Hotărârea nr. 132/2008

privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Alianţa Franceză Braşov şi finanţarea cu suma de 25.000 lei, pentru realizarea proiectului „Festival de teatru pentru tineri „EuroArt” 2008”

ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean


Tel.: 068-410777


Fax: 068-475576



E-mail:office@judbrasov.ro



Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.132

din data de 31.05.2008

- privind aprobarea cooperării Județului Brașov cu Alianța Franceză Brașov și finanțarea cu suma de 25.000 lei, pentru realizarea proiectului „Festival de teatru pentru tineri „EuroArt” 2008”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 31 mai 2008;

Analizând referatul nr.5189/28.05.2008 întocmit de către Direcția Coordonare, Integrare Europeană, prin care se propune alocarea sumei de 25.000 lei, pentru realizarea, în cooperare cu Alianța Franceză Brașov a proiectului „Festival de teatru pentru tineri „EuroArt” 2008”, eveniment care va fi organizat de către Alianța Franceză Brașov împreună cu Centrul Cultural German Brașov - Asociația Culturală Româno - Germană Brașov ;

Ținând cont de dispozițiile art. 91, alin.(l) lit.”e” și alin.(6) lit.”a”, art. 91 alin.(l) lit.”d” și alin.(5) lit.”a” pct. 4 din Legea nr. 215/2001, republicată;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.2.


Art.l. - Se aprobă cooperarea Județului Brașov cu Alianța Franceză Brașov și finanțarea cu suma de 25.000 lei din bugetul de venituri și cheltuieli al județului Brașov, aprobat pe anul 2008, Cap.67.02 - „Cultură, recreere și religie”, pentru realizarea proiectului „Festival de teatru pentru tineri „EuroArt” 2008”.

Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcți conomică, Direcția Coordonare, Integrare Europeană și  Direcția Administrație Publjeâ Locală.


Contrasemnează,

sii

SECRETAR

Mariana Tihărău

/I

rx

4W