Hotărârea nr. 128/2008

privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Fundaţia Naţională „Neamul Românesc” Braşov şi finanţarea cu echivalentul în lei al sumei de 1500 euro, pentru realizarea proiectului „Interferenţe culturale cu românii de lângă noi”, etapa a II-a

ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean


Tel.: 068-410777


Fax: 068-475576


Cod F-16E-mail:office@judbrasov.roHOTĂRÂREA NR.128

din data de 31.05.2008

- privind aprobarea cooperării Județului Brașov cu Fundația Națională „Neamul Românesc” Brașov și finanțarea cu echivalentul în lei al sumei de 1500 euro, pentru realizarea proiectului „Interferențe culturale cu românii de lângă noi”, etapa a Il-a

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 31 mai 2008;

Analizând referatul nr.2560/24.04.2008 întocmit de către Direcția Economică, precum și adresa înregistrată sub nr.2560/2008 a Fundației Naționale „Neamul Românesc” Brașov, prin care se propune alocarea echivalentului în lei al sumei de 1500 euro acestei fundații, pentru realizarea proiectului „Interferențe culturale cu românii de lângă noi”, etapa a Il-a;

Ținând cont de dispozițiile art. 91, alin.(l) lit.”e” și alin.(6) lit.”a”, art. 91 alin.(l) Iit.”d” și alin.(5) lit.”a” pct. 4 din Legea nr. 215/2001, republicată, precum și de Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 32/2008 a Consiliului Județean Brașov privind aprobarea constituirii fondului de rezervă bugetară în bugetul județului Brașov;

In temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă cooperarea Județului Brașov cu Fundația Națională „Neamul Românesc” Brașov și finanțarea cu echivalentul în lei al sumei de 1500 euro, prin diminuarea fondului de rezervă al județului Brașov, constituit la Cap.54.02-„Alte servicii publice generale”, titlul 50.04-„Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale” și majorarea cu aceeași sumă la cap. 67.02-„Cultură, recreere și religie”, pentru realizarea proiectului „Interferențe culturale cu românii de lângă noi”, etapa a Il-a.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a

prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Direcția Administrație Publică Locală.


Contrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău