Hotărârea nr. 134/2008

privind asocierea judeţului Braşov cu Agenţia Pentru Dezvoltare Regională Centru, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Judeţele Alba, Covasna, Harghita, Mureş şi Sibiu pentru realizarea proiectului „Dezvoltarea instrumentelor de planificare în Regiunea CENTRU utilizând tehnologia GIS”

Cod F-16


ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean


E-mail:office@judbrasov. ro


HOTĂRÂREA NR.134

din data de 31.05.2008

privind asocierea județului Brașov cu Agenția Pentru Dezvoltare Regională Centru, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Județele Alba, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu pentru realizarea proiectului „Dezvoltarea instrumentelor de planificare în Regiunea CENTRU utilizând tehnologia GIS”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 31.05.2008;

Analizând referatul nr.5266/30.05.2008 întocmit de către Direcția Investiții Urbanism Amenajarea Teritoriului prin care se propune asocierea județului Brașov cu Agenția Pentru Dezvoltare Regională Centru, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Județele Alba, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu pentru realizarea proiectului „Dezvoltarea instrumentelor de planificare în Regiunea CENTRU utilizând tehnologia GIS” și alocarea echivalentului în lei a sumei de 5.000 euro, reprezentând contribuția județului Brașov la acest proiect;

Având în vedere dispozițiile art.91 alin.l lit.e și alin.6 lit.a și c din Legea nr.215/2001, republicată;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă asocierea județului Brașov cu Agenția Pentru Dezvoltare Regională Centru, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Județele Alba, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu pentru realizarea proiectului „Dezvoltarea instrumentelor de planificare în Regiunea CENTRU utilizând tehnologia GIS” și alocarea echivalentului în lei a sumei de 5.000 euro, ce va fi prevăzută în bugetul județului în limita depășirii veniturilor proprii pe anul 2008, reprezentând contribuția județului Brașov la acest proiect.

Art.2. - Se aprobă Acordul de parteneriat între județul Brașov și Agenția Pentru Dezvoltare Regională Centru, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Județele Alba, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu pentru realizarea proiectului „Dezvoltarea instrumentelor de planificare în Regiunea CENTRU utilizând tehnologia GIS”, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Investiții Urbanism Amenajarea Teritoriului și Direcția Economică.

Anexa 4 - Model D

Acord de parteneriat

Art. 1. Părțile

 • 1. Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, cu sediul în Alba Iulia, Piața Consiliul Europei. Nr.32D. cod 510096. județul Alba, codul fiscal 11293615 având calitatea de lider de proiect (partener 1)

 • 2.  Universitatea ”1 Decembrie 1918". cu sediul în Alba Iulia, Str.Nicolae lorga, Nr. 11-13, cod 510009, județul Alba, codul fiscal - având calitatea de partener 2

 • 3.  Consiliul Județean Alba, cu sediul în Alba Iulia, Str. I.C. Bratianu, Nr. 1, județul Alba, codul fiscal - având calitatea de partener 3

 • 4.  Consiliul Județean Brașov, cu sediul în Brașov. B-dul Eroilor, Nr. 5, județul Brașov, codul fiscal - având calitatea de partener 4

 • 5.  Consiliul Județean Covasna, cu sediul in Sfântu Gheorghe, Str. Piața Libertății. Nr. 4, județul Covasna. codul fiscal -având calitatea de partener 5

 • 6.  Consiliul Județean Harghita, cu sediul în Miercurea Ciuc, Piața Libertății, Nr. 5. județul Harghita, codul fiscal - având calitatea de partener 6

 • 7. Consiliul Județean Mureș, cu sediul în Târgu Mureș. Str. Primăriei, Nr. 2. județul Mureș, codul fiscal - având calitatea de partener 7

 • 8. Consiliul Județean Sibiu, cu sediul in Sibiu, Str. Gen. Gheorghe Maghieru, Nr. 14, județul Sibiu, codul fiscal - având calitatea de partener 8

au convenit următoarele:

Art. 2. Obiectul

 • (1) Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile și obligațiile părților, contribuția fiecărei părți la cofinanțarea cheltuielilor totale, precum și responsabilitățile ce le revin în implementarea activităților aferente proiectului: "Dezvoltarea instrumentelor moderne de planificare în Regiunea Centru utilizând tehnologia GIS”. care este depus în cadrul Mecanismului Financiar SEE.

