Hotărârea nr. 133/2008

privind aprobarea defalcării pe lucrări a poziţiei „Amenajări suprafeţe de joc terenuri sportive Liceul A. Şaguna, Liceul Sportiv – zone de interes turistic” de la Cap.67.02 şi 67.11 – Cultură, recreere şi religie din cadrul bugetului Consiliului Judeţean Braşov pe anul 2008 şi suplimentarea cu suma de 352.679 lei

ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiiiui Județean


Bd, Eroilor, nr. 5

2200. Brașov. jud.Brașov m 1 Netg Tel: 068-410777

Fax: 068-475576


E-mail:office@judbrasov roCod F-l 6

HOTĂRÂREA NR. 133

din data de 31.05.2008

privind aprobarea defalcării pe lucrări a poziției .Amenajări suprafețe de joc terenuri sportive Liceul A. Șaguna. Liceul Sportiv - zone de interes turistic'- de la Cap.67.02 și 67.11 - Cultură, recreere și religie din cadrul bugetului Consiliului Județean Brașov pe anul 2008 și suplimentarea cu suma de 352.679 lei

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 31.05.2008;

Analizând referatul nr.5251/30.05.2008 întocmit de către Direcția Investiții Urbanism Amenajarea Teritoriului prin care se propune defalcarea pe lucrări a poziției ..Amenajări suprafețe de joc terenuri sportive Liceul A. Șaguna. Liceul Sportiv - zone de interes turistic’’ de la Cap.67.02 și 67.11 - Cultură, recreere și religie din cadrul bugetului Consiliului Județean Brașov pe anul 2008 și suplimentarea cu suma de 352.679 lei, din fondul de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale;

Având în vedere dispozițiile art.19 alin.l lit.a și alin.2 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale și ale art.91 alin.l lit.b și alin.3 lit.a din Legea nr.215/2001. republicată ;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă defalcarea pe lucrări a poziției ..Amenajări suprafețe de joc terenuri sportive Liceul A. Șaguna, Liceul Sportiv - zone de interes turistic” de la Cap.67.02 și 67.11 - Cultură, recreere și religie din cadrul bugetului Consiliului Județean Brașov pe anul 2008 suplimentarea sumei alocate la această poziție cu 352.679 lei, din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul județului, după cum urmează:

  • I. în Capitolul 67.02 Cultură, recreere și religie

  • 1. Amenajări suprafețe de joc terenuri sportive Liceul A. Șaguna -

zone de interes turistic..........................................................0 lei

  • 2. Amenajări suprafețe de joc terenuri sportive Complex Agrement -

zone de interes turistic..................................................1.270.179 lei

II. în capitolul 67.11. Cultură, recreere și religie

1 .Amenajări suprafețe de joc terenuri sportive Liceul A. Șaguna -zone de interes turistic..................................................1.739.770 lei

  • 2. Amenajări suprafețe de joc terenuri sportive Complex Agrement -zone de interes turistic..............................................292.730 lei

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Direcția Investiții UrbanismContrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău