Hotărârea nr. 131/2008

privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu S.C. „Gazeta de Transilvania” S.A. Braşov şi finanţarea cu suma de 120.000 lei pentru sprijinirea programului de editare a publicaţiei „Foaie pentru Minte, Inimă şi Literatură”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean

HOTĂRÂREA NR.131

din data de 31.05.2008

- privind aprobarea cooperării Județului Brașov cu S.C. „Gazeta de Transilvania” S.A. Brașov și finanțarea cu suma de 120.000 lei pentru sprijinirea programului de editare a publicației „Foaie pentru Minte, Inimă și Literatură”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 31 mai 2008;

Analizând referatul înregistrat sub nr. 3797/16.04.2008, întocmit de către Direcția Coordonare, Integrare Europeană, prin care se propune sprijinirea programului de editare în cooperare cu SC Gazeta de Transilvania SA Brașov, a publicației „Foaie pentru Minte, Inimă și Literatură” ;

Având în vedere dispozițiile art. 91, alin. (1) lit.”e” și alin. (6) lit.”a”, art.91, alin.(l), lit.”d” și alin.(5), lit.”a”, pct. 4 din Lgea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

în temeiul art.97 și art. 103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată:

HOTĂRĂȘTE:

Artl. - Se aprobă cooperarea Județului Brașov cu S.C. „Gazeta de Transilvania” S.A. Brașov și finanțarea cu suma de 120.000 lei, din bugetul de venituri și cheltuieli al județului Brașov pe anul 2008, Cp.67.02 „Cultură, recreere și religie” pentru sprijinirea programului de editare a publicației „Foaie pentru Minte, Inimă și Literatură”.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică, Direcția Coordonare, Integrare Europeană și Direcția Administrație Publică'Locală.

*                                ’                   X

PREȘEDINT Aristotel CănceContrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău