Hotărârea nr. 137/2008

privind aprobarea includerii în lista de investiţii la Cap.67.02 a poziţiei „Amenajări suprafeţe de joc terenuri sportive – Grup Şcolar Silvic „Dr. N. Rucăreanu” şi alocarea sumei de 126.000 lei

ROMANIA


JUDEȚUL BRAȘOVCod F-16


Consiliul Județean


HOTĂRÂREA NR.137

din data de 31.05.2008

privind aprobarea includerii în lista de investiții la Cap.67.02 a poziției ,Amenajări suprafețe de joc terenuri sportive - Grup Școlar Silvic „Dr. N. Rucăreanu” și alocarea sumei de 126.000 lei

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 31.05.2008;

Analizând propunerea d-lui consilier județean Aranyoși Ștefan privind aprobarea includerii în lista de investiții a poziției „Amenajări suprafețe de joc terenuri sportive - Grup Școlar Silvic „Dr. N. Rucăreanu” și alocarea sumei de 126.000 lei;

Având în vedere dispozițiile art.19 alin.l lit.a și alin.2 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale și ale art.91 alin.l lit.b și alin.3 lit.a din Legea nr.215/2001, republicată;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă includerea în lista de investiții la Cap.67.02 - Cultură, recreere și religie din bugetul județului Brașov pe anul 2008 a poziției „Amenajări suprafețe de joc terenuri sportive - Grup Școlar Silvic „Dr. N. Rucăreanu” și alocarea sumei de 126.000 lei, ccare va fi prevăzută în bugetul județului în limita depășirii veniturilor proprii pe anul 2008.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Direcția Investiții Urbanism Amenajarea Teritoriului. /


Contrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău