Hotărârea nr. 138/2008

privind aprobarea modificării organigramei şi a statului de funcţii pentru Serviciul Public Judeţean Salvamont Braşov

ROMÂNIA


JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean


Bd. Eroilor, nr. 5

2200, Brașov, jud.Brașov

Tel.: 068-410777

Fax: 068-475576

E-maii:cjbv@deuroconsult.ro.Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.138

din data de 16.12.2008

- privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții pentru Serviciul Public Județean Salvamont Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 16.12.2008

Analizând referatul nr.l 1746/10.12.2008 întocmit de către Direcția Coordonare Integrare Europeană prin care se propune aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții pentru Serviciul Public Județean Salvamont Brașov prin suplimentarea statului de funcții cu trei posturi de salvatori montani gradul I și un post de salvator montan gradul II, pentru acoperirea zonei preorășenești a masivului Postăvarul și Stațiunii Poiana Brașov;

Având în vedere dispozițiile art.91 alin.l lit.”a” alin.2 lit. „c” din Legea nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă modificarea organigramei și statul de funcții al Serviciul Public Județean Salvamont Brașov, prin suplimentarea statului de funcții cu trei posturi de salvatori montani gradul I și un post de salvator montan gradul II, pentru acoperirea zonei preorășenești a masivului Postăvarul și Stațiunii Poiana Brașov, conform anexei nr.l și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Coordonare Integrare Europeană.


Contrasemnează,

SECRETAR, Mariana Tihărău


/

PREȘEDINTE,

Aristotel Cantescu

I ’ \

i \


Consiliul Județean Brașov Serviciul Public Județean Salvamont

Str. Ecalerina Varga nr.23. Brașov - 500003

Telefon - fox: 0268 471517; C.F. 14008586


SERVICIUL 'a PUBLIC « w JUDEȚEAN kC SALVAMONT^/


.Anexa 2 la adresa nr. 276/10.12.2008


Consiliul


Stat de funcții


Nr. crt

Funcția

Studii

Grad/treaptă

Nr. posturi

Salariu de bază

1

Director (inspector de specialitate)

S

IA

1

2.069

2

Contabil șef (inspector de specialitate)

s

IA

1

1.679

o

Inspector de specialitate

s

IA

1

1.199

4

Inspector

M

IA

1

783

5

Magaziner

M

1

1

630

6

Salvator montan

M

I

12

13.725

7

Salvator montan

M

II

1

1.004

8

Salvator montan

G/M

III

5

3.451

Total

23

24.540


Director ing. Ciprian PA1S


întocmit

Ciocan Mariana


Consiliul Județean Brașov Serviciul Public Județean Salvamont

Str. Ecaterina Varga nr.23. Brașov - 500003

Telefon - fax: 0268 471517; C.F. 14008586

Yg SERVICIUL ZN 'z PUBLIC W V. JUDEȚEAN <, VSSALVAMONT^V


Anexa 1 la adresa 276/10.12.2008care:


Total posturi: 23

Posturi de conducere: 2

Posturi de execuție: 21

Director ing. Ciprian Pais >