 • (2) Formularul de aplicație și anexele sale sunt parte integrantă a acestui acord.

Art. 3. Roluri și responsabilități în implementarea proiectului

 • (I) Rolurile și responsabilitățile sunt descrise în tabelul de mai jos și corespund prevederilor din formularul de aplicație - care este documentul principal în stabilirea acestor aspecte ale parteneriatului. precum și din anexele sale:

  Organizația

  Roluri și responsabilități

  Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru

  (Partener 1)

  ADR CENTRU va avea responsabilitatea asigurării managementului general al proiectului din punct de vedere tehnic si financiar, achiziția echipamentelor hardware si software precum si a serviciilor de instruire. Va susține prin specialiștii in planificare si GIS definirea structurii dazei de date, va sprijini completarea bazei de date cu indicatori, va participa la cursurile de instruire in utilizarea GIS si dezvoltarea de aplicații GIS. Deasemenea, va asigura parțial, alaturi de ceilalți parteneri, co-finantarea acestui proiect.

  (Partener 2)

  Universitatea 1 Decembrie 1918 va realiza prin personalul specializat, structura bazei de date integrate la nivelul celor 6 județe ale Regiunii CENTRU, va realiza integrarea bazei de date intr/un portal webGlS si va asigura instruirea personalului din Consiliile Județene si ADR CENTRU, direct implicat in activitatea de planificare, pentru utilizarea bazei de date si a portalului.

  Consiliul Județean Alba

  (Partener 3)

  Va susține prin specialiștii in planificare si GIS definirea structurii dazei de date, va sprijini completarea bazei de date cu indicatori, va participa la cursurile de instruire in utilizarea GIS si dezvoltarea de aplicații GIS. Deasemenea, va asigura parțial, alaturi de ceilalți parteneri, co-finantarea acestui proiect.

  Consiliul Județean Brașov (Partener 4)

  Va susține prin specialiștii in planificare si GIS definirea structurii dazei de date, va sprijini completarea bazei de date cu indicatori, va participa la cursurile de instruire in utilizarea GIS si dezvoltarea de aplicații GIS. Deasemenea, va asigura parțial, alaturi de ceilalți parteneri, co-finantarea acestui proiect.

  Consiliul Județean Covasna

  (Partener 5)

  Va susține prin specialiștii in planificare si GIS definirea structurii dazei de date, va sprijini completarea bazei de date cu indicatori, va participa la cursurile de instruire in utilizarea GIS si dezvoltarea de aplicații GIS. Deasemenea, va asigura parțial, alaturi de ceilalți parteneri, co-finantarea acestui proiect.

  Consiliul Județean Harhita

  (Partener 6)

  Va susține prin specialiștii in planificare si GIS definirea structurii dazei de date, va sprijini completarea bazei de date cu indicatori, va participa la cursurile de instruire in utilizarea GIS si dezvoltarea de aplicații GIS. Deasemenea, va asigura parțial, alaturi de ceilalți parteneri, co-finantarea acestui proiect.

  Consiliul Județean Mureș (Partener 7)

  Va susține prin specialiștii in planificare si GIS definirea structurii dazei de date, va sprijini completarea bazei de date cu indicatori, va participa la cursurile de instruire in utilizarea GIS si dezvoltarea de aplicații GIS. Deasemenea, va asigura parțial, alaturi de ceilalți parteneri, co-finantarea acestui proiect.

  Consiliul Județean Sibiu

  (Partener 8)

  Va susține prin specialiștii in planificare si GIS definirea structurii dazei de date, va sprijini completarea bazei de date cu indicatori, va participa la cursurile de instruire in utilizarea GIS si dezvoltarea de aplicații GIS. Deasemenea, va asigura parțial, alaturi de ceilalți parteneri, co-finantarea acestui proiect.

