tară ca vreuna din părți să pretindă daune-interese.

10. LITIGII

10.1 - Orice situații conflictuale vor fi soluționate pe cale amiabilă, negociere sau prin instanța de drept comun, potrivit legii.

11. DISPOZIȚII FINALE

 • 11.1. - Decontarea lucrărilor și serviciilor executate pentru realizarea obiectivului conform programelor valorice aprobate la nivelul Consiliului Județean Brașov și Consiliului Local Făgăraș se face pe baza situațiilor de lucrări corespunzătoare ofertei, confirmate din punct de vedere cantitativ, calitativ și valoric de către cei doi asociați, conform prevederilor legale în vigoare.

 • 11.2. - Derularea lucrărilor și serviciilor se face numai în funcție de asigurarea și constituirea fondurilor la nivelul celor doi asociați.

 • 11.3. - Prezentul contract se încheie în 2(două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

 • 11.4. - Contractul de asociere poate fi completat și cu alte prevederi legale de comun acord cu deciziile celor doi asociați.

  ASOCIAT PRIM,

  Județul Brașov

  Președinte,

  Aristotel Căncescu

  Dir. Ex. Economic, Aurelia Popescu

  Dir. Ex. D.A.P.L.,

  Claudia Tamaș


  Secretar, Mariana Tihărău


  Dir. Ex. D.C.I.E.,

  Nicolae Săcuiu


  Dir. Ex. D.LU.A.T Emil Cirică


  ASOCIAT SECUND,

  Municipiul Făgăraș


Vizat juridic