Hotărârea nr. 129/2008

privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu S.C. Twin Software S.R.L. Braşov şi finanţarea cu suma de 15.000 lei, pentru editarea şi tipărirea lucrării „Troiţele, mărturii din alte vremi”, autor Eugen Moga

ROMAN1A

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean


Tel.: 068-410777


Fax: 068-475576E-mail:office@jiidbrasov.roCod F-16

HOTĂRÂREA NR.129

din data de 31.05.2008

- privind aprobarea cooperării Județului Brașov cu S.C. Twin Software S.R.L. Brașov și finanțarea cu suma de 15.000 lei, pentru editarea și tipărirea lucrării „Troițele, mărturii din alte vremi”, autor Eugen Moga

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 31 mai 2008;

Analizând adresa înregistrată sub nr.782/11.04.2008 a S.C. Twin Software S.R.L. Brașov prin care se solicită alocarea sumei de 15.000 lei pentru editarea și tipărirea lucrării „Troițele, mărturii din alte vremi”, autor Eugen Moga; lucrarea se referă la troițele din Brașov, care se află într-un proiect de reabilitare al Consiliului Județean Brașov;

Ținând cont de dispozițiile art. 91, alin.(l) lit.”e” și alin.(6) lit.”a”, art. 91 alin.(l) lit.”d” și alin.(5) lit.”a” pct. 4 din Legea nr. 215/2001, republicată, precum și de Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 32/2008 a Consiliului Județean Brașov privind aprobarea constituirii fondului de rezervă bugetară în bugetul județului Brașov;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă cooperarea Județului Brașov cu S.C. Twin Software S.R.L. Brașov și finanțarea cu suma de 15.000 lei, din bugetul județului Brașov pe anul 2008, prin diminuarea prevederilor bugetului la Cap.54.02-„Alte servicii publice generale” și majorarea prevederilor la Cap. 67.02-„Cultură, recreere și religie”, în vederea editării și tipăririi lucrării „Troițele, mărturii din alte vremi”, autor Eugen Moga.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică, Direcția Coordonare, Integrare Europeană și

Direcția Administrație Publică Locală.Contrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău


PREȘEDINTE

Aristotel Cănceșl