  (2) Contribuția la co-finanțarea cheltuielilor totale ale proiectului

  Partenerii vor asigura contribuția la co-finanțarea cheltuielilor totale ale proiectului așa cum este precizat în formularul de aplicație, anexele sale și în prezentul acord.

  Organizația

  Contribuția (unde este cazul)

  Lider de proiect (Partener 1)

  Valoarea contribuției (in Euro). 15000

  Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (5%)

  Partener 2

  Valoarea contribuției (în Euro), 500

  Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (0,16%)

  Partener 3

  Valoarea contribuției (în Euro), 5000

  Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (1.66%)

  Partener 4

  Valoarea contribuției (în Euro). 5000

  Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (1.66%)

  Partener 5

  Valoarea contribuției (în Euro). 5000

  Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (1,66%)

  Partener 6

  Valoarea contribuției (în Euro), 5000

  Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (1.66%)

  Partener 7

  Valoarea contribuției (în Euro), 5000

  Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (1,66%)

  Partener 8

  Valoarea contribuției (în Euro). 5000

  Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (1,66%)

 • (3) Plăți

 • ■     Toate plățile pentru proiect vor fi făcute de către Liderul de proiect (Partener 1) din contul deschis distinct al proiectului.

 • ■     Plățile către parteneri pentru activitățile lor vor fi făcute pe bază de facturi emise către Liderul de proiect (Partener 1).

 • ■     Toate facturile vor avea înscrise următoarele informații:

 • a) Activitatea întreprinsă corespunzător proiectului:

 • b) Linia de buget din proiect corespunzătoare activității.

Art. 4. Perioada de valabilitate a acordului

Perioada de valabilitate a acordului este cuprinsă între 12.06.2008 și 12.06.2018.

Notă. Acordul de parteneriat poate să înceteze cel mai devreme la cinci ani de la data final izării proiectidui.

Art. 5. Drepturile și obligațiile liderului de proiect (partenerului 1)

Drepturile liderului de proiect

 • (1) Liderul de proiect are dreptul să solicite celorlalți parteneri furnizarea oricăror informații și documente legate de proiect. în scopul elaborării rapoartelor de progres, a documentelor de solicitare a rambursării, sau a verificării respectării normelor în vigoare privind atribuirea contractelor de achiziție publică.

Obligațiile liderului de proiect

 • (2) Liderul de proiect (Partener 1) va semna formularul de aplicație de finanțare și contractul de finanțare.

 • (3) Liderul de proiect (Partener 1) va consulta partenerii cu regularitate. îi va informa despre progresul în implementarea proiectului și le va furniza copii ale rapoartelor de progres și financiare.

 • (4) Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (ex. activități, parteneri etc.), trebuie să fie convenite cu partenerii înaintea solicitării aprobării de către instituțiile care gestionează Mecanismul Financiar SEE.

 • (5) Liderul de proiect se va asigura de desfășurarea corectă a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică, de către ceilalți parteneri, conform normelor în vigoare

 • (6) Liderul de proiect va înainta documentele de solicitare a rambursării. împreună cu documentele justificative, rapoartele de progres etc., conform procedurilor de implementare a Mecanismului Financiar SEE.

 • (7) Liderul de proiect va asigura transferul de fonduri obținute din procesul de rambursare pentru cheltuielile angajate de către ceilalți parteneri, care au fost certificate ca eligibile.

 • (8) In cazul în care unul din partenerii 2 - 8 nu duce la îndeplinire una sau mai multe din obligațiile care le revin (ex. implementarea unor activități, asigurarea contribuției la cofinanțarea proiectului, respectarea normelor în vigoare privind procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică), liderul de proiect va prelua în totalitate responsabilitatea de a îndeplini aceste obligații.

 • (9) In cazul unui prejudiciu, liderul de proiect răspunde solidar cu partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul.

Art. 6. Drepturile și obligațiile partenerilor (2, 3, n)

Drepturile partenerilor (2 - 8)

 • (1) Cheltuielile angajate de partenerii 2-8 sunt eligibile în același fel ca și cheltuielile angajate de către liderul de proiect corespunzător rolurilor avute în proiect.

 • (2) Partenerii au dreptul, prin transfer de către liderul de proiect, la fondurile obținute din procesul de rambursare pentru cheltuielile angajate de către aceștia, care au fost certificate ca eligibile.

 • (3) Partenerii au dreptul să fie consultați cu regularitate de către liderul de proiect, să fie informați despre progresul în implementarea proiectului și să li se furnizeze, de către liderul de proiect copii ale rapoartelor de progres și financiare.

 • (4) Partenerii au dreptul să fie consultați, de către liderul de proiect, în privința propunerilor pentru modificări importante ale proiectului (ex. activități, parteneri etc.), înaintea solicitării aprobării de către instituțiile care gestionează Mecanismul Financiar SEE.

Obligațiile partenerilor (2, 3, n)

 • (5) Partenerii sunt obligați să pună la dispoziția liderului de proiect documentațiile de atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică, spre verificare.

 • (6) Partenerii sunt obligați să transmită copii conforme cu originalul după documentațiile complete de atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică, în scopul elaborării documentelor de solicitare a rambursării.

 • (7) Partenerii sunt obligați să furnizeze orice informații de natură tehnică sau financiară legate de proiect, solicitate de către instituțiile care gestionează Mecanismul Financiar SEE sau orice alt organism abilitat să verifice sau să realizeze auditul asupra modului de implementare a proiectelor cofinanțate din Mecanismul Financiar SEE.

 • (8) Partenerii sunt obligați să furnizeze liderului de proiect orice informații sau documente privind implementarea proiectului. în scopul elaborării rapoartelor de progres.

 • (9) In cazul unui prejudiciu, partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul răspunde solidar cu liderul de proiect.

Art. 7. Proprietatea

 • (1) Părțile au obligația să mențină proprietatea facilităților construite/ modernizate/ extinse {unde este cazul), a bunurilor achiziționate și natura activității pentru care s-a acordat finanțare și să nu gajeze sau ipotecheze facilitățile construite/ modernizate/ extinse și bunurile achiziționate din finanțarea nerambursabilă, pe o perioadă de cel puțin 5 ani după finalizarea perioadei de implementare a proiectului / cel puțin 10 ani după finalizarea perioadei de implementare a proiectului {în cazul proiectelor care implică investiții legate de terenuri și / sau clădiri (inclusiv renovarea / reabilitarea acestora)), și să asigure exploatarea și întreținerea în această perioadă.

 • (2) înainte de sfârșitul proiectului, părțile/partenerii vor conveni asupra modului de acordare a dreptului de utilizare a echipamentelor, bunurilor, clădirilor etc. achiziționate prin proiect. Copii ale titlurilor de transfer vor fi atașate raportului final.

 • (3) Părțile au obligația de a asigura funcționarea tuturor bunurilor, echipamentelor, clădirilor etc. achiziționate din finanțarea nerambursabilă, la locul de desfășurare a proiectului și exclusiv în scopul pentru care au fost achiziționate.

Art- 8. Dispoziții finale

 • (1) Orice modificare a prezentului acord va fi valabilă numai atunci când este convenită de toate părțile.

 • (2) Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care părțile nu le pot soluționa pe cale amiabilă, vor fi soluționate dc instanțele competente.

t'3) Părțile sunt de acord că prezentul acord este guvernat dc legea română.

întocmit în 9 exemplare. în limba română, câte unul pentru fiecare pane și un original pentru formularul de aplicație.

Semnături

Lider de proiect

ADR CENTRU

Partener 2

Universitatea 1 Decembrie

1918, Alba lulia__  _

Partener 3

Consiliul Județean Alba

Partener'4

Consiliul Județean Brașov

Partener 5

Consiliul Județean Covasna

Panener 6

Consiliul Județean Harghita

Partener 7

Consiliul Județean Mureș

Partener 8

Consiliul Județean Sibiu

Numele, prenumele si funcția reprezentantului legal


CANCESC U Aristotel Președinte